Poskytnutie údajov o skutočnom dodanom množstve tepla za január až máj roku 2023

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) dňa 9. januára 2023 vyhlásilo  Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla (Výzva), ktorá bola dňa 9.mája 2023 upravená v podobe skoršieho zaslania údajov o nameranej spotrebe tepla skutočne dodanej pre jednotlivé odberné miesta.

 

Na základe bodu M. Výzvy zo dňa 9. januára 2023 boli upravené vybrané ustanovenia Výzvy a Manuálu pre dodávateľov tepla v súvislosti s vykonávaním nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla (Manuál). Úprava spočívala v skoršom zaslaní údajov, ktoré poskytujú dodávatelia tepla pre zabezpečenie efektívneho čerpania dotácií v rámci celého roku 2023.

 

V súvislosti s touto zmenou Výzvy a Manuálu dodávatelia tepla musia zaslať do 20. júna 2023 nameraný objem skutočne dodaného tepla na vykurovanie a na prípravu teplej vody jednotlivo pre všetky bytové objekty v danej cenovej lokalite  za obdobie od 1. januára 2023 do 31. mája 2023.

Na základe týchto údajov MH SR zohľadní rozdiel medzi dotáciou vyplatenou za obdobie od 1. januára 2023 do 31. mája 2023 a dotáciou prislúchajúcou oprávnenému žiadateľovi  na základe skutočne dodaného tepla za toto obdobie.

Dokumenty:

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk