Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Vitajte na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v časti "Vnútorný trh, obchod a služby".

 

Túto časť (podstránku) spravuje úsek vnútorného trhu.

 

V rámci tejto časti nájdete nasledujúce informácie:

 

- Úvod: o oddelení vnútorného trhu

Informácie o tejto časti a o úseku vnútorného trhu (činnosť)

- Aktuality

Informácie o pripravovaných a uskutočnených podujatiach, ako aj o zmenách v oblasti vnútorného trhu EÚ, obchodu a služieb (podstránku budeme postupne dopĺňať)

- Jednotný trh

Horizontálne a strategické dokumenty o vnútornom trhu EÚ (podstránku budeme postupne dopĺňať)

- Služby (voľný pohyb)

Poskytovanie služieb v SR a v EÚ (požiadavky, kontakty na príslušné úrady, jednotné kontaktné miesta v SR a EÚ), Zákon o službách na vnútornom trhu a Smernica EÚ o službách na vnútornom trhu (podstránku budeme postupne dopĺňať)

- Obchod

- Komoditná burza

Predpisy a informácie o komoditných burzách

- Múzeum obchodu

Informácie o Múzeu obchodu Bratislava: http://www.muzeumobchoduba.sk/

- Trhové miesta

Predpisy a informácie o predaji na trhových miestach

- Kontakty:

Kontakty na úsek vnútorného trhu

 

 

Úsek vnútorného trhu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

 
- činnosť

 

 

Podľa čl. 52 ods. 5 organizačného poriadku MH SR plní úsek vnútorného trhu najmä tieto úlohy:

 

V oblasti vnútorného trhu EÚ a voľného pohybu služieb:

a)   plní úlohu koordinátora v SR pre implementáciu smernice o službách na vnútornom trhu v praxi,

b)   zodpovedá vecne za transpozíciu prijatej legislatívy vnútorného trhu EÚ do právneho poriadku SR v oblastiach patriacich do pôsobnosti odboru,

c)   participuje na plnení úloh vyplývajúcich zo smernice o službách na vnútornom trhu, súvisiacich so založením jednotných kontaktných miest na Slovensku vrátane ich funkčného zabezpečenia prostredníctvom elektronickej komunikácie v rámci SR, prevádzkovaním informačného systému pre vnútorný trh, so spracovaním informácií o implementácii jednotlivých článkov predmetnej smernice v SR,

d) plní úlohu koordinátora pre zavedenie Informačného systému pre vnútorný trh EÚ zameraného na posilnenie administratívnej spolupráce medzi jednotlivými orgánmi s rovnakými kompetenciami členských štátov EÚ,

e)   spolupracuje pri spracúvaní predbežných stanovísk, inštrukcií, pozícií a návrhov stanovísk  k legislatívnym návrhom EÚ a zámerom politík EÚ v oblasti vnútorného trhu EÚ, patriacich do pôsobnosti ministerstva,

n)   zodpovedá a spolupracuje na príprave koncepčných, strategických a hodnotiacich materiáloch pre plnenie vykonávanie cieľov politiky vnútorného trhu EÚ, vyplývajúcich z Lisabonskej stratégie,

o)   zodpovedá za vytvorenie a vedenie informačného mechanizmu pre verejnosť o vývoji vnútorného trhu EÚ,

p)   plní úlohu kontaktného miesta pre Európsky podnikateľský testovací panel - Konzultačný mechanizmus EK pre podnikateľov,

 

V oblasti vnútorného obchodu a služieb v SR:

i)    spracúva a vedie štatistické údaje o vývoji vnútorného obchodu a služieb SR,

j)    spracúva koncepčné a analytické materiály pre prípravu právnych predpisov v oblasti vnútorného obchodu a služieb,

q)   plní úlohy vyplývajúce z pôsobnosti ministerstva vo vzťahu k rozpočtovej organizácii Múzeum obchodu v Bratislave,

 

V oblasti vnútroštátnej odvetvovej legislatívy:

h)   vydáva stanoviská k posudzovaniu investičných zámerov na výstavbu obchodných prevádzkární a obchodných komplexov v SR v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

m)  zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad prevádzkovaním komoditných búrz v súlade so zákonom o komoditných burzách, s výnimkou potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov,

r)    vydáva stanoviská k aplikácii zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

V oblasti elektronizácie:

f)    podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s aplikáciou zákona o elektronickom obchode,

g)   spolupracuje na príprave koncepčných, analytických a strategických materiálov, zameraných na podporu elektronizácie spoločnosti,

 

 

posledná úprava: február 2016

 

pripomienky k podstránke posielajte na: internalmarket@mhsr.sk

 


Začiatok stránky