Legislatívny rámec

Právne predpisy SR

 • zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja;
 • zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
 • zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • vyhláška Ministerstva financií SR č. 21/2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku EÚ v znení zákona 606/2004 Z. z.;
 • zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiaca legislatíva platná pre investičnú výstavbu v SR;
 • zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

Strategické dokumenty

 • Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja;
 • Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 (schválený uznesením vlády SR č. 1005 zo dňa 06. 12. 2006);
 • Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 (vrátane všetkých aktualizácií vypracovaných Centrálnym koordinačným orgánom);
 • Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 (vrátane všetkých aktualizácií vypracovaných MF SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 835/2006);
 • Stratégia financovania ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 (schválená uznesením vlády SR č. 834 zo dňa 08. 10. 2006);
 • Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (schválený uznesením vlády SR č. 1021 zo dňa 06. 12. 2006);
 • Operačný program INTERREG IVC (schválený uznesením vlády SR č. 488 zo dňa 06. 06. 2007);
 • Programový manuál INTERREG IVC;
 • Postupy pre finančnú kontrolu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (vrátane všetkých aktualizácií vypracovaných MF SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 997/2003);
 • Postupy pre audit štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 (schválené uznesením vlády SR č. 1035 zo dňa 05.12. 2007);
 • Predbežné priority MH SR pre cieľ ETS – Interregionálna spolupráca (schválené uznesením vlády SR č. 1044 zo dňa 21.12. 2005).

Právne predpisy a medzinárodné dohovory EÚ

 • Zmluva o Európskej únii (1993);
 • Európska dohoda o pridružení uzatvorená medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a SR na strane druhej podpísaná dňa 4. 10. 1993. Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 1995. Všeobecnú záväznosť nadobudla uverejnením v Zbierke zákonov SR 10. júna 1997 vo forme Oznámenia MZV SR č. 158/1997 Z. z.;
 • Rámcová dohoda medzi Európskou komisiou a vládou SR o úprave podmienok pre technický, legislatívny a administratívny rámec, na základe ktorého budú vykonávané opatrenia súvisiace s financovaním programov pomoci v SR, ktoré vyplývajú z nariadenia Rady (ES) č. 3906/89/EHS ako aj jeho dodatku, nariadenia Rady č. 1764/93/EHS, podpísaná dňa 10. mája 1994;
 • Zmluva o pristúpení k Európskej únii podpísaná dňa 16. apríla 2003;
 • Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení platnej legislatívy (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1083/2006“);
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 v znení platnej legislatívy (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1080/2006“);
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS);
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 v znení platnej legislatívy (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1828/2006“);
 • 2006/702/ES: Rozhodnutie Rady zo 6. októbra 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti (Ú.v. EÚ L291, dňa 21. októbra 2006);
 • Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v znení platnej legislatívy;
 • Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách vzťahujúcich sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev v znení platnej legislatívy;
 • Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002 stanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev v znení platnej legislatívy (ďalej len „nariadenie (ES, Euratom) č. 2342/2002“);
 • Oznámenie Komisie - Regióny pre ekonomickú zmenu, KOM(2006) 675 konečné znenie z 8. novembra 2006;
 • Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi;
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/18/ES o verejnom obstarávaní a súvisiace právne akty;
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 2035/2005 z 12. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1681/94 o nezrovnalostich a získavaní neoprávnene vyplatených čiastok späť v súvislosti s financovaním štrukturálnych politík a o organizácii informačného systému v tejto oblasti;
 • Usmernenia Európskej komisie – COCOF 07/0037/02-EN – o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky spolufinancované zo ŠF a KF pri nedodržaní pravidiel o verejnom obstarávaní.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk