Textová verzia
Nedeľa 25. jún 2017

Odporúčanie Ministerstva hospodárstva SR

  pre zasielanie informácií o verejnom obstarávaní orgánov štátnej správy podľa požiadaviek pri uplatňovaní zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF) 

 

  (verzia word) (DOC)

 

V zmysle uznesenia vlády SR č. 398/2014 zo dňa 20. augusta 2014 k návrhu zákona o energetickej efektívnosti sa v bode C.3 ukladá

ministrom
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy
vedúcim ďalších orgánov štátnej správy

C.3.               priebežne obstarávať v prípade nadlimitných zákaziek energeticky významné výrobky iba v najvyššej triede energetickej efektívnosti, okrem prípadov uvedených v čl. 6 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES v platnom znení a zasielať ministrovi hospodárstva informáciu o takomto obstarávaní za predchádzajúci kalendárny rok

                                                 každoročne do 28. februára


Začiatok stránky