Informačný deň 2015

Informačný deň programu INTERREG

 
Nielen podnietiť projektových partnerov zo Slovenska predložiť projektový zámer v rámci nového programu, ale aj zhodnotiť ten predchádzajúci, mal za cieľ Informačný deň programu INTERREG. V priestoroch Ministerstva hospodárstva SR sa dňa 06. mája 2015 konalo v spolupráci s Riadiacim orgánom - Région Nord-Pas de Calais podujatie zamerané na programy európskej územnej spolupráce INTERREG IVC a INTERREG EUROPE.
Informačný deň otvoril generálny riaditeľ sekcie podporných programov MH SR Boris Huslica, ktorý privítal zástupkyňu riadiaceho orgánu ako aj všetkých zúčastnených a vyslovil presvedčenie, že informácie poskytnuté potenciálnym projektovým partnerom budú užitočné pre vznik nových projektových partnerstiev.
Následne riaditeľka odboru programových a podporných činností štrukturálnych fondov MH SR Michaela Kučerová predstavila výsledky programu INTERREG IVC za predchádzajúce programové obdobie 2007-2013. Ako skonštatovala, prínosom tohto neinvestične zameraného programu bolo vytvorenie pridanej hodnoty na úrovni slovenských partnerov, hlavne z oblasti verejnej správy a miest. Zapojenie slovenských partnerov do riešenia otázok celoeurópskeho významu je možné považovať za dôležitý nástroj na podporu ekonomík a prekonanie rozdielov medzi regiónmi. Do programu medziregionálnej spolupráce INTERREG IVC, ktorý cez výmenu skúseností a osvedčených postupov prispel k ekonomickej modernizácii EÚ, stimuloval trvalo udržateľný rast a znižoval ekonomické disparity regiónov, sa zapojilo 2 295 projektových partnerov a implementovalo sa spolu 204 projektov v celkovej sume viac ako 404 miliónov eur. Zo Slovenskej republiky sa zapojilo 31 projektových partnerov v 28 projektoch v celkovej sume cca 3,4 milióna eur.
Prostredníctvom príspevku zástupkyne riadiaceho orgánu Martiny Bačovej boli prítomní oboznámení so špecifikami prechodu od programu INTERREG IVC k programu spolupráce INTERREG EUROPE pre obdobie 2014-2020. Program spolupráce INTERREG EUROPE si kladie za úlohu cez politiku súdržnosti Európskej únie znížiť rozdiely vo vývoji, raste a kvalite života medzi regiónmi. Prijaté opatrenia smerujú k vytvoreniu inovatívnejšieho a udržateľnejšieho spoločného európskeho priestoru. Rozpočet 359 mil. EUR financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja umožní verejným orgánom vzájomne sa vzdelávať v oblasti politík s cieľom zlepšiť výkonnosť politík a programov regionálneho rozvoja, predovšetkým programov štrukturálnych fondov a prípadne aj programov európskej územnej spolupráce. Oprávnené pre financovanie z programu INTERREG EUROPE sú verejné orgány, orgány spravované verejným právom a súkromné neziskové organizácie. Oprávnenými tematickými oblasťami podpory sú výskum, technologický rozvoj a inovácie, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, nízkouhlíkové hospodárstvo, životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov. Novinkou oproti predchádzajúcemu obdobiu budú i platformy zamerané na vzdelávanie sa v oblasti tvorby politík/stratégií, ktoré umožnia rýchlejšiu a lepšiu výmenu vedomostí vo vyššie uvedených tematických oblastiach s cieľom pomôcť európskym samosprávam efektívnejšie plánovať a realizovať nástroje rozvoja v prospech občanov.
Vyhlásenie prvej verejnej výzvy na predkladanie projektov v rámci programu spolupráce INTERREG EUROPE sa plánuje v polovici júna 2015, pričom bližšie informácie je možné získať na webe www.interregeurope.eu alebo stránke Národného orgánu pre program INTERREG EUROPE http://www.mhsr.sk/interreg-europe-2014-2020/140401s.

Program Informačného dňa

Prezentácie :

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk