RIA 2020 - Stratégia lepšej regulácie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že začalo proces prípravy dokumentu „RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie“.

 

Ide o strategický dokument definujúci agendu lepšej regulácie a víziu do roku 2020, vrátane Akčného plánu RIA 2020. Cieľom je zlepšenie kvality prijímaných materiálov v transparentnom legislatívnom procese na základe princípu informovaného rozhodovania vrátane posúdenia ich predpokladaných vplyvov na vybrané oblasti. Lepšia regulácia zahŕňa ex ante a ex post nástroje na zvýšenie kvality právnych predpisov tak, aby boli účelné t. j. plnili ciele, pre ktoré boli vytvorené a zároveň neúmerne nezaťažovali prostredie. Okrem stratégie znižovania regulačného zaťaženia podnikania v SR ex post bude materiál obsahovať aj rozpracovanie metodík a nástrojov lepšej regulácie a procesov zavedenia moderných znalostných systémov, nástrojov a metodík na posudzovanie vplyvov ex ante.

 

Obsahové zameranie dokumentu sa nachádza tu.  

 

Písomné stanoviská a podnety v súvislosti s prípravou dokumentu podľa obsahového zamerania je možné predkladať do 31. augusta 2017 na adresu: Ministerstvo hospodárstva SR, Odbor podnikateľského prostredia, Mierová 9, 827 15 Bratislava. V elektronickej podobe na adresy: andrea.mikulova@mhsr.sk, tatiana.hluskova@mhsr.sk.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk