Predbežné výsledky I. verejnej výzvy

Program spolupráce INTERREG EUROPE 2014-2020 uzatvoril I. verejnú výzvu na predkladanie projektov. Jednotliví žiadatelia z členských krajín programu predkladali svoje žiadosti prostredníctvom novej on-line aplikácie. K termínu uzávierky výzvy systém registroval 237 projektových žiadostí vo svojej databáze.
Samotné projektové zámery sa venovali jednej zo štyroch nových tém programu:

-Research and Innovatin

-Competivness od SMEs

-Enviroment and resource efficiency

-Low-carbon economy

Cieľom programu je schválenie prvých projektov predložených v tejto výzve v termíne december 2015, pričom je vyhradených približne 107.5 mil. Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Predbežné výsledky I. verejnej výzvy v grafoch (PDF)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk