Program ETS a program INTERACT II v programovacom období 2007 - 2013

  Informácia k programom európskej teritoriálnej spolupráce

a programu INTERACT II pre programovacie obdobie 2007 - 2013

    Program INTERACT je programom technickej pomoci pre implementáciu programov spadajúcich do cieľa Európska teritoriálna spolupráca v rámci štrukturálnych fondov EÚ podľa článku 6, odseku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č. 1080/2006. Európska teritoriálna spolupráca (ďalej ETS) predstavuje jeden z troch cieľov štrukturálnych fondov EÚ[1].

    ETS svojimi aktivitami podporuje nadnárodné projekty, ktoré vytvárajú dobrú regionálnu a cezhraničnú spoluprácu. Prostredníctvom programov ETS je verejným subjektom umožnené a uľahčené zapájať sa do rôznych programov a iniciatív ES, ktoré sú financované jednak zo štrukturálnych fondov EÚ, ale aj iných finančných nástrojov bilaterálnej spolupráce.

    Cieľom operačného programu INTERACT II je identifikovať, popísať a rozširovať prístupy a postupy správneho riadenia v oblasti cezhraničnej, nadnárodnej a interregionálnej spolupráce v rámci EÚ. Vzájomná spolupráca inštitúcií z členských štátov, ako aj ich spolupráca so susednými krajinami predstavuje mimoriadne zložitú úlohu a kladie dodatočné a špecifické nároky na riadenie a správu takýchto programov. Z uvedeného dôvodu je program INTERACT II vo svojej podstate programom technickej pomoci, ktorého cieľom je zlepšovať vykonávanie a napĺňanie programov v rámci cieľa ETS a pracovať na uľahčení a zjednodušení každodenného manažmentu týchto programov.

    Operačný program INTERACT II bol vypracovaný Úradom Spolkového kancelára Rakúskej republiky v úzkej spolupráci so všetkými relevantnými národnými orgánmi a inštitúciami. Programový dokument vychádza zo skúseností programu INTERACT I, pričom v predchádzajúcom programovom období 2004-2006 funkciu Riadiaceho orgánu pre program INTERACT I vykonával Úrad Spolkového kancelára Rakúskej republiky.

    V súčasnosti sa operačný program INTERACT II implementuje pod vedením Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ako riadiaceho orgánu programu (RO), a prostredníctvom štyroch decentralizovaných INTERACT kontaktných bodov v Dánsku, Rakúsku, Španielsku a Fínsku (INTERACT Points – IPs)[2]. RO prevzal svoju funkciu v marci 2008 po náhlom odstúpení riadiaceho orgánu v Rakúsku.

Cieľové skupiny programu INTERACT II sú inštitúcie a orgány, ktoré boli vytvorené v rámci Európy na riadenie programov ETS. Do týchto cieľových skupín programu INTERACT II patria:

- riadiace orgány

- spoločné technické sekretariáty

- monitorovacie výbory

- národné kontaktné osoby

- certifikačné orgány a

- orgány auditu

- riadiace orgány prvej úrovne

cezhraničných, nadnárodných, interregionálnych a sieťových programov uskutočňovaných na základe cieľa ETS pre programové obdobie 2007-2013 (69 programov; 271 regiónov v rámci EU). V súvislosti s programami IPA rovnako platí, že vykonávacie orgány týchto programov sa tiež považujú za cieľovú skupinu programu INTERACT II.

    Významným a citlivým prvkom pri vykonávaní programov teritoriálnej spolupráce je okrem toho aj prepojenie medzi vyššie uvedenými inštitúciami a orgánmi na riadiacej úrovni a inštitúciami verejnej správy a aktérmi na národnej úrovni, ktorí zodpovedajú za programy teritoriálnej spolupráce. Program INTERACT II preto rozšíril svoj dosah aj na širšiu klientelu a usiluje sa o dosiahnutie aj týchto subjektov verejnej správy a ďalších aktérov na národnej úrovni, t.j. spolupráca s národnými kontaktnými bodmi (pre OP INTERACT II je to MHSR). Vždy po zasadaní monitorovacieho výboru programu (MV) sa uskutočňuje stretnutie národných kontaktných osôb so zástupcami IPs a INTERACT sekretariátu s cieľom definovať potreby jednotlivých štátov pre nastávajúci rok, t.j. pre budúci ročný plán práce.

Samostatná podpora INTERACT-u je venovaná tiež programu Európskej susedskej spolupráce cez tzv. program European Neighbourhood Policy Instrument (ENPI). Tento zastrešuje Európska komisia (EK), predovšetkým prostredníctvom DG AidCO (External Cooperation Programmes), a implementačne cez Taliansko a Fínsko. Prostredníctvom týchto dvoch kontaktných bodov je zabezpečené flexibilné prepojenie medzi členskými štátmi EU a nečlenskými štátmi tým, že poskytuje informácie týkajúce sa cezhraničnej spolupráce.

Služby programu sú poskytované v súlade viacročným plánom práce, prijatým MV v roku 2008 a ročným plánom práce, ktorý aktuálne odsúhlasuje MV na svojom jesennom zasadaní. Program poskytuje služby na základe každoročnej analýzy potrieb cieľových skupín. Program tiež vytvára veľmi dôležité prepojenie medzi jednotlivými programami ETS a EK tak, aby bola EK priebežne oboznamovaná s požiadavkami programov a mohla prijímať aktuálne a reálne riešenia.

Členské štáty využívajú taktiež poradenské služby programu (aktivity boli realizované pre UK, Cyprus, Bulharsko, Grécko. Tiež napríklad Nemecko v rámci svojich 13 programov (3 nadnárodné a 10 cezhraničných) alebo v súčasnosti pripravovaných makro-regionálnych stratégiách (Baltic Sea Region a Danube Strategy) požaduje poradenstvo a interaktívnu spoluprácu).

Program INTERACT II poskytuje podporu zameranú na inováciu mnohých aspektov riadenia programov v rámci cieľa ETS, a to predovšetkým:

· programovacie a finančné riadenie, projektové riadenie a podpora; kapitalizácia INTERREG-u; strategické programové plánovanie; audit a finančná kontrola; monitorovanie a hodnotenie; komunikácie; a externá spolupráca. Takisto sa usiluje poskytovať nástroje a know-how pre riadenie inštitucionálnych zmien a prispôsobenie sa novým štandardom riadenia kvality;

· verejné obstarávanie, štátna pomoc a účasť súkromného sektora, prvostupňová kontrola a oprávnenosť výdavkov, nezrovnalosti, spolupráca s programami IPA;

· program ďalej vydáva aktualizované príručky a smernice, ktoré sú prístupné aj na internetovej stránke programu www.interact-eu.net, alebo na požiadanie na každom IP v rámci príslušnej geografickej oblasti. Tieto písane materiály boli dôležitým zdrojom pre mnoho programov, ktoré vytvárali nové systémy a procedúry a sú tiež často citované v oficiálnych dokumentoch programov;

· program organizuje špeciálne školenia a verejné diskusie zamerané na strategické rozhodovanie a riešenia aktuálnych problémov (napr. pre stratégov EK). Príkladom sú stretnutia zamerané na úlohu certifikačných orgánov a orgánov auditu a riešenie aktuálnych problémov v období novej Lisabonskej stratégie. V roku 2009 sa v spolupráci s EK uskutočnilo stretnutie v Marseille, na ktrom sa riešila problematika zjednodušenia administratívnych postupov v rámci programov ETS;

· v roku 2009 sa v Palerme a Stockholme konali stretnutia pre širokú verejnosť, ktoré boli zamerané na diskusiu o strategických projektoch. Ďalší špecializovaný seminár, zameraný na interregionálnu spoluprácu v rámci regionálnej politiky, sa konal na jeseň 2009 v Neapoli. Boli diskutované nové možnosti pre hlavné smerovanie programov podľa čl. 37.6 b NR 1083/2006 (finančné nástroje, záležitosti okolo EIB a EIF a iniciatív JESSICA a JEREMIE);

   Hlavné strategické diskusie o budúcnosti rozvoja a smerovania Európy do roku 2020 by sa mali ukončiť do júna 2010, t.j. hlavné diskusie prebiehajú práve v tomto čase (http://ec.europa.eu/eu2020). Následne na jeseň 2010 vydá EK, DG REGIO, základné politické dokumenty obsahujúce detailný náčrt smerovania EU do roku 2020. Predpokladá sa, že na jar 2011 bude dodaný na Radu Európy celý balík nových legislatívnych usmernení.

INTERACT II zorganizoval na jar 2010 dve stretnutia skupín expertov na podporu verejnej diskusie. Na stretnutiach boli diskutované otázky strategického rámca pre ETS, ako aj otázky programového riadenia a kontroly.

Ďalšie stretnutie sa uskutoční v dobe od 1-2. júna 2010, bude vychádzať z výsledkov obidvoch predchádzajúcich stretnutí z marca a apríla 2010.

Oznámenie o tomto stretnutí a prihláška sa nachádzajú na stránke:

http://www.interact- eu.net/events/european_territorial_cooperation_beyond_2013_consultation_workshop/14/4573.

V súvislosti s prípravou nového programovacieho obdobia po roku 2013 prevzal INTERACT II vedúcu úlohu pri zhromažďovaní informácií a návrhov od relevantných účastníkov procesu. V roku 2010 zorganizuje viacero seminárov, ktoré vyvrcholia na konferencii “ETC beyond 2013”. Konferenciu organizuje EK v októbri 2010 počas belgického predsedníctva v spolupráci s INTERACT sekretariátom;

· boli vytvorené špecializované siete príslušných pracovníkov programu, ktoré slúžia na výmenu skúsenosti a myšlienok pre riešenie aktuálnych otázok a problémov. Dobrým príkladom je sieť nadnárodného programu, ktorá slúži ako platforma pre vznik spojenia medzi programami a aktivitami DG Enterprise. Z pohľadu financovania programov a kontroly sa v každej INTERACT geografickej zóne (podľa jednotlivých IPs) vytvárajú vzájomné prepojenia prvostupňových kontrolórov na podporu kontaktov s kontrolórmi z rôznych členských štátov. Táto komunikačná sieť umožňuje pracovníkom kooperačných programov deliť sa a zlepšovať vedomosti a tiež zviditeľniť kooperačné programy a projekty;

· program zabezpečuje špeciálne školenia pre členov monitorovacích a riadiacich výborov v snahe dosiahnuť všeobecné pochopenie požiadaviek pre správne posúdenie kvality predkladaných projektov. Tento typ služieb už využili napr. Programy North Sea, Central Europe a Baltic Sea, ako aj niekoľko cezhraničných programov CBC.

· vo vzťahu k podpore zlepšovania riadenia program INTERACT navyše pomáha proaktívne určovať smerovanie obsahu jednotlivých politík, t.j. riadenia, postupov, činností. Na zabezpečenie tejto činnosti vytvoril iniciatívu KEEP (Knowledge and Expertise of European Programmes), ktorá je zameraná na rozvíjanie interaktívnej platformy pre výmenu znalosti vytvorených v rámci európskych kooperačných programov. Tematická analýza, ktorá sa sústreďuje na kľúčové témy ako napr. inovácie, by mala byť k dispozícii na konci roku 2010. Analýza bude spracovaná na základe reálnych podkladov poskytnutých programami ETS;

· v rámci spolupráce s programami ETS program INTERACT vytvára rámec na podporu aktívneho zapájania sa do činností laboratórnych skupín a pilotných sietí. Posilňuje ich vznik a činnosti s cieľom zlepšiť efektivitu a riadenie programu a podporovať nové myšlienky, postupy, riešenia a nástroje. Program podporuje pilotné siete zamerané na konkrétne odborné oblasti napr. finančný manažment, hodnotenie atď. Momentálne pracuje niekoľko laboratórnych skupín, napr. The Baltic Sea Laboratory Group, v rámci ktorej sa riešia praktické otázky implementácie Baltic Sea Strategy v danom regióne. Podobná skupina sa pripravuje v súvislosti s rozvojom oblasti Stredozemného mora a pozdĺž Dunaja. V roku 2009 bol program INTERACT poverený koordináciou podporných a vzdelávacích aktivít v rámci novo spustenej Danube Strategy.

 

· jedným z hlavných cieľov programu je tiež vytvorenie prepojenia medzi programami ETS a príslušnými iniciatívami EK. Jedná sa predovšetkým o bližšiu spoluprácu s ostatnými sieťovými programami INTERREG IVC, ESPON, URBACT, ktorá začala na jeseň roku 2009. Výrazné prepojenia vznikajú aj smerom k aktivitám uskutočňovaným na základe iniciatívy „Regióny za ekonomickú zmenu“ s cieľom zabezpečiť dosah na všetkých aktérov pôsobiacich v oblasti hľadania spôsobov dosahovania najvyššej kvality pri interregionálnom prenose poznatkov, sieťových aktivitách, šírení správnych postupov a formovaní verejnej politiky (ESPON Programme 2013).

· internetová stránka programu INTERACT II získava na popularite a stáva sa stále viac využívaným zdrojom informácií v rámci ETS. Počas roka 2009 navštívilo stránku takmer 100 000 (96 566) návštevníkov zo 177 krajín pri silnej účasti krajín zahrnutých v programe INTERACT II. Počet návštevníkov, ktorí navštívili stránku programu po prvýkrát bol 44 303, čo poukazuje na úspech komunikačnej stratégie programu. Povzbudzujúci je tiež fakt, že väčšina návštevníkov sa na internetovú stránku vracia: počet vracajúcich sa návštevníkov dosiahol 54.14% počas roku 2009. Najčastejšie navštevované sú profily týkajúce sa aktivít a príručiek, čo jasne dokazuje nielen záujem o podujatia organizované INTERACT-om, ale aj o všeobecné široké informovanie všetkých zainteresovaných aktérov a šírenie špecializovaných poznatkov programu širokej verejnosti.

Viac informácií o programe poskytne Národné kontaktné miesto pre operačný program INTERACT II na Ministerstve hospodárstva SR, odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce, email: marek.hajduk@mhsr.sk , tel.: 02-48542513

 

[1] V podmienkach SR nebol tento cieľ zahrnutý do Národného strategického referenčného rámca SR 2007 – 2013

[2] Slovensko patrí geograficky pod IP Viedeň

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk