Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Stretnutie riaditeľov a expertov k lepšej regulácií (DEBR)

Dňa 01. 06. 2016 prevzala Slovenská republika rotujúce polročné predsedníctvo v Rade Európskej únie. V rámci predsedníctva (SK PRES 2016) bolo organizovaných viacero podujatí, ktoré malo za úlohu predstavenie cieľov predsedníctva, na ktoré sa chce Slovensko zamerať.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v dňoch od 14. do 15. júna 2016 organizovalo stretnutie riaditeľov a expertov pre lepšiu reguláciu (DEBR). Zúčastnili sa na ňom národní experti pre lepšiu reguláciu z jednotlivých členských štátov EÚ, ako aj predstavitelia jednotlivých útvarov Európskej komisie, OECD, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, podnikateľských a zamestnávateľských asociácií či think-tankov.

Lepšia regulácia patrí medzi priority Ministerstva hospodárstva SR. Snahou v tejto oblasti je zlepšovanie a zjednodušovanie legislatívneho prostredia ale aj znižovanie administratívneho zaťaženia predovšetkým pre MSP. Zahŕňa v sebe nástroje na zvýšenie kvality právnych predpisov tak, aby boli účelné a zbytočne nezaťažovali podnikateľské prostredie. Cieľom dvojdňového stretnutia expertov nebolo len prezentovať skúsenosti Slovenska s implementáciou lepšej regulácie na národnej úrovni, ale aj zdieľanie a vymieňanie si skúseností medzi jednotlivými krajinami. Jedným z úspechov slovenskej lepšej regulácie bolo vypracovanie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov pod vedením Ministerstvom hospodárstva v roku 2014. Materiál vznikol na základe predošlých slovenských skúseností s posudzovaním vplyvov regulácie, odporúčaní Európskej únie, OECD a príkladov dobrej praxe zo zahraničia.

Počas dvojdňového stretnutie prebiehali diskusie nie len o súčasných výzvach regulácie, ale aj o procesných či technologických inováciách v rámci regulácií. Témy podujatia nadväzovali na závery Rady o lepšej právnej regulácií na posilnenie konkurencieschopnosti prijaté dňa 26. mája 2016 a Medzi-inštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva, ktoré upravujú vzťahy troch inštitúcií EÚ (Rada EÚ, Európska komisia, Európsky parlament) v legislatívnom procese.

Informačný materiál publikovaný počas DEBR nájdete tu
 

 

Odborná konferencia k lepšej regulácii

   Dňa 27. júna 2013 sa v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave uskutočnila odborná konferencia na tému   Lepšia regulácia - Význam lepšej regulácie a možnosti jej uplatňovania v praxi, ktorú organizoval Odbor hospodárskych analýz Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako gestor za agendu lepšej regulácie na Slovensku v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska.

   Cieľom konferencie bolo zvýšenie povedomia zamestnancov štátnej sféry o dôležitosti kvalitného hodnotenia dopadov regulácie ako aj informovanie o najvýznamnejších medzinárodných aktivitách v oblasti lepšej regulácie.

   Medzi pozvaných hostí, ktorí vystúpili na konferencii, patrili pani Ingrid Brocková, stála predstaviteľka SR pri OECD, pani Zuzana Rusňáková a pán Aleš Pecka, zástupcovia Úradu vlády Českej republiky, pán Juraj Alexander, člen Komisie pre RIA v Českej republike, pani Veronika Surýnková, zástupkyňa Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky, pán Daniel Trnka z divízie pre regulačnú politiku Sekretariátu OECD a predstavitelia akademickej a podnikateľskej obce na Slovensku, pani Katarína Staroňová z Ústavu verejnej politiky a ekonómie Univerzity Komenského a pán Matúš Pošvanc zo Združenia podnikateľov Slovenska. O záverečné zhrnutie sa postaral pán Róbert Kičina z Podnikateľskej aliancie Slovenska.

  

                                                                                

  Program konferencie (PDF) 

  Agenda lepšej regulácie na Slovensku (PDF)

  Odporúčania Rady OECD pre regulačnú politiku a vládnutie  (PDF)          

    

  Hodnotenie dopadov regulácie (PDF)

  Měření administrativní zátěže podnikatelů v ČR (PDF)

  Problematika hodnocení dopadů v Radě EU z pohledu členského státu (PDF)

  Regulatorní politika a OECD (PDF)

  RIA v České republice (PDF)

  Uplatňovanie agendy lepšej regulácie v Slovenskej republike (PDF)

  Význam agendy Lepšej Regulácie pre podnikateľské prostredie (PDF)

  Význam hodnotenia vplyvov regulácie (RIA) (PDF)

 


 


Začiatok stránky