Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

Pozícia predsedníckej krajiny v Rade EÚ je významným nástrojom na ovplyvňovanie politík celej EÚ. Rade EÚ predsedá každý polrok jeden členský štát. Slovenská republika po prvý raz od vstupu do EÚ predsedá Rade EÚ od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016.

Deklarácia rozhodnutí Rady EÚ o poradí predsedníckych krajín:

Rok       1. polrok       2. polrok

2015      Lotyšsko       Luxembursko

2016      Holandsko    Slovensko

2017      Malta           Veľká Británia

2018      Estónsko      Bulharsko

2019      Rakúsko       Rumunsko

Predsednícke trio a program predsedníctva

Predsednícke krajiny úzko spolupracujú v trojčlennej skupine, tzv. Trio. Slovensko predsedá Rade EÚ v predsedníckom triu spolu s Holandskom a Maltou. Krajiny Tria realizujú politický program, pričom pri výkone predsedníctva navzájom spolupracujú. Generálny sekretariát Rady plní úlohu hlavného koordinátora ich výkonu.

Programový dokument Tria bude schválený v decembri 2015. Agenda predsedníctva vyplýva z plánov práce Európskej Komisie (EK), Európskeho parlamentu (EP) a ďalších inštitúcií EÚ. Hlavnú agendu každého predsedníctva tvoria úlohy rozpracované v spoločnom programovom dokumente Tria. Zvyšná agenda je tvorená z úloh reflektujúcich aktuálny vývoj a potrebu riešenia globálnych krízových situácií.

Plánované podujatia programu predsedníctva konané v Bratislave zahŕňajú 22 zasadnutí na úrovni ministrov členských štátov EÚ a približne 200 podujatí na pracovnej a expertnej úrovni s predpokladanou účasťou 20 tisíc delegátov. Podujatia v gescii MH SR deklaruje Kalendár podujatí pre výkon predsedníctva.

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ – informácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/predsednictvo_v_rade_eu-slovenske_predsednictvo_v_rade_eu


Začiatok stránky