Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Vláda schválila nový zákon o podpore malého a stredného podnikania

17.08.2016 16:02

Vláda schválila nový zákon o podpore malého a stredného podnikaniaPrvýkrát bude mať Slovensko právnu normu, ktorá upravuje, resp. vytvára rámec pre podporu malého a stredného podnikania. Vláda dnes schválila návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania (MSP) z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Účinný by mal byť od 1. januára 2017.

Návrh zákona v legislatíve SR prvýkrát upravuje pojmy z európskej terminológie viažucej sa na sektor MSP, napríklad test vplyvov právnych predpisov na malé a stredné podnikanie (tzv. SME Test), podnikateľské koučovanie a mentoring a podobne. Zavádza aj definíciu pojmu startup.  Ambíciou zákona je taktiež snaha o explicitné presadzovanie princípu 'najskôr myslieť v malom' (Think Small First) v slovenskom právnom prostredí.  „Doposiaľ v právnom poriadku Slovenskej republiky neexistoval zákon, ktorý by upravoval, resp. vytváral rámec pre podporu malého a stredného podnikania. Nový zákon prispeje k odbúravaniu administratívnej záťaže, podpore inovácií a internacionalizácii malého a stredného podnikania,“ povedal minister hospodárstva Peter Žiga.
    
Návrh zákona upravuje pôsobnosť MH SR pri poskytovaní podpory v oblasti MSP, definuje oblasti a formy poskytovania podpory a súčasne umožňuje uplatňovanie európskych zásad rozvoja MSP zakotvených v agende Európskej únie orientovanej na podporu a rozvoj MSP, konkrétne v tzv. Small Business Act (Zákon o malých a stredných podnikoch) či dokumente Akčný plán pre podnikanie 2020.
Opodstatnenosť prijatia tohto návrhu zákona vychádza z ustanovení aktuálneho programového vyhlásenia vlády SR. Návrhom zákona sa plní kritérium z pohľadu ex-ante kondicionality, teda podmienky čerpania štrukturálnych fondov pre oblasť MSP v rámci programovacieho obdobia rokov 2014 až 2020.
 
TASR, Odbor komunikácie MH SR

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky