Textová verzia
Nedeľa 23. apríl 2017

Lepšia regulácia

„Regulácia je jedným z hlavných nástrojov, prostredníctvom ktorých sa verejné správy snažia podporiť hospodársku prosperitu, zlepšovať blahobyt a presadzovať verejný záujem. Dobre navrhnutá regulácia môže prinášať významné spoločenské a hospodárske výhody, ktoré prevyšujú náklady na reguláciu a prispievajú k sociálnemu blahu. Dôležitosť dobrej regulácie pre dobre fungujúce trhy a spoločnosti je zdôraznená predovšetkým v časoch inovácií, sociálnych zmien, environmentálnych výziev a pri hľadaní nových zdrojov rastu.“
Zdroj: Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance, OECD, 2012

Prijímanie lepšej regulácie zo strany orgánov verejnej správy je dôležitým predpokladom aj pre zlepšovanie podnikateľského prostredia, ktoré je jednou z priorít Ministerstva hospodárstva SR. V záujme plnenia uvedenej priority Ministerstvo hospodárstva SR vytvorilo vo svojej vnútornej organizačnej štruktúre Odbor analýz a plánovania, ktorý plní funkciu gestora agendy lepšej regulácie.

V rámci tejto agendy využíva MH SR predovšetkým nasledovné nástroje:

   •  Posudzovanie vybraných vplyvov (Regulatory Impact Assessment - RIA)
   •  Meranie regulačnej záťaže podnikateľského prostredia
   •  Meranie administratívnych nákladov podnikateľského prostredia
   •  Príprava návrhov na znižovanie administratívneho zaťaženia podnikateľského prostredia

Posudzovanie vplyvov prijímaných legislatívnych a nelegislatívnych materiálov sa realizuje na základe Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 24/2015 a ktorá v zmysle uznesenia vlády SR č. 55/2015 nadobudla účinnosť dňa 1. októbra 2015.

Agendu lepšej regulácie je možné nájsť aj pod pojmami Better Regulation (EÚ), Smart Regulation (EÚ),  Regulatory Policy (OECD).

Medzi ďalšie činnosti Odboru analýz a plánovania patrí spolupráca s orgánmi EÚ a OECD, zastúpenie Ministerstva hospodárstva SR v domácich a zahraničných komisiách zameraných na hospodársku a podnikateľskú politiku.

Viac informácií o lepšej regulácií:

Aktivity Európskej komisie

Aktivity OECD – Regulatory Policy Committee

OECD Regulatory Policy Outlook 2015


Začiatok stránky