Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

 V zmysle § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov:

Dátum zápisu do zoznamu

 

Názov subjektu

 

Príslušnosť

 

Poplatok

1. 2. 2016

Slovenská obchodná inšpekcia (PDF)

vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. b) zákona

 

spory, pre ktoré nie je príslušný ani Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ani Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb

 

napr. spor s predávajúcim športového oblečenia, spor s predávajúcim elektrotechniky

 

 

0 €

1. 2. 2016

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

(PDF)

vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. a) zákona

 

spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu

 

napr. spor s dodávateľom elektriny alebo plynu

 

 

0 €

1. 2. 2016

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (PDF)

vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. c) zákona

 

spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku

 

napr. spor s poskytovateľom internetového pripojenia, spor s mobilným operátorom

 

 

0 €

8. 2. 2016

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad (PDF)  

 

všetky druhy spotrebiteľských sporov

 

0 €

7. 4. 2016

Bankový ombudsman Slovenskej bankovej asociácie (PDF)

 

spotrebiteľské spory medzi klientom (spotrebiteľom) a bankou (členom Slovenskej bankovej asociácie)

 

 

0 €

1. 1. 2017

OMBUDSPOT,  združenie na ochranu práv spotrebiteľov (PDF)

rieši spory s výnimkou tých, z oblasti

  •     organizovaných zájazdov a dovolenkových služieb
  •      služieb leteckých dopravných služieb
  •     ochrany práv cestujúcich v námornej doprave
  •     internetového obchodu, pri predaji tovarov a služieb cez internet
  •       ochrany práv pri poskytovaní finančných služieb

napr. spor s predávajúcim obuvi v kamennej predajni

 

 

do 5 €

4. 4. 2017

Slovenská asociácia poisťovní

rieši spory z poistných zmlúv medzi klientmi (spotrebiteľmi) a poisťovňou (členom Slovenskej asociácie poisťovní)

0 €

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako príslušný orgán v zmysle čl. 18 ods. 1 a čl. 20 ods. 4 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z  21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES zverejňuje odkaz na konsolidovaný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vypracovaný Európskou komisiou https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

 

Prílohy:

Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu SOI

Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu URSO

Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu UREKPS  

Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad

Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu Bankovým ombudsmanom Slovenskej bankovej asociácie

Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov

Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu Slovenskou asociáciou poisťovní (SLASPO) 

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vypracovaný Európskou komisiou

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk