Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

Konferencia SOPK „Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2015“

27.01.2015 13:54

Konferencia SOPK „Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2015“Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis sa dnes 27. januára zúčastnil v hoteli Crowne Plaza v Bratislave na konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) na tému „Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2015“. Konferenciu otvoril predseda SOPK Peter Mihók. V bloku odborných prednášok po vystúpení ministra hospodárstva SR informoval riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky Vladimír Mariak o základných makroekonomických proporciách vývoja ekonomiky Slovenska v roku 2014 z pohľadu podnikov a predseda ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič o očakávaniach podnikateľov vyplývajúcich z výsledkov ekonomického prieskumu SOPK.

Predseda SOPK Peter Mihók uviedol vo svojom úvodnom vystúpení, že vplyv vonkajších faktorov na ekonomiku Slovenska by mal byť v roku 2015 rizikovejší ako vnútorné faktory. Konštatoval však, že krátkodobá pozícia SR je dobrá a vytvára podmienky, že by SR aj naďalej malo patriť medzi lídrov v hospodárskom raste Európskej únie. Mihók poukázal na spomalenie tempa rastu globálnej ekonomiky a pripomenul tiež, že ekonomika krajín EÚ a osobitne eurozóny sa minimálne strednodobo nachádza v štádiu útlmu s minimálnym hospodárskym rastom. V eurozóne sa podľa neho prejavujú negatívne dosahy úsporných opatrení z minulých rokov, ktoré spôsobili výrazné obmedzenia investícií. Za rizikovú označil situáciu na Ukrajine, ktorá má pôsobiť ekonomicky destabilizujúco, ale kriticky vníma aj južné krídlo EÚ, vrátane Grécka či Cypru. Naopak, pozitívny vplyv môže mať podľa predsedu SOPK klesajúci kurz eura z hľadiska lepšej exportnej konkurenčnej schopnosti európskej ekonomiky, ako aj pokles ceny ropy a surovín s priaznivým dosahom na znižovanie nákladov.

"Podnikateľský sektor jednoznačne očakáva v prvom rade stabilitu a predvídateľnosť legislatívy a jasný boj proti korupcii, ako aj transparentnosť v oblasti výkonu súdnej moci," zdôraznil predseda SOPK. Čo sa týka budúceho obdobia členovia SOPK oceňuje plánovanú podporu start upov. Na druhej strane od vlády SR očakávajú koncepciu priemyselnej politiky previazanú na fiškálnu politiku, politiku vzdelávania a proexportné opatrenia, pretože priemysel považujú v ekonomike Slovenska za kľúčový.

Minister Pavol Pavlis vo svojom vystúpení zhodnotil aktivity ministerstva hospodárstva zamerané na podporu hospodárskeho rastu krajiny, zabezpečenie energetickej bezpečnosti, zlepšenie podnikateľského prostredia, či na elimináciu následkov krízy na hospodárstvo Slovenska vykonané v uplynulom roku a oboznámil účastníkov konferencie z tohoročnými cieľmi a prioritami v tejto oblasti.

Osobitnú pozornosť venoval otázkam energetickej bezpečnosti ako jednej z najvyšších priorít vlády Slovenskej republiky. Pripomenul zraniteľnosť regiónu V4 z pohľadu dodávok zemného plynu a s tým súvisiaci význam aktuálnych projektov plynárenského prepojenia Slovenska s okolitými krajinami, ako je reverzné prepojenie s Ukrajinou, či prepojenie s Maďarskom, ktoré je pripravené na testovaciu prevádzku. „Projekt plynového prepojenia Slovenska a Maďarska je prospešný aj pre juhovýchodnú Európu. Umožňuje napojiť Slovensko na budúce trasy južného plynárenského koridoru a poskytuje možnosť diverzifikácie prepravnej trasy smerom zo severu“, uviedol Pavol Pavlis.

V ďalšej časti príhovoru venoval minister Pavlis pozornosť stavu čerpania prostriedkov z dobiehajúceho Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, kde sú vytvorené podmienky na dočerpanie alokovaných zdrojov do konca tohto roku. Informoval o stave príprav na čerpanie finančných prostriedkov z nového programového obdobia, v ktorom je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom príslušných operačných programov na podporu výskumu, vývoja, inovácií a MSP do roku 2023 vyčlenených viac ako 1,2 mld. Eur a na opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti a podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie zhruba 1 mld. Eur.

V otázkach týkajúcich sa podpory exportu minister hovoril okrem iného o aktivitách ministerstva k dosiahnutiu skorej implementácie Dohody WTO o uľahčovaní obchodu a v procesoch rokovaní EÚ s tretími krajinami o preferenčných dohodách o voľnom obchode. „Ofenzívne záujmy SR sú formulované na základe konzultácií s domácimi profesijnými zväzmi, komorami a asociáciami. Zároveň však prihliadame aj na to, aby otvorenie trhu EÚ výraznejšie neovplyvnilo záujmy a postavenie slovenských výrobcov v rámci EÚ“, podčiarkol minister Pavlis v tejto súvislosti.

Minister auditórium konferencie informoval aj o nástrojoch podpory malých a stredných podnikov realizovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu, ako aj o pokračovaní procesu znižovania administratívneho zaťaženia podnikateľov, ktorý má podporiť aj nová Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov. Tá predkladateľov strategických materiálov a legislatívnych návrhov zaväzuje dodržiavať postupy, ktoré by mali eliminovať administratívnu záťaž. Okrem iného zavádza povinné konzultácie s podnikateľským prostredím pri vybraných materiáloch v prvotnej fáze ich prípravy, či test na malé a stredné podniky.


Fotogalérie:
Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR/TASR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky