14. 06. 2017

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie

1. Predpoklady kandidáta:

 a) štátne občianstvo Slovenskej republiky,

 b) bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

 c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a

 d) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technické, ekonomické alebo právnické a najmenej desať rokov praxe v  sieťových odvetviach, v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii, alebo

 e) vysokoškolské vzdelanie III. stupňa a najmenej sedem rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii.

2. Odborné znalosti: znalosť zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Energetická politika Slovenskej republiky, Regulačná politika na regulačné obdobie 2017-2021, ústava SR, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 2004/67/ES.

3. Požadované osobnostné predpoklady a zručnosti: riadiace a organizačné schopnosti a zručnosti, komunikačné a prezentačné schopnosti, spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť v rozhodovaní, adaptabilita, flexibilita, spoľahlivosť, asertívne vystupovanie, emocionálna stabilita, odolnosť voči záťaži, rýchlosť a správnosť výkonu, analytické myslenie.

4. Zoznam požadovaných dokladov zaslaných do výberového konania: 

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • profesijný životopis,
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  • kópia dokladu o požadovanom vzdelaní (kópia diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní),
  • písomný súhlas kandidáta o tom, že Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky môže spracúvať jeho osobné údaje na účely výberového konania až do ukončenia výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
  • čestné vyhlásenie o splnení požiadavky podľa odseku 1 písm. d) alebo písm. e) metodického pokynu, o spôsobilosti na právne úkony, o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
    v diplome a v životopise.

Požadované doklady uvedené v bode 4. je potrebné doručiť do 26.06.2017 v zalepenej obálke s označením „VK na posúdenie kandidáta na funkciu predsedu ÚRSO“  a „Obálku neotvárať“ na adresu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, osobný úrad, Mierová 19, 827 15 Bratislava.

5. Priebeh a vyhodnotenie výberového konania:

Splnenie určených požiadaviek na kandidáta bude hodnotiť na výberovom konaní výberová komisia, ktorú určí minister hospodárstva SR. Výberová komisia bude zložená z 8 členov s hlasovacím právom a z tajomníka komisie. Posúdenie doručených prihlášok a dokladov jednotlivých kandidátov vyhodnotí tajomník výberovej komisie. Tajomník výberovej komisie nemá hlasovacie právo vo výberovom konaní. 

Výberové konanie bude pozostávať z dvoch častí:

a)  posúdenie dokladov podľa bodu 4.,

b)  osobný pohovor kandidáta s členmi výberovej komisie.

Z kandidátov, ktorí splnia všeobecné predpoklady a vyhovejú stanoveným požiadavkám pri výberovom konaní,  spracuje tajomník zoznam o výsledku výberového konania a predloží ho ministrovi. O nominácii kandidáta z predloženého zoznamu, z ktorého bude podľa zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vymenovaný predseda úradu, rozhodne minister hospodárstva SR.

6. Termín uskutočnenia výberového konania: 28.06.2017 doručením písomnej žiadosti kandidát berie na vedomie dátum a miesto uskutočnenia výberového konania.
 
Ďalšie informácie:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19, 827 15 Bratislava

Tel.: 02/4854 1333
E-mail: spirova@mhsr.sk

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk