História programu

Program interregionálnej spolupráce pre programové obdobie 2007-2013 vychádza zo skúseností z Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIC (2000 – 2006), ktorá bola určená na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti Európy. V predchádzajúcom období boli financované spoločné projekty, ktoré podporujú spoluprácu medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi z celej EÚ vedúcu k rovnomernému rozvoju kontinentu. Bolo schválených viac ako 265 projektov v rámci programu INTERREG IIIC, ktoré zahŕňali vyše 2600 regionálnych a miestnych orgánov ako aj inštitúcie ekvivalentné verejným z 52 rôznych krajín. Tieto projektové partnerstvá riešili široké spektrum tém úzko súvisiacich s implementáciou regionálnej politiky EÚ a to predovšetkým v oblasti regionálneho rozvoja.

Skúsenosti z interregionálnej spolupráce v programovom období 2000-2006 sú pozitívne v tom zmysle, že program dokázal spojiť mnohých aktérov z celej EÚ pri riešení rôznych otázok. Z uvedeného dôvodu existuje naliehavá potreba kontinuity interregionálnej spolupráce s uvážením týchto výsledkov s určitými úpravami v aktuálnom programe súvisiacimi na jednej strane s novými globálnymi a územnými výzvami v Európe a na druhej strane s revidovaným vzorom a novými hlavnými orientáciami pre kohéznu politiku v priebehu obdobia rokov 2007 – 2013.

Programový dokument bol Francúzskom v mene všetkých členských štátov EÚ predložený na EK dňa 24. apríla 2007. Zároveň na žiadosť EK predložilo Francúzsko dodatočné informácie dňa 2. augusta 2007. EK zhodnotila navrhnutý operačný program a je toho názoru, že prispieva k dosiahnutiu cieľov stanovených v rozhodnutí Rady 2006/702/ES zo dňa 6. októbra 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti a v príslušných národných strategických referenčných rámcoch. Operačný program sa skladá zo všetkých častí, ktoré sú uvedené v článku 12 nariadenia EP a Rady (ES) č. 1080/2006 zo dňa 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 okrem indikatívneho zoznamu hlavných projektov uvedených v odseku 9 daného článku, keďže sa neočakáva, že hlavné projekty budú predložené v rámci tohto operačného programu. Konkrétne je ustanovený jeden riadiaci orgán, jeden certifikačný orgán, jeden audítorský orgán, spoločný technický sekretariát a jeden monitorovací výbor.

Program INTERREG IVC je súčasťou cieľa ETS v rámci ŠF EÚ pre programové obdobie 2007-2013. Celkovým cieľom programu INTERREG IVC, v rámci jeho zamerania na interregionálnu spoluprácu, je zvýšenie efektívnosti politík regionálneho rozvoja v oblasti inovácií, znalostnej ekonomiky, životného prostredia a prevencie pred nebezpečenstvami, ako aj prispieť k ekonomickej modernizácii a zvýšeniu konkurencieschopnosti Európy.

Výmena a postúpenie skúseností s politikami, znalostí a osvedčených postupov prispeje k dosiahnutiu uvedených cieľov. Podporou celoeurópskej spolupráce program INTERREG IVC povzbudí regionálne a mieste orgány, ktoré sú orgánmi zodpovednými za politiku na regionálnej a miestnej úrovni a teda kľúčovou cieľovou skupinou programu, aby vnímali interregionálnu spoluprácu ako prostriedok podpory ich rozvoja prostredníctvom využitia skúseností iných. Takýmto spôsobom môžu byť úspešné skúsenosti rozšírené po celej Európe. Operačný program je financovaný v rámci interregionálnej spolupráce v EÚ pod kohéznou politikou na obdobie rokov 2007 – 2013. Program umožňuje interregionálnu spoluprácu tým, že spojí regionálne a miestne orgány z rôznych krajín pri práci na spoločných projektoch. Regionálne a miestne orgány majú možnosť vymieňať si, prenášať a rozvíjať svoje skúsenosti v regionálnej politike a spoločne prispievať k prístupom a nástrojom regionálnej politiky.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk