Právny status partnerov

Aby sa kvalifikovali pre ERDF alebo pre vopred vyhradené nórske fondy, prijímatelia musia byť verejnými orgánmi alebo orgánmi, ktorých výdavky sú považované za verejné výdavky v súlade s článkom 2 odsek 5 Nariadenia (ES) č. 1083/2006. Uvedené sa vzťahuje najmä na orgány konajúce v súlade so Smernicou 2004/18/ES. Príslušné ustanovenie má nasledovné znenie.

 

Definícia orgánu spravovaného verejným právom
Orgán spravovaný verejným právom v súlade so Smernicou 2004/18/ES čl. 1 znamená orgán:
(a) založený na osobitný účel plnenia potrieb vo verejnom záujme, pričom nemá priemyselný ani obchodný charakter;
(b) majúci právnu subjektivitu; a
(c) - financovaný je, z väčšej časti, zo strany štátu, regionálneho alebo miestneho
orgánu alebo inými orgánmi, ktoré sa spravujú verejným právom;
- alebo nachádzajúci sa pod riadiacim dohľadom týchto orgánov;
- alebo majúci správny, riadiaci alebo dozorný orgán, v ktorom je viac ako polovica členov menovaných štátom, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými orgánmi, ktoré sa spravujú verejným právom.

Každý členský štát je zodpovedný za potvrdenie právneho statusu partnera nachádzajúceho sa na jeho území. V prípade pochybností o ich statuse by partneri mali kontaktovať priamo zástupcu členského štátu. Podrobnosti o kontaktných údajoch členských štátov sú k dispozícii na webovej stránke programu (www.interreg4c.eu).

Súkromný sektor (t.j. ziskové organizácie alebo nevládne organizácie, ktoré nespĺňajú vyššie stanovené požiadavky) sa môže na projektoch zúčastňovať na vlastné náklady, pokiaľ je účasť daného súkromného partnera relevantná pre všeobecný cieľ projektu a obzvlášť pre výmenu skúseností na politickej úrovni.

Súkromný sektor môže byť tiež, v pozícii externého experta, v súlade s pravidlami o obstarávaní, subkontrahovaný partnermi za účelom poskytnutia služieb alebo spolupráce pri implementácii určitých činností.

Žiadosti od národných, regionálnych a miestnych orgánov alebo partnerstiev, ktorých pevnou a významnou súčasťou budú regionálne a miestne orgány, budú vo výberovom konaní posudzované prednostne. Za účelom maximalizácie vplyvu tohto programu na regionálne a lokálne politiky v rámci celej EÚ sú uchádzači dôrazne povzbudzovaní, aby začlenili príslušné, kompetentné verejné orgány do svojich projektov.

Tieto pravidlá odzrkadľujú špecifické ciele programu INTERREG IVC a predovšetkým sa zameriavajú na účasť regionálnych a miestnych orgánov. Orgány spravované verejným právom sú tiež oprávnené pre účasť na projektoch, ale ich relevantnosť musí byť presne zadefinovaná v žiadosti, obzvlášť v časti 5 „Partnerstvo“. Mali by vysvetliť svoje väzby na regionálne / miestne orgány a musia demonštrovať svoju schopnosť ovplyvňovať politiku na miestnej a regionálnej úrovni.

Projekty programu INTERREG IVC môžu zahŕňať výlučne prispievajúcich partnerov. Nie je možné sa zúčastniť so statusom „pozorovateľa“, tzn. aby sa stal oficiálnym partnerom, je nevyhnutný finančný príspevok. Nie je tiež prípustné zúčastniť sa vo forme „sub-partnera“ a dostávať prostriedky z ERDF prostredníctvom inej partnerskej organizácie / zastrešujúcej organizácie oficiálne uvedenej v žiadosti. Akákoľvek organizácia, ktorá prispieva k implementácii projektu a dostáva prostriedky z programu, musí byť uvedená v projekte ako formálny projektový partner. Vo všetkých ostatných prípadoch akákoľvek forma účasti na projekte by bola považovaná za sub-kontrahovanie jedným z formálnych partnerov, a preto musí byť v súlade s národnými a európskymi pravidlami obstarávania a v celosti platená zo strany partnera na základe zmluvy a faktúr pred tým, než tieto náklady môžu byť vykázané oficiálnym partnerom v správe o pokroku.

Vedúci partner

Každý projekt musí byť v súlade s tzv. zásadou vedúceho partnera, ktorá znamená, že spomedzi partnerov, ktorí vykonávajú projekt, je jeden menovaný, aby vystupoval ako vedúci partner, a takto vytvoril spojenie medzi projektom a STS/Riadiacim orgánom. Vedúci partner preberá zodpovednosť za riadenie, komunikáciu, implementáciu a koordináciu činností medzi zúčastnenými partnermi. Vedúci partner:

· podpisuje a predkladá žiadosť v mene partnerstva a

· ak bude projekt schválený, podpisuje zmluvu o poskytnutí príspevku s Riadiacim orgánom na celú sumu financovania;

· je zodpovedný za rozdelenie úloh medzi partnerov zúčastnených na projekte a zabezpečuje, aby tieto úlohy boli následne plnené v súlade so žiadosťou a Zmluvou o poskytnutí príspevku;

· upravuje vzťahy so svojimi partnermi v Zmluve o partnerstve, ktorá obsahuje okrem iného ustanovenia zabezpečujúce správne finančné riadenie (pozri tiež časť 7.1.2). (Model Zmluvy o partnerstve je dostupný na webovej stránke programu a musí byť prispôsobený špecifickému kontextu a potrebám projektu a partnerstva.);

· zabezpečuje efektívny systém vnútorného riadenia a kontroly;

· zaisťuje, že projekt vykazuje a podáva správy STS načas a správne;

· žiada a prijíma platby z prostriedkov programu;

· prevádza prostriedky z programu v prospech partnerov bezodkladne podľa súm uvedených v správe o pokroku.

Vedúci partner takto znáša celú administratívnu a finančnú zodpovednosť za projekt. Vedúci partner musí pochádzať výlučne z členských štátov EÚ alebo, v dobre odôvodnených výnimočných prípadoch, tiež z Nórska. V súčasnosti partneri zo Švajčiarska nemôžu zastávať pozíciu vedúceho partnera.

Za účelom zabezpečenia vykonania týchto úloh musí vedúci partner zriadiť efektívny a spoľahlivý systém riadenia a koordinácie. Na tento účel by mali byť pri každom projekte vytvorené alebo zmluvne upravené nasledovné dve pozície pre riadenie projektu:

· koordinátor

Koordinátor je zodpovedný za organizáciu prác na projekte. Koordinátor by mal byť kvalifikovaný v oblasti manažmentu európskych projektov a tiež v rámci témy projektu. Koordinátor by mal byť schopný konať ako hnacia sila v partnerstve a mobilizovať partnerov, aby boli dosiahnuté ciele stanovené v žiadosti v rámci daného obdobia.

· finančný manažér

Finančný manažér je zodpovedný za účtovníctvo, finančné výkazníctvo, vnútorné zaobchádzanie s prostriedkami ERDF a národné spolufinancovanie. Finančný manažér by mal úzko spolupracovať s koordinátorom, kontrolórmi a partnermi za účelom zabezpečenia efektívneho finančného riadenia projektu. Finančný manažér by mal byť tiež oboznámený s účtovnými pravidlami, medzinárodnými transakciami, EÚ a národnou legislatívou súvisiacou s manažmentom ERDF, verejným obstarávaním a finančnou kontrolou.

Koordinátor a finančný manažér by mali plynule hovoriť po anglicky, tento jazyk bude používaný na komunikáciu so STS a s inými orgánmi zúčastnenými na riadení programu.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk