Žiadosť o informácie

Ako získať informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov:
 
Žiadosti o sprístupnenie informácií spadajúcich do kompetencie rezortu Ministerstva hospodárstva SR môžu žiadatelia podávať : 
  1. písomne poštou na adresu:  Ministerstvo hospodárstva SR, komunikačné oddelenie, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212     
  2. písomne prostredníctvom faxu na č. 02/4854 3303
  3. písomne prostredníctvom elektronickej pošty na adresy: info@mhsr.sk 
  4. telefonicky na č. 02/4854 7222 (Mgr. Dzurjanin)
  5. osobne na adrese ministerstva, kancelária č. 405, IV. posch. denne od 9,00 do 15,00

Zo žiadosti musí byť zrejmé, že je určená Ministerstvu hospodárstva SR. Každá žiadosť musí obsahovať meno a adresu žiadateľa, u právnických osôb úplný názov a adresu sídla, čo najpresnejšiu špecifikáciu požadovaných informácií a spôsob doručenia informácií žiadateľovi (písomne, faxom, elektronicky e-mailom alebo na diskete, osobné prevzatie a pod.)

Sadzobník úhrad nákladov za poskytovanie informácií 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy č. 44/A
827 15 Bratislava
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk