Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

17. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou

06.05.2015 15:36

17. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciouV dňoch 5. - 6. mája 2015 sa v Bratislave konalo plenárne zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Slovenskú delegáciu viedol vicepremiér pre investície Ľubomír Vážny, ruskú minister priemyslu a obchodu Ruskej federácie Denis Manturov.

Na zasadnutí boli posúdené aktuálne otázky dvojstrannej hospodárskej spolupráce a základné smery ďalšieho rozvoja. Strany konštatovali obojstranný záujem o ďalší rozvoj rusko-slovenskej spolupráce vo všetkých oblastiach partnerstva. Prioritnými oblasťami v rozvoji vzájomnej spolupráce zostala oblasť energetiky vrátane jadrovej, priemyslu, rozvoja dopravnej infraštruktúry, poľnohospodárstva a vojensko-technickej spolupráce.

Strany kladne zhodnotili doterajšie výsledky regionálnej spolupráce, definovali perspektívy jej smerovania a podporujú rozvoj priamych kontaktov medzi regiónmi oboch krajín. Vzájomne sa informovali o sociálno-ekonomickom vývoji Slovenskej republiky a Ruskej federácie a prerokovali aktuálne otázky slovensko-ruskej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce.

Podľa údajov Slovenského štatistického úradu objem vzájomného obchodu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou dosiahol v roku 2014 7 mld. EUR (9,3 mld. USD) (19,5% medziročný pokles). Slovenský export dosiahol 2,1 mld. EUR (2,8 mld. USD) (19,5% medziročný pokles) a import dosiahol 4,9 (6,5 mld. USD) (20% medziročný pokles).

Podľa údajov Federálneho colného úradu Ruskej federácie objem vzájomného obchodu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou dosiahol v roku 2014 8,1 mld. USD (14,2% medziročný pokles). Slovenský export do Ruskej federácie predstavoval 2,9 mld. USD (19% medziročný pokles) a ruský export do Slovenskej republiky predstavoval 5,2 mld. USD (11,3% medziročný pokles).

V oblasti plynárenstva slovenská strana vyjadrila znepokojenie v spojitosti so znížením denných dodávok ruského zemného plynu do Slovenskej republiky, ktoré boli od septembra 2014 do marca 2015 a je presvedčená, že ďalšie dodávky ruského plynu na Slovensko budú v súlade so záväzkami strán v rámci existujúceho kontraktu medzi OOO „Gazprom export“ a SPP, a. s.. Strany vyjadrili záujem pokračovať v dlhodobej spolupráci v oblasti spoľahlivých dodávok plynu do Slovenskej republiky a tranzitu plynu cez jej územie. Slovenská strana spoločne s prevádzkovateľom prepravnej siete eustream a.s. potvrdzuje pripravenosť a záujem v pokračovaní dialógu s ruskými partnermi o perspektívach infraštruktúrnych projektov v oblasti plynárenstva s cieľom zabezpečenia spoľahlivosti dodávok ruského zemného plynu pre Slovenskú republiku a iné európske štáty.

V oblasti jadrovej energetiky komisia oceňuje úspešný rozvoj rusko-slovenskej spolupráce, ktorá zabezpečuje spoľahlivé a bezpečné využívanie jadrových elektrární (JE) v SR. Strany vyjadrili zainteresovanosť na pokračovaní plynulých a dlhodobých dodávok jadrového paliva pre prevádzkované aj nové bloky JE v SR počas celej doby ich prevádzky.

Komisia potvrdzuje pripravenosť ruských organizácií zúčastňovať sa na prácach pri modernizácii prevádzkovaných blokov slovenských JE aj pri dostavbe jadrových blokov EMO 3,4 v Mochovciach. Ruská strana potvrdila svoj záujem na účasti v projektoch výstavby nových blokov JE na území SR, ako aj pripravenosť zúčastniť sa na prácach pri predlžovaní doby životnosti JE Bohunice, zvyšovaní výkonu, modernizácii systémov, údržbe a opravách zariadení, dodávke zariadení a náhradných dielov pre existujúce bloky jadrových elektrární v SR.

V oblasti priemyslu komisia víta snahu strán zameranú na rozšírenie spolupráce a podporuje ich záujem o vytvorenie pracovnej skupiny. Ruská strana ponúka slovenským priemyselným spoločnostiam, ktoré majú záujem na dlhodobom a obojstranne výhodnom partnerstve, zvážiť možnosť stať sa rezidentmi voľnej ekonomickej zóny priemyselno-ekonomického zamerania na území Astrachánskej oblasti. Zároveň poukázala na záujem spoločností zo Sverdlovskej oblasti o nadviazanie spolupráce so Slovenskou republikou v oblasti dodávok zariadení a materiálov rôzneho charakteru, ako aj záujem o spoluprácu na projektoch v oblasti modernizácie vlakových súprav a modernizácie energetických kapacít a distribučných sietí na Slovensku.

V oblasti vedy, techniky a školstva strany pozitívne hodnotia výsledky programu výmeny študentov v rokoch 2014/2015. Dohodli sa na začatí prípravných prác na zabezpečení programu výmeny študentov na obdobie rokov 2015/2016 a na pokračovaní prípravy Memoranda o porozumení v oblasti poskytovania grantov v oblasti vedecko-technickej spolupráce.

Strany sa ďalej dohodli pokračovať v spolupráci za účelom dokončenia projektu Cyklotrónového centra Slovenskej republiky. Zodpovedné strany sa dohodli na zmene tovarového plnenia za finančné plnenie v rámci riešenia otázky vysporiadania záväzku v rámci deblokácie ruského dlhu. Slovenská strana posúdi adekvátnosť finančného plnenia až po predložení ponuky z ruskej strany.

V oblasti vojensko-technickej spolupráce komisia odporučila o. i. spolupracovať pri zabezpečení servisu lietadiel MiG-29, ako aj pri zabezpečení prevádzky a opráv vrtuľníkov Mi 17 vzdušných síl Slovenskej republiky.

Nasledujúce riadne zasadnutie komisie bude v Moskve ešte tento rok, termín bude dohodnutý diplomatickou cestou.
Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky