Národný informačný deň 2008

N  á  r  o  d  n  ý   i  n  f  o  r  m  a  č  n  ý   d  e  ň

                                        p  r  o  g  r  a  m  u   I  N  T  E  R  R  E  G   I V  C

                                                  

INTERREG IVC umožňuje slovenským regiónom spoluprácu s krajinami EÚ plus Nórska a Švajčiarska

INTERREG IVC podporuje regionálne a mestské siete nachádzať postupy pri modernizácii

INTTERREG IVC šíri myšlienky s cieľom stimulovať trvalo udržateľný rast a znížiť ekonomické disparity

INTERREG IVC má k dispozícii v období rokov 2007 - 2013 celkovo 321 miliónov EUR

INTERREG IVC sa opiera o dve tematické priority – inovácie/znalostná ekonomika a životné prostredie/prevencia voči rizikám

a preto

Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný orgán pre program INTERREG IVC v súlade s plánom mediálnych aktivít zorganizoval dňa 9. decembra 2008 Národný informačný deň. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Park hotela Tartuf, Beladice za účasti predstaviteľov štátnej správy a samosprávy všetkých regiónov Slovenska.

Národný informačný deň sa zameral na projektových partnerov, ktorí úspešne realizovali interregionálnu spoluprácu v predchádzajúcom období, na neúspešných projektových partnerov z I. verejnej výzvy na predkladanie projektov ako aj regionálnych aktérov z prostredia verejného sektora Slovenska.

Cieľom bolo informovať účastníkov a motivovať verejné autority k zapojeniu sa do programu INTERREG IVC v rámci vyhlásenej II. verejnej výzvy na predkladanie projektov. V programe odzneli prednášky venované prioritám programu, výsledkom I. verejnej výzvy a projektovému cyklu vrátane prípravy žiadosti o projekt.

 

Zároveň účastníci mali možnosť získať poznatky dotýkajúce sa výkonu finančnej kontroly projektových partnerov zo strany odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce MH SR.

Prezentácie

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk