Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Nepoistená CK Hechter nesmie predávať zájazdy, MH chystá novú legislatívu

25.07.2016 14:47

Nepoistená CK Hechter nesmie predávať zájazdy, MH chystá novú legislatívuSlovenská obchodná inšpekcia dnes spoločnosti Hechter Slovakia, spol. s r. o. doručila v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa predbežné opatrenie, ktorým jej nariaďuje zastavenie nekalej obchodnej praktiky spočívajúcej v uzatváraní zmlúv o obstaraní zájazdu na predaj vlastných zájazdov a v uvádzaní akejkoľvek formy informácie, že firma disponuje poistením pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Zastavenie tejto obchodnej praktiky sa dotýka všetkých prevádzok a sídla spoločnosti vrátane predaja na diaľku prostredníctvom akýchkoľvek webových stránok a to až do momentu, kým spoločnosť nebude mať uzatvorenú novú zmluvou o poistení zájazdov pre prípad úpadku cestovnej kancelárii, alebo bankovú záruku.

Podľa v súčasnosti platného zákona o zájazdoch je cestovná kancelária povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad úpadku alebo bankovú záruku po celý čas predaja zájazdov. Prax však ukazuje, že treba zabezpečiť vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa v prípadoch, keď cestovná kancelária síce má uzatvorenú poistnú zmluvu (resp. bankovú záruku) v čase predaja zájazdu, ale nie v čase trvania zájazdu.
Práve pre zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa bola na európskej úrovni prijatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách.  Podľa nej „Členské štáty zabezpečia, aby organizátori usadení na ich území poskytovali zábezpeku refundácie všetkých platieb uskutočnených cestujúcimi alebo v ich mene v rozsahu, v akom sa príslušné služby neposkytnú v dôsledku platobnej neschopnosti organizátora. Ak je v zmluve o balíku cestovných služieb zahrnutá aj preprava cestujúcich, organizátori tiež poskytnú zábezpeku repatriácie cestujúcich. Môže sa ponúknuť pokračovanie balíka služieb.“ Členské štáty majú opatrenia smernice prijať do vlastnej legislatívy do 1. januára 2018 s tým, aby boli od 1. júla 2018 v platnosti.
 
Vzhľadom na to príde aj na Slovensku k zvýšeniu ochrany spotrebiteľov, ktorým by na rozdiel od súčasnej úpravy mala byť poskytnutá refundácia všetkých platieb v rozsahu, v akom sa príslušné služby neposkytnú v dôsledku platobnej neschopnosti organizátora. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v súčasnosti pracuje na príprave návrhu právneho predpisu, ktorým sa zabezpečí transpozícia novej smernice do slovenského právneho poriadku.

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky