3.18.1 Vedenie 2 x 400 kV Veľké Kapušany (SK) – oblasť Kisvárda (HU)

Predmetom tohto projektu je výstavba vedenia 2x400 kV medzi elektrickou stanicou Veľké Kapušany (SK) a plánovanou elektrickou stanicou v oblasti Kisvárda (HU).

Cieľom projektu je zvýšenie prenosovej kapacity medzi prenosovými sústavami v rámci regiónu východnej Európy, ako aj zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky prenosovej sústavy SR.

Realizácia projektu je v štádiu zvažovania s predpokladaným uvedením do prevádzky po roku 2029. Realizácia tohto projektu je úzko spätá s reálnou možnosťou posilnenia a zvýšenia prenosovej kapacity existujúceho cezhraničného prepojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou. V takom prípade sa výstavba vedenia 2x400 kV Veľké Kapušany (SK) – oblasť Kisvárda (HU) medzi Slovensko a Maďarskom nebude realizovať.

Opodstatnenosť a dôležitosť výstavby projektu bola preukázaná zaradením projektu v poradí už do druhého zoznamu (PDF) projektov spoločného záujmu (ďalej iba „PCI“) a získaním štatútu PCI. Realizácia projektov PCI sa riadi ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru.

 

Užitočné odkazy:

Správa ENTSO-E TYNDP 2016

Zoznam projektov TYNDP 2016

Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy SR na obdobie rokov 2016 – 2025

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru (PDF)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk