Textová verzia
Nedeľa 25. jún 2017

Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

na rok 2014

Dátum vyhlásenia výzvy

(Pod)opatrenie OP KaHR

Indikatívna alokácia v €

24. jún 2014

2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu efektívneho využívania energie (pomoc de minimis)

5 000 000

12. september 2014 

3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (štátna pomoc)

8 000 000

23. september 2014

2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu efektívneho využívania energie (pomoc de minimis)

3 000 000

Investícia do Vašej budúcnosti

 


Začiatok stránky