Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Pripravuje sa druhá fáza vyplácania príspevkov za plyn

18.03.2016 09:15

Pripravuje sa druhá fáza vyplácania príspevkov za plynVyplácanie príspevkov odberateľom plynu finišuje. K polovici marca na slovenských poštách vyplatili vyše 1,3 mil. poukazov, čo je viac ako 92% z ich celkového počtu. Nevyplatených zostáva vyše 88 tisíc poukazov. Termín platnosti posledných poukazov sa končí 11. apríla 2016. Ministerstvo hospodárstva už pripravuje druhé kolo zasielania poukazov, a to osobám, ktorým z rôznych dôvodov neboli v prvom kole doručené, resp. im neboli príspevky vyplatené, alebo im bol zaslaný poukaz na príspevok v nesprávnej výške z dôvodu dodania nepresných dát od dodávateľov plynu.

Niektoré osoby mali u dodávateľov plynu nahlásené nesprávne údaje, nemali aktualizované adresy trvalého pobytu alebo sa na nahlásenej adrese trvalého pobytu nezdržiavajú, nakoľko žijú dlhodobo v zahraničí. Iní adresáti zomreli a ďalším bola nesprávne vypočítaná výška príspevku, pretože zmenili v rozhodujúcom zúčtovacom období dodávateľa plynu, čo niektorí dodávatelia pri poskytnutí dát pre MH SR neuviedli. Preto bude nutné v druhom kole, pravdepodobne na prelome mesiacov máj a jún 2016, nanovo odoslať okolo 10 000 poukazov. Niektoré prípady bude treba posudzovať individuálne, najmä pokiaľ ide o úmrtia a následné dedičské konanie. V týchto prípadoch môže doposlanie príspevkov trvať aj niekoľko mesiacov.

V prípade občanov, ktorým nebol poukaz doručený alebo vyplatený, odporúčame prv, než sa obrátia na ministerstvo hospodárstva, postupovať nasledovne:

  • V prípade, ak adresát poukaz dostal a nezhoduje sa adresa uvedená na poukaze s adresou uvedenou v občianskom preukaze:

Poukaz môže prevziať adresát, prípadne oprávnený prijímateľ (manžel, manželka, splnomocnenec, zákonný zástupca) na ktorejkoľvek pošte. Ak preberá poukaz adresát, resp. oprávnený prijímateľ adresáta, ktorého trvalé bydlisko sa nezhoduje s adresou uvedenou na poukaze, alebo ak predloží preukaz totožnosti, ktorý neobsahuje adresné údaje, k podpisu pripíše poznámku: „adresát osobne“ resp. „manžel/manželka osobne“.

  • V prípade, ak adresát poukaz nedostal alebo stratil:

Je potrebné obrátiť sa na svoju dodávaciu poštu (t. j. poštu v mieste trvalého pobytu), ktorá vie overiť, či bol poukaz vystavený. Ak dodacia pošta zistí, že poukaz na výplatu pre daného adresáta už bol vyhotovený, preverí jeho uloženie v zbernom stredisku Slovenskej pošty a zabezpečí doposlanie na adresu požadovanú adresátom. V prípade, ak poukaz nie je uložený v zbernom stredisku Slovenskej pošty, požiada o vyhotovenie duplikátu (druhopisu) poukazu na výplatu. Duplikát (druhopis) poukazu na výplatu bude opätovne doručený adresátovi na uvedenú adresu a vyplatený. Po vyžiadaní duplikátu už pôvodný poukaz vyplatený nebude (ani v prípade, ak sa nájde).


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky