Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Podpora mikro, malých a stredných podnikateľov v oblasti priemyselnej výroby prostredníctvom účasti na výstavách/veľtrhoch v zahraničí v roku 2015

 

Prostredníctvom podpory účastí na výstavách/veľtrhoch v zahraničí sa vytvára priestor pre prezentáciu spoluvystavovateľov v národných stánkoch s cieľom zvyšovania exportnej výkonnosti subjektov a celkovo hospodárstva SR.

Spoločné expozície v národnom stánku pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR (ďalej aj „MH SR“) majú na výstavách/veľtrhoch umožniť spoluvystavovateľom za zvýhodnených podmienok predstaviť ich výrobný sortiment a obchodné ponuky, získať prehľad o technickom a technologickom vývoji v danom odvetví priemyslu a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a realizácie exportných možností do konkrétneho teritória.

Ministerstvo hospodárstva SR plánuje pokračovať aj v roku 2015 v podpore proexportných a marketingových aktivít slovenských mikro, malých a stredných podnikateľov (ďalej aj „MSP“) v oblasti priemyselnej výroby a vyhlasuje Výzvu na podanie prihlášok k účasti v národnom stánku MH SR na výstavách/veľtrhoch v roku 2015 (PDF) , v rámci ktorej je okrem iného definovaný zoznam výstav/veľtrhov na rok 2015, podmienky poskytnutia pomoci, spôsob a termín podávania prihlášok, spôsob výberu, spôsob a termín oznámenia výsledkov výberu. V roku 2015 sa môžu MSP formou spoločných stánkov zúčastniť na 8 výstavách v zahraničí. Záujemca musí zaslať   Prihlášku (PDF)  na výstavu spolu s   Vyhlásením na kvalifikovanie sa ako MSP (PDF) . Vybrané výstavy a veľtrhy sú komoditne zamerané na oblasť strojárstva, spracovania kovov, energetiku, elektrotechniku, stavebníctvo a zbrojársku výrobu.

Pomoc bude poskytnutá podľa   Schémy na podporu účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách v zahraničí a propagácie slovenského priemyselného potenciálu (schéma pomoci de minimis) (PDF)  v súvislosti s plánovanou realizáciou národného projektu zameraného na podporu účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách v zahraničí a propagáciu slovenského priemyselného potenciálu v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „národný projekt“). Výšku poskytnutej pomoci (ďalej aj „pomoc de minimis“ alebo „minimálna pomoc“) je spoluvystavovateľ povinný písomne ohlásiť na Ministerstve financií SR vyplnením formuláru   Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci  (PDF) Rovnako MH SR bude informovať Ministerstvo financií SR o poskytnutí výšky pomoci de minimis jednotlivým spoluvystavovateľom vyplnením formuláru     Oznámenie o poskytnutej minimálnej pomoci  (PDF) .

Predpokladaná výška poskytnutej pomoci de minimis bude spoluvystavovateľom oznámená pred účasťou na výstave a bude predstavovať pomernú časť nákladov spoluvystavovateľa z celkových plánovaných nákladov na výstavu/veľtrh na všetkých spoluvystavovateľov.

Príklad:

Ø Úmerná výstavná plocha na 1 spoluvystavovateľa je 10 m2

Ø Na výstave je účastných 5 MSP

Ø Celkové náklady na zabezpečenie výstavného stánku s plochou 50m2 predstavujú 10 000,00 €

Výpočet výšky poskytnutej pomoci de minimis = 10 000,00 € / 5

Výška poskytnutej pomoci de minimis na jedného spoluvystavovateľa = 2 000,00 €

V prípade, že o konkrétnu výstavu prejaví záujem väčší počet MSP (spoluvystavovateľov), ako je úmerná bezplatná plocha na jedného spoluvystavovateľa z celkovej dispozičnej plochy realizovaného stánku na danej výstave, ich účasť v spoločnom stánku môže byť vykonaná na základe súhlasu MH SR a spoluvystavujúcich subjektov za podmienky, že existujú dispozičné možnosti na ich začlenenie do spoločného stánku a že každému spoluvystavovateľovi bude zabezpečená rovnako veľká dispozičná plocha. Celková výška poskytnutej pomoci de minimis sa následne prerozdelí medzi všetkých spoluvystavovateľov rovnakým dielom, o čom budú spoluvystavovatelia upovedomení.

Príklad:

Ø Pôvodná úmerná výstavná plocha na 1 spoluvystavovateľa je 10m2

Ø Pôvodný počet účastných 5 MSP

Ø Nová, odsúhlasená výstavná plocha na 1 spoluvystavovateľa je 7,14m2

Ø Na výstave je účastných 7 MSP

Ø Celkové náklady na zabezpečenie výstavného stánku s plochou 50m2 predstavujú 10 000,00 €

Výpočet výšky poskytnutej pomoci de minimis= 10 000,00 € / 7

Výška poskytnutej pomoci de minimis na jedného spoluvystavovateľa = 1 428,57 €

Ak spoluvystavovateľ prejaví v rámci spoločného stánku záujem o väčšiu plochu, ako je úmerná bezplatná plocha na jedného spoluvystavovateľa z celkovej dispozičnej plochy realizovaného stánku na danej výstave, pričom dispozičné riešenie stánku umožňuje takejto požiadavke vyhovieť, môže mu byť bezplatne pridelená väčšia plocha iba na základe súhlasu MH SR a spoluvystavujúcich subjektov za podmienky, že jeho požiadavka negatívne neovplyvní primeraný nárok na plochu ostatných vystavujúcich subjektov. Celková výška poskytnutej pomoci de minimis bude následne pre spoluvystavovateľa s väčšou plochou vyššia a pre spoluvystavovateľov s menšou plochou nižšia, o čom budú spoluvystavovatelia upovedomení.

Príklad:

Ø Na výstave je účastných 5 MSP

Ø Celkové náklady na zabezpečenie výstavného stánku s plochou 50m2 predstavujú 10 000,00 €

Ø 1 MSP požadoval a bolo mu odsúhlasených 20m2 z celkovej výstavnej plochy spoločného stánku

Ø 4 MSP dostali 7,5m2 z celkovej výstavnej plochy spoločného stánku

Výpočet výšky poskytnutej pomoci de minimis = 20m2 / 50m2 = 40%

= 7,5m2 / 50m2 = 15%

= 40% z 10 000,00 € = 4 000,00 €

= 15% z 10 000,00 € = 1 500,00 €

Výška poskytnutej pomoci de minimis spoluvystavovateľovi s väčšou plochou = 4 000,00 €

Výška poskytnutej pomoci de minimis spoluvystavovateľovi s menšou plochou = 1 500,00 €.

Ak spoluvystavovateľ prejaví v rámci spoločného stánku záujem o väčšiu plochu, ako je úmerná bezplatná plocha na jedného spoluvystavovateľa z celkovej dispozičnej plochy realizovaného stánku na danej výstave a dispozičné riešenie stánku neumožňuje jeho požiadavke vyhovieť, je na rozhodnutí spoluvystavovateľa či zotrvá v spoločnom stánku s využitím možnej veľkosti pridelenej plochy, alebo sa výstavy zúčastní ako samostatný subjekt hradiaci si všetky výdavky samostatne t.j. nebude súčasťou národného stánku MH SR.

Ak bude na celkovej ploche spoločného stánku menší počet spoluvystavovateľov ako je predpoklad, bude výška minimálnej pomoci (pomoc de minimis) na jedného spoluvystavovateľa prerozdelená medzi účastných spoluvystavovateľov, o čom budú spoluvystavovatelia upovedomení.

Príklad:

Ø Predpokladaný počet účastných 5 MSP

Ø Na výstave sú účastní 4 MSP

Ø Celkové náklady na zabezpečenie výstavného stánku s plochou 50m2 predstavujú 10 000,00 €

Výpočet výšky poskytnutej pomoci de minimis = 10 000,00 € / 4

Výška poskytnutej pomoci de minimis na jedného spoluvystavovateľa = 2 500,00 €


Kontakty pre poskytnutie bližších informácií:

Bc. Katarína Špitová, e-mail: katarina.spitova@mhsr.sk , Tel: 02 4854 2415

 

Spôsob a miesto podávania prihlášok:
Písomnú prihlášku (vrátane povinných príloh), podpísanú štatutárnym orgánom žiadateľa, je potrebné zaslať na adresu:
Sekcia priemyslu a obchodu
Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Pre jednoznačnú identifikáciu na obálku uveďte nápis „Národný projekt"

Povinné prílohy prihlášky:
1. Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP;
2. Prehlásenie o výrobnej činnosti (podľa Klasifikácie ekonomických činností SK NACE) pričom oprávnené činností sú iba z kategórie C – priemyselná výroba okrem činností už v tejto schéme definovaných ako neoprávnené;
3. Prehľad a úplné informácie o akejkoľvek inej pomoci de minimis poskytnutej žiadateľovi na základe nariadenia Komisie č. 1407/2013 alebo na základe iných predpisov EÚ o pomoci de minimis počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roku, a to aj od iných poskytovateľov alebo v rámci iných schém pomoci de minimis. V prípade, že sa jeden prijímateľ zúčastní viacerých výstav/veľtrhov je postačujúce aby informácie o celkovej pomoci de minimis predložil pred účasťou na prvej výstave/veľtrhu, zároveň je však povinný informovať poskytovateľa o každej zmene najneskôr pred účasťou na ďalšej výstave/veľtrhu.
4. Vyhlásenie prijímateľa, že nepatrí do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik v zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie č. 1407/2013. V prípade, že žiadateľ patrí do skupiny podnikov, predloží údaje o prijatej pomoci de minimis za všetkých členov skupiny podnikov, ktoré s ním tvoria jediný podnik (príloha č.2 a, časť III. Dodatku č.1 ku Schéme de minimis s evidenčným číslom DM-19/2014, resp. príloha č.6 Dodatku č.1 ku Schéme de minimis s evidenčným číslom DM-19/2014);
5. Vyhlásenie prijímateľa, že nie je podnikom v ťažkostiach v súlade s novými usmerneniami na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach, ktoré Komisia prijala dňa 09. júla 2014 (2014/C 249/01) (príloha č.2 a, časť IV. Dodatku č.1 ku Schéme de minimis s evidenčným číslom DM-19/2014);
6. Vyhlásenie prijímateľa, že sa voči nemu nenárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom (príloha č.2 a, časť IV. Dodatku č.1 ku Schéme de minimis s evidenčným číslom DM-19/2014);
7. Potvrdenie o uhradení všetkých záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam;
8. Úplný výpis z Obchodného registra.

 

 

Prílohy na stiahnutie:

 

Schéma na podporu účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách v zahraničí a propagácie slovenského priemyselného potenciálu (schéma pomoci de minimis) (PDF)

Výzva k podaniu prihlášok k účasti na výstavách 2015 (PDF)

Príloha č.1 Príloha I nariadenia Komisie EU 651-2014 (PDF)

Príloha č.2a) prihláška na výstavu (PDF)

Príloha č.2b) vyhlásenie o MSP (PDF)

Príloha č.3) Oznámenie o poskytnutej minimálnej pomoci 

Príloha č.4) Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci (PDF)

Príloha č.5) prehlásenie o výrobnej činnosti (PDF)

Príloha č.6) vyhlásenie prijímateľa, že nepatrí do skupiny podnikov, ktoré spolu tvoria jediný podnik (PDF)

 

 


Začiatok stránky