Prebiehajúce konzultácie a predbežné informácie

 

Predkladateľ:        Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Materiál:     Zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Termín zverejnenia PI:    do 29.1.2018

Kontakt:        zuzana.salagova@land.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/15

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o poskytovaní dotácie na rozvoj lesného hospodárstva a zhodnotenie surového dreva pochádzajúceho z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov Slovenskej republiky

Termín zverejnenia PI:    do 30.1.2018

Kontakt:        alexander.carny@land.gov.sk; maros.lisko@land.gov.sk; jan.marcinek@land.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/16

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Národná banka Slovenska

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie

Termín zverejnenia PI:    do 24.1.2018

Kontakt:        info@nbs.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/19

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

Termín zverejnenia PI:    do 31.1.2018

Kontakt:        zuzana.kocunova@enviro.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/18

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Termín zverejnenia PI:    do 31.1.2018

Kontakt:        zuzana.kocunova@enviro.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/17

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh legislatívneho zámeru o úprave medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach

Termín zverejnenia PI:    do 26.1.2018

Kontakt:        ms.smep.sek@justice.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/12

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ...... 2018, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania

Termín zverejnenia PI:    do 22.1.2018

Kontakt:        jana.csehova@mindop.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/14

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Materiál:     Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickom výkone pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

Termín zverejnenia PI:    do 22.1.2018

Kontakt:        egovernment@vicepremier.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/4

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Termín zverejnenia PI:    do 23.1.2018

Kontakt:        michaela.gasparova@justice.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/6

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky z 12. decembra 2007 č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín zverejnenia PI:    do 24.1.2018

Kontakt:        lucia.harachova@indprop.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/8

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)

Termín zverejnenia PI:    do 24.1.2018

Kontakt:        lucia.harachova@indprop.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/7

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z.

Termín zverejnenia PI:    do 25.1.2018

Kontakt:        ohzp@uvzsr.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/11

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

Termín zverejnenia PI:    do 25.1.2018

Kontakt:        jozef.doczy@land.gov.sk ; maros.lisko@land.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/9

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo hospodárstva  Slovenskej republiky

Materiál:     Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie

Termín zverejnenia PI:    do 30.1.2018

Kontakt:        N/A

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/10

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk