ESPON - Program pre harmonický rozvoj Európy

ESPON - Program pre harmonický rozvoj Európy

 

    Program ESPON, ako Európska pozorovacia sieť pre Európsku teritoriálnu spoluprácu a kohéznu politiku, bola uznaná Európskou komisiou 7. novembra 2007. Rozpočet programu je 47 miliónov €, z ktorých 75 % je financovaných z ERDF v rámci cieľa 3 Európskej teritoriálnej spolupráce. Zbytok financuje 31 zúčastnených krajín, t.j. 27 členských štátov, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.

    Hlavným poslaním programu ESPON 2013 je:

„Podpora rozvoja politiky vo vzťahu k teritoriálnej kohézii a harmonickému rozvoju európskeho priestoru tým, že (a) budú poskytované porovnateľné informácie, podklady, analýzy a varianty/scenáre o územnom rozvoji a (b) odkrývanie potenciálu daného teritória pre rozvoj a zapájanie väčších území do teritoriálnej spolupráce, konkurencieschopnosti, udržateľnosti a vyváženého rozvoja“.

    Aktivity, ktoré sa financujú v rámci programu ESPON, sú síce rozdielne ale pritom silne vzájomne prepojené:

1. hlavnou oblasťou je aplikovaný výskum týkajúci sa rôznych tém európskej územnej dynamiky, poskytovanie spoľahlivých vedeckých údajov a podkladov na úrovni regiónov a miest. Tieto podklady by mali poskytovať informácie o silných a slabých stránkach jednotlivých regiónov a miest v európskom kontexte. Aplikovaný výskum uskutočňujú nadnárodné skupiny vedcov a expertov.

 

    Spracovávané témy sú napríklad:

· Hodnotenie dopadu daného územia (tzv. Territorial Impact Assessment);

· Použitie výsledkov získaných prostredníctvom programu ESPON ako štandard pre cezhraničné územné plánovanie a rozvoj;

· Identifikovanie a výmena najlepších praktík v integrovaných stratégiách regionálneho rozvoja v rámci Európy;

· Monitorovanie výkonu daného teritória;

· Najlepšie podmienky pre rozvoj európskych metropol: Paríž, Varšava, Berlín;

· Inštitúcie dôležité pre regionálny rozvoj;

2. druhou oblasťou sú cielené analýzy uskutočňované pre rôznymi účastníkov. Sú to dôležité projekty, ktoré napomáhajú aplikovať výsledky programu ESPON do praxe. Záujemcom poskytne ESPON tím expertov, ktorí uskutočnia analýzu v úzkej spolupráci so záujemcom. Výsledky je možné použiť pri tvorbe stratégií a ďalších aktivitách.

3. projekt ESPON databázy pomáha rozvoju vedeckej platformy a aktivitám, ktoré sa zameriavajú na tvorbu a monitorovanie regionálnych indikátorov/ukazovateľov a tiež nástrojov v súvislosti s analyzovaním daného teritória, typológiou, modelovaním a aktualizáciou štatistických údajov.

4. Aktivácia/kapitalizácia výsledkov ESPON zahŕňa prezentácie v médiách a publikácie ESPON. Podujatia ako semináre a školenia sa organizujú pravidelne a kapitalizácia výsledkov je zabezpečená prostredníctvom národných kontaktných bodov programu ESPON (na Slovensku je to MVRR SR, resp. Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION).

5. technická pomoc, analytická podpora a komunikácia zabezpečujú riadne riadenie programu a schopnosť spracovať vedecké výstupy na politickej úrovni.


    ESPON používa otvorené výberové procesy pre výber partnerov do projektov. Výzvy sú vyhlasované pravidelne. Riadiacim orgánom programu ESPON je Ministerstvo udržateľného rozvoja a infraštruktúry, oddelenie pre územné plánovanie a rozvoj v Luxemburgu.

 

Pripravované výzvy:

· 24.8. – 19.10. 2010; Info deň v Bruseli 8.9.2010 (zameranie na cielené analýzy a vedeckú platformu ESPON 2013 – databáza II);

· január – marec 2011; Info deň v Bruseli február 2011 (zameranie na vedomostný manažment a vedeckú platformu – územné ukazovatele a monitorovanie);

· september – november 2011; Info deň v Bruseli október 2011 (zameranie na projekty aplikovaného výskumu, cielené analýzy, nadnárodné sieťovanie v rámci siete kontaktných bodov ESPON, t.j. aj národný bod v SR – nástupca po MVRR SR)

 

Internetová stránka www.espon.eu

Viac informácií poskytne Národné kontaktné miesto pre ESPON v Inštitúte urbanizmu a územného plánovania URBION, juraj.berdis@urbion.sk, tel: 0948 003 271

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk