Geografická oblasť programu

Oblasť spolupráce prichádzajúca do úvahy v rámci programu INTERREG IVC zahŕňa celé územie EÚ s jej 27 členskými štátmi, vrátane ostrovných a odľahlých území. Okrem toho Nórsko a Švajčiarsko sú plnoprávnymi členmi programu a organizácie z týchto krajín sú vítané pri účasti na projektoch. Partneri z iných krajín sa môžu zúčastniť na vlastné náklady.

Program INTERREG je jediný program otvorený všetkým EÚ regiónom, preto sa dôrazne odporúča, aby projektové partnerstvo pokrývalo širokú geografickú oblasť rozprestierajúcu sa za tradičné oblasti cezhraničnej a transnacionálnej spolupráce. Táto široká geografická oblasť partnerstva by mala prispieť ku väčšej výmene skúseností, a mala by preto byť vo výberovom procese hodnotená prioritne.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk