Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Program spolupráce INTERACT III 2014 – 2020 schválila vláda SR

04.03.2015 15:59

Program spolupráce INTERACT III 2014 – 2020 schválila vláda SRVláda SR dnes na národnej úrovni schválila Program spolupráce INTERACT III 2014 – 2020, ktorý je programom medziregionálnej spolupráce v rámci cieľa 2 „Európska územná spolupráca“ (EÚS). Aktéri EÚS zo Slovenska tak spolu s aktérmi EÚS z ostatných 27 členských krajín EÚ, Nórskeho kráľovstva a Švajčiarskej konfederácie budú môcť využívať služby poskytované týmto programom.

Všeobecným cieľom programu spolupráce INTERACT III 2014 - 2020 je výmena skúseností a identifikovanie a prenos osvedčených postupov v rámci implementácie programov EÚS. Služby INTERACT III budú zahŕňať podujatia (od na mieru šitých poradenských služieb venovaných konkrétnym problémom, cez školenia, semináre, workshopy, kontaktné stretnutia a konferencie) a nástroje (vrátane pomocných materiálov, ako sú príručky a štúdie, šablóny dokumentov, on-line informácie, databázy, elektronické nástroje, propagačné kampane v celej EÚ a pod.).

Riadiacim orgánom je Bratislavský samosprávny kraj a Ministerstvo hospodárstva SR vykonáva funkciu Národného kontaktného bodu programu, ktorého úlohou bude sprostredkovanie a šírenie informácií medzi nadnárodnými orgánmi pre uvedený program a národnými inštitúciami na území SR. Poskytovanie služieb bude aj naďalej jednoduché, pričom sa budú využívať 4 kancelárie (Turku, Valencia, Viborg a Viedeň), ktoré stavajú na svojich 10-ročných skúsenostiach.

V programovom období 2014 - 2020 je na predložený návrh programu spolupráce vyčlenených celkovo 46 344 220 EUR, z toho celková podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 39 392 587 EUR a národná spoluúčasť členských štátov 6 951 633 EUR. Ministerstvo hospodárstva SR sa bude podieľať na implementácii programu národným príspevkom celkovo vo výške 157 974,- EUR.

Očakávanými výsledkami programu sú zlepšenia dosiahnuté v oblasti riadenia (zníženie administratívneho zaťaženia, zníženie rizika chýb, využitie zjednodušených harmonizovaných prístupov), komunikácie a publicity (dostupnosť on-line databázy projektov EÚS vrátane projektových výsledkov, zvýšená viditeľnosť EÚS) a spolupráce (lepšia znalosť nových nástrojov spolupráce v rámci EÚS, ako napríklad Európske zoskupenie územnej spolupráce, revolvingové fondy, spolupráca na programoch v rámci cieľa 1 „Investovanie do rastu a zamestnanosti“, prístup k makro regionálnej stratégii atď. a zvýšenie synergického efektu v rámci ďalších schém financovania EÚ).

Program spolupráce INTERACT III 2014 – 2020

Viac informácií o programe nájdete tu.


Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky