Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Jednoduchšie vyhľadanie informácií o chemických látkach

21.01.2016 10:37

Jednoduchšie vyhľadanie informácií o chemických látkachEurópska chemická agentúra (ECHA) so sídlom v Helsinkách, ako regulačná agentúra Európskej únie, ktorá vykonáva nariadenia EÚ týkajúce sa chemických látok, uviedla do prevádzky nový informačný systém o bežne používaných chemických látkach.
Informácie sú dostupné v troch úrovniach zložitosti: v informačnej karte, podrobnejšom stručnom profile a kompletných zdrojových údajoch.

V informačnej karte sa v jednoduchej angličtine uvádzajú najdôležitejšie informácie o chemickej látke. Používatelia si môžu prečítať informácie o chemických látkach, ktorým sú vystavení, kde sa tieto látky bežne používajú, či sú nebezpečné a o bezpečnostných opatreniach, ktoré môže byť potrebné prijať. V stručnom profile sa podrobnejšie opisujú environmentálne a fyzikálno-chemické vlastnosti chemickej látky, ako aj jej účinky na ľudské zdravie. Poskytuje sa tu zrozumiteľný prehľad informácií o jednotlivých látkach zozbieraných z rôznych právnych predpisov týkajúcich sa chemických látok. Najviac pomôže zamestnávateľom, zamestnancom, akademickej obci a regulačným orgánom.

Tretia úroveň – zdrojové údaje – obsahuje prvotné údaje, ktoré agentúre ECHA poskytli spoločnosti v registračnej dokumentácii REACH (Nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií) a oznámeniach do zoznamu klasifikácie a označovania.

Takýto prístup zvyšuje prehľadnosť a sledovateľnosť údajov o chemických látkach. ECHA neobmedzuje množstvo informácii, nepridáva ani neschvaľuje zhromaždené údaje, ale snaží sa, aby boli oveľa dostupnejšie.

Podľa výkonného riaditeľa agentúry Geerta Danceta ECHA prechádza od zberu informácii k tomu, aby ich mohla omnoho lepšie využívať široká verejnosť, ako aj regulačné orgány na celom svete. „Spustenie tohto systému je významným krokom k dosiahnutiu bezpečnejších chemických látok do roku 2020 a veľkým príspevkom EÚ k cieľom Svetového samitu OSN o trvalo udržateľnom rozvoji, ktoré boli stanovené v roku 2002.“

ECHA vedie jednu z najväčších regulačných databáz chemických látok na svete. Spájajú sa v nej informácie z registračnej dokumentácie podľa nariadenia REACH a oznámení o klasifikácii a označovaní, ktoré poskytlo odvetvie, spolu s informáciami, ktoré zhromaždili členské štáty a regulačné orgány prostredníctvom hodnotení látok a regulačným riadením rizík (napríklad harmonizovanou klasifikáciou a označovaním, autorizáciou a obmedzovaním). Regulačným orgánom za SR je MH SR a jeho Centrum pre chemické látky a prípravky.

Databáza napríklad poskytuje informácie o:

• klasifikácii a označení 120 000 chemických látok,

• rizikách a bezpečnom používaní 14 000 chemických látok registrovaných podľa nariadenia REACH,

• 2 miliónoch zhrnutí štúdií týkajúcich sa vlastností a účinkov chemických látok,

• 168 chemických látkach označených ako vzbudzujúce veľmi veľké obavy, a

• 64 chemických látkach, ktorých použitie bolo v EÚ obmedzené.

Pokiaľ ide o biocídy, agentúra ECHA uverejňuje informácie o účinných látkach a biocídnych výrobkoch, ako aj zoznam účinných látok a dodávateľov výrobkov. Na webovom sídle agentúry ECHA sú k dispozícii tiež štatistické údaje o vývoze a dovoze nebezpečných látok, ktoré upravuje nariadenie o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení (PIC).

Ďalšie informácie

Informácie o chemických látkach

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Podkladový materiál pre médiá

http://echa.europa.eu/press/press-material/info-on-chemicals

 


Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky