Štartuje Interreg Europe

Štartuje program medziregionálnej spolupráce Interreg Europe 2014 - 2020

Nadväzujúc na pozitívne skúsenosti na Slovensku implementovaných programov Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIC a programu INTERREG IVC začína Riadiaci orgán v Lille implementáciu programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe pre roky 2014 - 2020.

Prostredníctvom politiky súdržnosti Európska únia znižuje rozdiely vo vývoji, raste a kvalite života medzi európskymi regiónmi. Podpora cez opatrenia smeruje k vytvoreniu inovatívnejšieho, inkluzívnejšieho a udržateľnejšieho európskeho priestoru.

Program spolupráce Interreg Europe 2014 - 2020, financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), je navrhnutý tak, aby podporoval vzdelávanie v oblasti politík medzi verejnými orgánmi s cieľom zlepšiť efektívnosť politík a programov regionálneho rozvoja. Umožňuje verejným orgánom v celej Európe vymieňať si skúsenosti a názory na spôsob fungovania verejných politík, a tým nájsť riešenia na zlepšenie svojich stratégií pre svojich vlastných občanov.

S rozpočtom 359 mil. € z ERDF na obdobie 2014 - 2020 bude podporovať témy ako výskum, technologický rozvoj a inovácie, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, nízkouhlíkové hospodárstvo a životné prostredie. Výzvy na predkladanie projektových návrhov sa budú vyhlasovať v priebehu programového obdobia 2014-2020.

Informácie o prvej výzve na predkladanie projektov nájdete na www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/

V rámci partnerstiev verejných organizácií z rozličných európskych krajín bude prebiehať výmena skúseností v riešenej oblasti politiky.

Ako oprávnené organizácie pochádzajúce z 28 členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska sú oprávnené pre financovanie z programu INTERREG EUROPE verejné orgány, subjekty, ktoré sa riadia verejným právom a súkromné neziskové organizácie.

Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný orgán zorganizovalo v spolupráci s riadiacim orgánom Informačný deň k prezentácii výsledkov programu INTERREG IVC a k predstaveniu programu spolupráce INTERREG EUROPE pre potenciálnych partnerov.

Pre podrobnejšie informácie o programe INTERREG EUROPE navštívte www.interregeurope.eu

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk