Programové dokumenty

Programové dokumenty - aktuálna verzia

 

 

 

  Prílohy: 

SPP a zodpovední kontrolóri - I. II. III. a IV. výzva        

Riadiaca komisia pre program interregionálnej spolupráce

      Riadiacia komisia pre programy interregionálnej spolupráce.má za cieľ v zmysle princípu partnerstva (NR ES č. 1083/2006) informovať zástupcov jednotlivých vyšších územných celkov, ako aj zástupcov relevantných orgánov štátnej správy (MVRR SR, MŽP SR, ÚV SR) o implementácii programu INTERREG IVC, programu INTERACT II a o výsledkoch implementácie programu INTERREG IIIC.


Brožúrky:

 


IP-East Katovice

 

Vládne materiály 

 
Prezentácie

 

Archív:

III. verejná výzva programu INTERREG IVC -   aplikačný balík

Programové dokumenty programu INTERREG IVC - II. výzva

 

Operačný program INTERREG IVC pre I. výzvu

 

Interný manuál programu INTERREG IVC pre I. výzvu

Programové dokumenty pre I. výzvu - anglická verzia

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk