INTERREG IVC - program pre Váš región

INTERREG IVC – PROGRAM PRE VÁŠ REGIÓN

 

 

 

 

INTERREG IVC – ČÍM SA ZAOBERÁ?

Toto je program interregionálnej spolupráce. Je súčasťou Cieľa 3 „Európska územná spolupráca“ v rámci politiky štrukturálnych fondov na obdobie 2007-2013. Slúži na zlepšenie efektívnosti regionálnych rozvojových politík prostredníctvom výmeny, zdieľania a prenosu skúseností, znalostí a osvedčených postupov medzi európskymi regiónmi. INTERREG IVC prispieva k ekonomickej modernizácii EÚ, ako aj k implementácii Iniciatívy ES Regióny pre ekonomickú zmenu.

INTERREG IVC – KAPITALIZAČNÝ PROGRAM

INTERREG IVC je program interregionálnej spolupráce zaoberajúci sa výmenou skúseností na politickej úrovni. „Kapitalizuje“, resp. stavia na skúsenostiach získaných z minulých alebo existujúcich programov regionálneho rozvoja s cieľom zlepšiť implementáciu politiky.

 

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROGRAME

 

Ø PROGRAMOVÁ OBLASŤ

Program umožňuje spoluprácu medzi regiónmi z 27 členských štátov EÚ + Nórska a Švajčiarska.

 

Ø TYP INŠTITÚCIÍ

Príjemcami sú verejné orgány a orgány spravované verejným právom.

 

Ø TÉMATICKÝ RÁMEC

Priorita 1: Inovácie a znalostná ekonomika

Priorita 2: Životné prostredie a prevencia pred rizikami

ØFINANCOVANIE

Program je financovaný z Európskeho Fondu regionálneho rozvoja (ang. skratka ERDF).

Rozpočet programu určený na financovanie projektov predstavuje 302 miliónov EUR z Európskeho Fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Do dnešného dňa bolo alokovaných 194 miliónov EUR z ERDF na projekty schválené vo dvoch výzvach.

Miera spolufinancovania: 50%, 75% alebo 85% závisí od členského štátu, v ktorom sa partner fyzicky nachádza (určené podľa adresy).

 

ØPARTNERSTVO

Minimálnou požiadavkou je mať partnerov z najmenej troch krajín a minimálne dvaja z týchto partnerov musia byť z členských štátov EÚ.

 

 

 

 

 

 

2 TYPY PROJEKTOV

Typ 1 – Projekty regionálnej iniciatívy (vrátane mini-programov)

Sú to najtypickejšie projekty, ktoré umožňujú, aby regióny spolupracovali na vybranej politickej problematike, ktorá je pre nich spoločná, alebo ktorú zdieľajú. Zameriavajú sa na výmenu skúseností, predovšetkým na identifikáciu, analýzu a šírenie osvedčených postupov v cieľovej politickej oblasti. Prostriedky výmeny skúseností: semináre, kurzy, konferencie, výmeny zamestnancov, atď.

 

 

 

Typ 2 - Kapitalizačné projekty (vrátane Fast Track voľby*)

Je to typ projektov, ktoré sa zameriavajú na prenos existujúcich osvedčených postupov, ktoré partneri musia dobre poznať, do hlavných programov štrukturálnych fondov EÚ (tzn. programov Konvergencie, Regionálnej konkurencie a zamestnanosti a Európskej územnej spolupráce). Ich výsledkom je dokument (Akčný plán) vysvetľujúci, ako zamýšľa každý partnerský región implementovať identifikované osvedčené postupy v rámci daného hlavného programu. V kapitalizačných projektoch sa vyžaduje zapojenie Riadiacich orgánov (RO) alebo Sprostredkovateľských orgánov (SORO) hlavných programov EÚ. Na kapitalizačných projektoch však môžu participovať aj iné relevantné zainteresované orgány. Potom by mali byť RO a SORO zapojené nepriamo. V prípade nepriameho zapojenia týchto orgánov sa vyžaduje nimi podpísaný List o podpore.

*Fast Track projekty – sú kapitalizačné projekty, ktoré získavajú dodatočnú pomoc od Európskej komisie s cieľom prispieť k iniciatíve ES ‘Regióny za ekonomickú zmenu’. Komisia poskytne túto dodatočnú odbornú pomoc na vlastné náklady.

 

INTERREG IVC – A PROGRAMME FOR YOUR REGION (PDF)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk