INTERACT II Popis programu

 w w w . i n t e r a c t - e u . n e t

      Operačný program INTERACT II 2007-2013 je súčasťou cieľa „Európska teritoriálna spolupráca“ v rámci štrukturálnych fondov podľa článku 6, odseku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006.
      Operačný program INTERACT sa zameriava na otázky správneho riadenia v súvislosti s komplikovanosťou programov európskej teritoriálnej spolupráce. Operačný program využíva veľký objem odborných skúseností v oblasti regionálneho rozvoja, cezhraničnej, nadnárodnej a interregionálnej spolupráce a sieťových programov, ktoré vznikli v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom iniciatívy INTERREG. Hlavným cieľom operačného programu INTERACT II je poskytovať podporu jednotlivým aktérom pri účinnejšej a efektívnejšej implementácii programov európskej teritoriálnej spolupráce vzhľadom na to, že správne riadenie bolo označené za hlavný predpoklad, ktorý je potrebné realizovať v rámci európskej teritoriálnej spolupráce. Tento program bol predložený Európskej komisii spolkovým kancelárom Rakúskej republiky v mene všetkých členských štátov Európskej únie, pričom jeho schválenie na Európskej komisii sa predpokladá v priebehu roku 2007. Program bol vypracovaný na základe skúseností z programu INTERACT I a v úzkej spolupráci so všetkými relevantnými národnými orgánmi a inštitúciami.
      Na naplnenie hlavného cieľa programu INTERACT II sa jeho účastníci budú zameriavať na skutočné potreby zúčastnených aktérov v programoch teritoriálnej spolupráce. Cieľovou skupinou programu INTERACT sú inštitúcie a orgány, ktoré boli vytvorené v Európe na riadenie programov európskej teritoriálnej spolupráce, predovšetkým riadiace orgány, spoločné technické sekretariáty, monitorovacie výbory, národné kontaktné body, certifikačné orgány a orgány auditu. Program sa bude zameriavať hlavne na:
vytváranie a zdieľanie poznatkov medzi aktérmi z určených cieľových skupín
prispievanie k zlepšeniu postupov a nástrojov na dosiahnutie vysokej úrovne kvality pri implementácii programov
 
rozširovanie prístupov správneho riadenia v rámci zainteresovaných cieľových skupín
 
      Program INTERACT II je štruktúrovaný na základe dvoch priorít:
 
Priorita 1: Príprava a poskytovanie služieb
 
Priorita 2: Technická pomoc
     Tieto priority ponúkajú množinu konkrétnych intervencií vrátane poskytovania informačných zdrojov, podpory v oblasti spolupráce, šírenia obsahu a publicity, ako aj riadenia kvality.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk