03. 06. 2019

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“)

  vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb (ďalej len „výzva“) na rozpočtový rok 2019 podľa § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií.

 

1. Základný cieľ poskytnutia dotácie:

Podľa ustanovenia § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže poskytnúť dotáciu na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok za podmienok ustanovených zákonom o poskytovaní dotácií a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

2. Oprávnené subjekty:

Žiadateľom o poskytnutie dotácie na základe tejto výzvy môže byť len subjekt v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 písm. a) zákona o poskytovaní dotácií, a to: obec alebo vyšší územný celok (ďalej ako „žiadateľ“).

Adresa na predkladanie žiadostí v listinnej podobe: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sekcia stratégie, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212.

Uzavretú obálku s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ obsahujúcu žiadosť podľa tejto výzvy spolu s prílohami je potrebné označiť názvom výzvy.

Žiadosť v elektronickej podobe spolu s prílohami žiadateľ predkladá prostredníctvom webových portálov: www.portal.mhsr.sk alebo www.slovensko.sk

 

3. Disponibilný objem finančných prostriedkov na výzvu a najvyššia a najnižšia výška jednej dotácie:

V rámci výzvy je na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb z podprogramu „07K08 Podpora regionálneho rozvoja“ k dispozícii 7 000 000 eur. V rámci tejto alokovanej sumy je najnižšia výška dotácie 200 000 eur a najvyššia výška dotácie 15 % z celkovej hodnoty investície investora, maximálne však 2,5 mil. eur.

Dátum vyhlásenia výzvy: 3. júna 2019

Termín predkladania žiadostí:  do 15. júla 2019.

 

Prílohy k výzve:

  1. Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií (Príloha č. 1 k zákonu).

  2. Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019.

  3. Štatút komisie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie a schvaľovanie žiadostí.

  4. Poskytnutie informácií dotknutej osobe.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk