Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Slovenská obchodná inšpekcia nie je orgánom štátneho dozoru, ktorý by mal dohliadať na kvalitu pohonných látok

29.05.2015 15:02

Slovenská obchodná inšpekcia  nie je orgánom štátneho dozoru, ktorý by mal dohliadať na kvalitu  pohonných látokPožiadavky na kvalitu automobilového benzínu sú ustanovené v prílohe č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách; požiadavky na kvalitu motorovej nafty v prílohe č. 2 tejto vyhlášky. Kvalitu uvedených palív kontroluje na základe zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší Slovenská inšpekcia životného prostredia. Tá vo svojich výročných správach pravidelne informuje o výsledkoch kontroly v tejto oblasti a tiež ďalšie orgány štátneho dozoru, uvedené v § 28 tohto zákona.

Slovenská inšpekcia životného prostredia v rámci svojej kontrolnej činnosti vykonáva kontrolu kvality vyrábaných, dovážaných a predávaných palív, ktorými sú benzín, motorová nafta a skvapalnený ropný plyn (LPG), určených na pohon spaľovacích motorov a na tento účel aj odoberá vzorky a zabezpečuje ich analýzy v akreditovanom skúšobnom laboratóriu.

Ďalším právnym predpisom regulujúcim uvedenú oblasť je zákon č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších právnych predpisov. Ten determinuje požiadavky na kvalitu pohonných látok na účely zdaňovania spotrebnou daňou. Požiadavky na kvalitu motorovej nafty sú ustanovené napríklad na základe STN EN 590, benzínu na základe STN EN 228. Orgánom dozoru nad uvedeným zákonom sú colné orgány, ktoré sú oprávnené bezodplatne odoberať vzorky a môžu ukladať aj pokuty v prípade, ak sú v pohonných látkach použité minerálne oleje v rozpore so zákonom („pančovanie nafty“). Fyzikálne a fyzikálno-chemické skúšky výrobkov z ropy a príbuzných výrobkov vykonáva akreditované Colné laboratórium Finančného riaditeľstva SR.

Ak kupujúci kúpi do svojho automobilu pohonné látky, pričom má dôvodné podozrenie na ich nekvalitu, môže sa obrátiť na orgány, ktoré majú zo zákona úlohu kontrolovať kvalitu pohonných látok (Slovenská inšpekcia životného prostredia, colné orgány). Pokiaľ je kupujúci spotrebiteľom, môže na svoju ochranu využiť aj ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa, a uplatniť si u predávajúceho riadnu reklamáciu na základe § 18 tohto zákona (informácie sú na stránke http://www.soi.sk/sk/Informacie-pre-verejnost/Uplatnenie-reklamacie-pri-kupe-tovaru-novelizovany-od-01-05-2014.soi?ind=8 ). Nakoľko sa dá predpokladať, že takáto reklamácia bude uplatnená do 12 mesiacov od zakúpenia výrobku, predávajúci ju nemôže zamietnuť bez vykonania odborného posúdenia. Vo veci porušenia spotrebiteľských práv v dôsledku nedodržania vlastností motorových palív, kontrolovaných nad rámec pôsobnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia a colných orgánov, ako aj iných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa je možné sa obrátiť s podnetom na vykonanie kontroly na miestne príslušný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, najlepšie prostredníctvom webovej stránky http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.

Kupujúci si zároveň môže uplatniť nárok na náhradu vyčíslenej škody, ktorá mu vznikla v dôsledku nekvalitného motorového paliva, na základe § 420 Občianskeho zákonníka. V tomto prípade však ide o súkromno-právny vzťah, do riešenia ktorého Slovenská obchodná inšpekcia nie je oprávnená vstupovať. O nárokoch kupujúceho (vrátane výšky škody) je oprávnený rozhodnúť výlučne príslušný súd.


Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky