Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

Stanovisko k informáciám o elektrárni na Ipli

23.04.2015 15:12

Stanovisko k informáciám o elektrárni na IpliMinisterstvo hospodárstva SR považuje za potrebné uviesť základné fakty v súvislosti s rôznymi informáciami o projekte prečerpávacej vodnej elektrárne na rieke Ipeľ, ktoré sa objavili v niektorých médiách.

Ministerstvo na tento projekt vydalo osvedčenie na základe zákonom stanovených náležitostí a podmienok (§ 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike) pre spoločnosť Hyco, a. s..

Ministerstvo neeviduje žiadnu ďalšiu žiadosť o osvedčenie pre investičný zámer v danej lokalite, ani v jej okolí.

Podľa legislatívy je súčasťou žiadosti o osvedčenie pri energetickom zariadení na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 30 MW aj preukázanie odbornej spôsobilosti a skúseností pri prevádzke energetického zariadenia. Skúsenosť žiadateľ preukazuje zoznamom prevádzkovaných energetických zariadení v čestnom vyhlásení alebo zoznamom energetických zariadení prevádzkovaných osobou s podstatným vplyvom na činnosť a rozhodovanie žiadateľa v čestnom vyhlásení. Na účely tohto ustanovenia sa podstatným vplyvom rozumie podiel na základnom imaní žiadateľa vo výške minimálne 34%. Žiadateľ doložil splnenie týchto ustanovení zoznamom energetických zariadení prevádzkovaných osobou s podstatným vplyvom na činnosť a rozhodovanie žiadateľa.

Štát nebude nijako finančne participovať na projekte prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ. Vyrobená elektrina bude umiestnená na trhu s elektrinou v našom regióne, vzhľadom na charakter zariadenia, vrátane oblasti poskytovania podporných služieb, pričom štát negarantuje žiaden odber elektriny z tejto elektrárne.

Je vecou investora, resp. budúceho prevádzkovateľa elektrárne, komu, v akom objeme a za akú cenu bude vyrobenú elektrinu predávať. Vzhľadom na charakter predmetného energetického zariadenia, t. j. ide o prečerpávaciu vodnú elektráreň – za elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie sa nepovažuje elektrina v prečerpávacej vodnej elektrárni (§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie) – výroba elektriny z predmetného zdroja nepodlieha podpore ani odberom elektriny, ani doplatkom (cenovej podpore výkupnou cenou).

Štát sa v tomto prípade k ničomu nezaviazal. Negarantuje žiaden dlhoročný odber ani výkupnú cenu. Investičný zámer a jeho návratnosť sú rizikom súkromného investora.

Zákon o energetike v danej veci nezakazuje vyhovieť žiadosti na rovnaký, alebo obdobný investičný zámer. Osvedčenie je totiž len jedným z podkladov pre územné a stavebné konanie. Osvedčuje, že projekt je v súlade s energetickou politikou a nedáva nikomu výhradné právo na realizáciu, resp. výstavbu. Je vecou ďalších procesov (EIA, územné a stavebné konanie), kto stavbu (projekt) zrealizuje.

Nejde o projekt malej vodnej elektrárne, ale o projekt prečerpávacej vodnej elektrárne, ktorého realizácia je dlhodobejšieho charakteru. Potreba zdrojov na výrobu elektriny vrátane zdrojov pre poskytovanie regulačného výkonu je definovaná v Energetickej politike, ktorá posudzuje potrebu zdrojov s dlhodobým výhľadom.


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky