Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

MHSR vyhlasuje výberové konanie na posúdenie kandidáta na funkciu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

14.06.2017 15:53

MHSR vyhlasuje výberové konanie na posúdenie kandidáta na funkciu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje výberové konanie na posúdenie kandidáta na funkciu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

1. Predpoklady kandidáta:
a)         štátne občianstvo Slovenskej republiky,
b)         bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
c)         spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a
d)        vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technické, ekonomické alebo právnické a najmenej desať rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii, alebo
e)         vysokoškolské vzdelanie III. stupňa a najmenej sedem rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii.
 
2. Odborné znalosti: znalosť zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Energetická politika Slovenskej republiky, Regulačná politika na regulačné obdobie 2017-2021, ústava SR, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 2004/67/ES.
 
3. Požadované osobnostné predpoklady a zručnosti: riadiace a organizačné schopnosti a zručnosti, komunikačné a prezentačné schopnosti, spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť v rozhodovaní, adaptabilita, flexibilita, spoľahlivosť, asertívne vystupovanie, emocionálna stabilita, odolnosť voči záťaži, rýchlosť a správnosť výkonu, analytické myslenie.
 
4. Zoznam požadovaných dokladov zaslaných do výberového konania:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
profesijný životopis,
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
kópia dokladu o požadovanom vzdelaní (kópia diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní),
písomný súhlas kandidáta o tom, že Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky môže spracúvať jeho osobné údaje na účely výberového konania až do ukončenia výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
čestné vyhlásenie o splnení požiadavky podľa odseku 1 písm. d) alebo písm. e), o spôsobilosti na právne úkony, o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a v životopise.
 
Požadované doklady uvedené v bode 4. je potrebné doručiť do 26.06.2017 v zalepenej obálke s označením „VK na posúdenie kandidáta na funkciu predsedu ÚRSO“  a „Obálku neotvárať“ na adresu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, osobný úrad, Mierová 19, 827 15 Bratislava.
 
5. Priebeh a vyhodnotenie výberového konania:
Splnenie určených požiadaviek na kandidáta bude hodnotiť na výberovom konaní výberová komisia, ktorú určí minister hospodárstva SR. Výberová komisia bude zložená z 8 členov s hlasovacím právom a z tajomníka komisie. Posúdenie doručených prihlášok a dokladov jednotlivých kandidátov vyhodnotí tajomník výberovej komisie. Tajomník výberovej komisie nemá hlasovacie právo vo výberovom konaní.
 
Výberové konanie bude pozostávať z dvoch častí:
a)         posúdenie dokladov podľa bodu 4.,
b)         osobný pohovor kandidáta s členmi výberovej komisie.
           
Z kandidátov, ktorí splnia všeobecné predpoklady a vyhovejú stanoveným požiadavkám pri výberovom konaní,  spracuje tajomník zoznam o výsledku výberového konania a predloží ho ministrovi. O nominácii kandidáta z predloženého zoznamu, z ktorého bude podľa zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vymenovaný predseda úradu, rozhodne minister hospodárstva SR.
 
6. Termín uskutočnenia výberového konania: 28.06.2017 doručením písomnej žiadosti kandidát berie na vedomie dátum a miesto uskutočnenia výberového konania.
 
Ďalšie informácie:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19, 827 15 Bratislava
Tel.: 02/4854 1333
E-mail: spirova@mhsr.sk
 
 

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky