Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

MH SR vyhlásilo novú výzvu na podporu inovácií a technologického transferu

03.08.2016 12:21

MH SR vyhlásilo novú výzvu na podporu inovácií a technologického transferuMinisterstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie podporí sumou 175 miliónov eur rozvoj inovačného potenciálu slovenských podnikov. Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti kedykoľvek odo dňa vyhlásenia výzvy až do vyčerpania prostriedkov vyčlenených na výzvu. Podporu môžu dostať projekty na celom Slovensku s výnimkou Bratislavského kraja.

Cieľ zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch. V rámci výzvy môžu získať podporu malé, stredné aj veľké podniky. Medzi oprávnené výdavky patrí obstaranie dlhodobého hmotného majetku (nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické celky a pod.) a nehmotného majetku (nákup softvéru, licencií a ostatných nehmotných aktív a pod.) za účelom inovačných opatrení, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo procesu, s možným doplnením o organizačnú inováciu.
Financovanie projektov bude formou refundácie, predfinancovania, alebo kombináciou týchto spôsobov. Na výzvu je vyčlenených celkovo 175 miliónov eur. Výzva sa uzavrie až po ich vyčerpaní. Informácia o uzavretí bude zverejnená na webovom sídle operačného programu. Znenie výzvy a všetky prílohy potrebné na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, sú zverejnené na webovom sídle http://www.opvai.sk/. 
Požiadavky stanovené vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľov, aktivít, výdavkov a ďalším podmienkam poskytnutia finančného príspevku sú uvedené v samotnej výzve. Viac informácií môžu záujemcovia získať na webovom sídle  http://www.opvai.sk/, prípadne prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.
OK MH SR

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky