INTERREG IVC popis operačného programu

       Európska komisia schválila 11. septembra 2007 nový operačný program INTERREG IVC, ktorý je zaradený v rámci cieľa Európska teritoriálna spolupráca.Cieľom programu INTERREG IVC je posilniť v programovacím období 2007-2013 medziregionálnu spoluprácu európskych regiónov. Je určený 27 členským krajinám EÚ, Nórskemu kráľovstvu a Švajčiarskej konfederácii. Jeho prioritami sú témy vychádzajúce z Lisabonskej a Goteborskej stratégie, a to Inovácie a znalostná ekonomika a Životné prostredie a predchádzanie rizikám. Rozpočet programu, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a spolufinancovaný národnými projektovými partnermi, je 321 mil. EUR.

            Program bol oficiálne spustený 21. septembra 2007 v Lisabone a zároveň bola slávnostne vyhlásená I. verejná výzva na predkladanie projektov. Slovenská republika predložila 3 projektové žiadosti na úrovni vedúceho partnera projektu. Na úrovni projektového partnerstva v rámci prvej verejnej výzvy predložilo celkovo 60 slovenských subjektov prostredníctvom svojho Lead partnera projektovú žiadosť v rámci oboch prioritných os a oboch typoch intervencií. Celková finančná alokácia bola vyše 143 mil. EUR. Na základe rozhodnutia Monitorovacieho výboru pre program INTERREG IVC bolo schválených celkovo 41 projektov s alokáciou 91 214 583,29 EUR.  Slovenským projektovým partnerom bolo schválených 10 projektov (vrátane dvoch kapitalizačných projektov), pričom výška finančnej alokácie pre slovenských projektových partnerov je takmer 1,5 mil. EUR.

           Monitorovací výbor pre program INTERREG IVC na svojom májovom zasadnutí v Prahe rozhodol, že 3. výzva bude vyhlásená začiatkom decembra 2009, pričom bude zameraná výhradne na predkladanie kapitalizačných projektov. Odsúhlasená alokovaná výška finančných prostriedkov na výzvu je naplánovaná na 15 mil. EUR, pričom pri priemernej výške rozpočtu takto koncipovaných projektov (cca 1,9 mil. EUR na projekt), sa predpokladá schválenie najviac 7 až 10 projektov pre subjekty z členských krajín programu. O definitívnej podobe vyhlásenia verejnej výzvy na predkladanie projektov rozhodne 5. zasadnutie nadnárodného monitorovacieho výboru pre program INTERREG IVC, ktorý sa bude konať v dňoch 4. - 6. novembra 2009 v predsedajúcej krajine EÚ Švédsku. Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR ako Národný orgán pre program INTERREG IVC na zasadnutí MV budú zastupovať zamestnanci MHV SR.

            V rámci tretej výzvy programu INTERREG IVC bol implementovaný výlučne kapitalizačný typ projektov, ktorý využíva prenos predchádzajúcich výsledkov a vytvorených nástrojov. Kapitalizačné aktivity optimalizujú dosiahnuté výsledky v konkrétnej oblasti regionálnej rozvojovej politiky. Kapitalizačné projekty zahŕňajú rozšírené partnerstvá, ktoré spájajú značný počet regiónov so skúsenosťami na rozdielnej úrovni. Prínosom je najmä zapojenie tvorcov politík a rozhodnutí do regionálneho partnerstva, ktorí sú odhodlaní presadzovať prácu realizovanú v rámci projektov. Projekty sa zameriavajú predovšetkým na využívanie pracovných metód, ktoré vedú k tzv. mainstreamingu (napr. regionálne akčné plány, výkazy, atď.) a opatrení, ktoré prispejú k šíreniu informácií (webové stránky, publikácie).

             Posledná, v poradí štvrtá verejná výzva na predkladanie projektov v programovacom období 2007-2013, je otvorená partnerom od 1. decembra 2010 do 1. apríla 2011. Predkladatelia projektových žiadostí majú priležitosť v rámci obidvoch priorít, ktoré sú podporované, uchádzať sa o prostriedky programu vo výške 100 mil. EUR. Výhodou partnerou zo Slovenskej republiky je i to, že v rámci partnerstva musí byť zahrnutý i jeden z nových členov Európskej únie mimo tzv. starej EU 15. 

           Operačný program INTERREG IVC je jednotný pre všetky krajiny oprávnené na podávanie projektov. Tým sa líši od svojho predchodcu INTERREG IIIC, v rámci ktorého existovali štyri operačné zóny – Sever, Juh, Západ, Východ a jednotlivé krajiny boli oprávnené na predkladanie projektov v rámci jednotlivých programových zón podľa ich geografickej polohy. Tejto zmene je prispôsobená aj jednotná organizačná štruktúra, t.j. Monitorovací výbor, Riadiaci orgán (Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Lille), Spoločný technický sekretariát (Lille), Certifikačný orgán, Orgán auditu a Kontaktné body (Rostock, Katovice, Valencia, Lille).

        Bližšie informácie k programu INTERREG IVC sú zverejnené na webovej stránke ministerstva: www.mhsr.sk a www.interreg4c.eu 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk