Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Ľahší prístup k financovaniu projektov z operačného programu Výskum a inovácie

26.05.2017 13:55

Ľahší prístup k financovaniu projektov z operačného programu Výskum a inovácieMinisterstvo hospodárstva SR uzatvorilo s desiatimi lízingovými spoločnosťami zmluvy, ktoré majú uľahčiť prístup k úverom a k zdrojom z operačného programu Výskum a inovácie.

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) v snahe pokračovať v nastavenej spolupráci pri poskytovaní spolufinancovania súvisiaceho s realizáciou projektov počas programového obdobia 2007 – 2013 zavŕšilo v apríli proces rokovaní o spolupráci s lízingovými spoločnosťami v súvislosti so zabezpečením financovania projektov úspešných žiadateľov o podporu z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci OP VaI v gescii MH SR. Výsledkom týchto rokovaní je uzatvorenie zmlúv o spolupráci a spoločnom postupe medzi desiatimi lízingovými spoločnosťami a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku, ktoré majú uľahčiť prístup žiadateľov, prijímateľov a partnerov k úverom a k zdrojom alokovaným v rámci OP VaI v gescii MH SR.
Zoznam lízingových spoločností, s ktorými má MH SR uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe, nájdete na webovom sídle OP VaI.

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky