Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu centier podnikových služieb pri MH SR

 

MH SR má za cieľ udržať a rozvíjať priaznivé podmienky, ktoré motivujú investorov zakladať a rozširovať centrá podnikových služieb (Business Service Center, „BSC“) na Slovensku. BSC prispievajú k stabilizovaniu pôsobenia zahraničných spoločností a k zvyšovaniu ich pridanej hodnoty. Majú pozitívny vplyv na odbornú zamestnanosť a kvalifikáciu mladých ľudí. Slovensko sa vďaka nim stáva krajinou, ktorá má okrem silnej priemyselnej tradície potenciál aj v oblastiach služieb finančníctva, IT a inovácií.

Vláda Slovenskej republiky prijala dňa 7. júla uznesením číslo 287/2016 Koncepciu podpory centier podnikových služieb na Slovensku, ktorá stanovuje súbor opatrení s cieľom uľahčiť aktivity BSC a posilniť postavenie Slovenska ako preferovanej destinácie pre tento typ investícii. V zmysle Koncepcie vznikne pri MH SR zoznam centier podnikových služieb, na základe ktorého budú môcť BSC čerpať stanovené výhody.

Subjekty, ktoré majú záujem o zaradenie do zoznamu musia doručiť kompletnú žiadosť elektronicky na adresu: Veronika.Michalkova@mhsr.sk a v písomnej forme na adresu:

Veronika Michálková, M.A., LL.M.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212

Po doručení kompletnej prihlášky bude do 10 pracovných dní žiadateľovi zaslané rozhodnutie o zaradení alebo nezaradení spoločnosti do zoznamu. Ďalšie podrobné informácie o Koncepcii podpory centier podnikových služieb na Slovensku a jednotlivých opatreniach nájdete v priložených dokumentoch.

Žiadosť o zaradenie do zoznamu BSC pri MH SR 

Koncepcia podpory centier podnikových služieb na Slovensku

Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam centier strategických služieb

 


Začiatok stránky