Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií po prvý krát pod vedením Vazila Hudáka

23.09.2015 16:35

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií po prvý krát pod vedením Vazila HudákaTretie tohtoročné rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií sa konalo 23. septembra 2015 na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky pod vedením jej predsedov - podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ministra hospodárstva SR Vazila Hudáka.

Na úvod Vazil Hudák prevzal menovací dekrét z rúk ministra Lajčáka.

Ťažiskovými bodmi rokovania bolo zameranie ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnych vzťahov a stav a možnosti spolupráce s Čínskou ľudovou republikou. Minister hospodárstva SR podal počas rokovania ústnu informáciu o aktuálnom stave rozpracovanosti materiálu k zahraničných zastúpeniam SARIO. Ďalej bola prerokovaná Prvá monitorovacia správa o plnení cieľov Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020. Na vedomie bola predložená informácia o priebehu a výsledkoch 17. zasadnutia medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou, informácia o výsledkoch 5. zasadnutia slovensko-flámskej komisie a podpora investičných priorít v rámci Slovenského investičného holdingu. Na záver v rámci bodu rôzne bola podaná informácia o aktuálnom stave rokovaní k Transatlantickej dohode o obchode a investíciách medzi EÚ a USA a aktuálny stav sankcií medzi EÚ a Ruskom.

Členovia rady veľmi pozitívne hodnotili materiál MZVaEZ SR o zameraní ekonomickej diplomacie, vypracovaný ekonometrickým modelom hodnotenia komparatívnych výhod SR na zahraničných trhoch, ktorý bol prevzatý od českej strany a prispôsobený na podmienky SR. Z analýzy vyplynulo, že najväčší potenciál pre rast exportu zo SR, vyplývajúceho z preukázaných komparatívnych výhod, majú veľké geograficky vzdialené spotrebiteľské trhy. Až 28% identifikovaných príležitostí sa týka obchodu s USA, zvyšných 71,7% je rozložených medzi prevažne mimoeurópske trhy (Thajsko, Čína, Vietnam, Saudská Arábia, Nový Zéland, Kazachstan, Kanada, Mexiko, Kórea a ďalšie). Podľa komoditného členenia tvoria najpočetnejšiu skupinu komparatívnych výhod produkty automobilového priemyslu a s ním súvisiace výrobky. Cieľom materiálu bolo informovať o výsledkoch sofistikovanej analýzy zahraničných trhov a identifikovaných príležitostiach pre slovenské firmy.


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky