Priority programu

Program je zoskupený okolo dvoch tematických priorít súvisiacich s Lisabonskou a Göteborskou stratégiou. Určitý počet podtém je definovaný pre každú z priorít:

  • Priorita 1: Inovácie a znalostná ekonomika

- inovácie, výskum a technologický vývoj;

- podnikanie a MSP;

- informačná spoločnosť;

- zamestnanosť, ľudské zdroje a vzdelávanie.

  • Priorita 2: Životné prostredie a prevencia pred rizikami

- prírodné a technologické ohrozenia, klimatické zmeny;

- hospodárenie s vodou;

- predchádzanie tvorbe odpadu a hospodárenie s odpadom;

- biodiverzita a ochrana prírodného dedičstva (vrátane kvality ovzdušia);

- energia a udržateľná doprava;

- kultúrne dedičstvo a krajina.

Program INTERREG IVC podporuje projekty, ktorých cieľom je, prostredníctvom interregionálnej výmeny skúseností na politickej úrovni, zlepšiť regionálnu a miestnu politiku týkajúcu sa vyššie uvedených podtém. Tieto podtémy môžu byť navzájom prepojené nielen medzi sebou v rámci jednej priority ale aj medzi prioritami. Integrovaný (prierezový) prístup je vítaný. Bez ohľadu na uvedené si však každý projekt musí vybrať len jednu podtému a musí sa jasne zamerať na špecifický problém regionálnej politiky. Integrovaný prístup neznamená, že by sa mal jeden projekt súčasne venovať viacerým podtémam na rovnakej úrovni bez jasného a presného zamerania. Mal by sa odzrkadľovať v spôsobe, akým sa projekt venuje vybranej špecifickej podtéme. Príkladom môže byť projekt zameraný na klastrovú politiku v sektore obnoviteľnej energie. Takýto projekt by mal jasné zameranie na prioritu 1 (podtéma podnikanie a MSP), ale zároveň by bol napojený na prioritu 2 (podtéma energia a udržateľná doprava).

Príklady možných projektov pri každej z priorít programu možno nájsť v kapitole 5 operačného programu INTERREG IVC, ako aj v prílohe C Interného manuálu pre program INTERREG IVC.

Čomu treba venovať pozornosť pri prioritách programu INTERREG IVC:
- Inovácie
Pod prvou podtémou priority 1 je pojem „inovácie“ úzko spojený s otázkou ekonomického rozvoja, obzvlášť s výskumom a technologickým vývojom (s otázkami, ktoré priamo prispievajú ku konkurencieschopnosti regiónu). Toto sa odzrkadľuje v príkladoch možných projektov, ktoré možno nájsť v prílohe č. C manuálu. Spôsob, akým by sa malo pristupovať ku inováciám v programe INTERREG IVC, je tiež vysvetlený vo výňatku z rozhodnutia Rady z októbra 2006 o komunitárnych strategických smerniciach pre kohéziu (2006/702/ES):„1.2 Smernica: Zlepšovanie znalostí a inovácie pre rast:Ciele Spoločenstva – rast a tvorba pracovných miest – si vyžiadajú štrukturálnu zmenu ekonomík smerom ku znalostným aktivitám. Toto si vyžaduje aktivitu na mnohých frontoch: zaoberať sa nízkou úrovňou výskumu a technologického vývoja (RTD) predovšetkým v súkromnom sektore; podporovať inováciu prostredníctvom nových, alebo vylepšených produktov, procesov a služieb, ktoré odolajú medzinárodnej konkurencii; zvýšiť regionálne a mieste schopnosti generovať a absorbovať nové technológie (obzvlášť ICT) a viac podporovať podstupovanie rizika (risk-taking).”
- Kultúra, cestovný ruch
V rámci programu INTERREG IVC je potrebné pristupovať k týmto dvom témam veľmi opatrne. Po prvé, tieto témy už boli v širokej miere pokryté inými EÚ programami a obzvlášť programami INTERREG. V programovom období 2007-2013 sú priamo venované týmto témam aj iné EÚ programy (ako program CULTURE). Všetky žiadosti, ktoré sa budú zaoberať jednou z týchto tém, budú preto musieť jasne popísať pridanú hodnotu návrhu v porovnaní s minulými alebo existujúcimi iniciatívami v tejto oblasti. Po druhé, témami kultúry alebo cestovného ruchu by sa mali zaoberať z hľadiska Lisabonskej (napr. cestovný ruch ako ekonomický sektor) a Göteborskej stratégie (napr. stratégie týkajúce sa udržateľného cestovného ruchu), aby tak demonštrovali relevantnosť voči programu INTERREG IVC. Inými slovami, rozvoj čisto kultúrnych alebo turistických aktivít ako takých, nie je relevantný pre program. Predkladané projekty s tematickým zameraním na kultúru a cestovný ruch budú hodnotené ako relevantné pre program, len pokiaľ preukážu svoju pridanú hodnotu a svoje zameranie na Lisabonskú a Göteborskú stratégiu.
- Poľnohospodárstvo
Ako je naznačené v časti 8.2 operačného programu, „od uchádzačov sa bude požadovať, aby sa vyhli prekrývaniu projektov INTERREG IVC a podobných projektov v iných programoch ako napr. EAFRD“. V každom prípade budú témy priamo spojené s otázkou poľnohospodárstva považované za neoprávnené v rámci programu INTERREG IVC.
Tieto poznámky nadobúdajú na dôležitosti aj tým, že konkurencia v programe INTERREG IVC je extrémne vysoká. Celkový ERDF príspevok je porovnateľný s príspevkom v rámci programu INTERREG IIIC, hoci pribudli dva nové členské štáty a čo je dôležitejšie, miera spolufinancovania je oveľa vyššia. To znamená, že program bude schopný schváliť menej projektov a podporované budú môcť byť len tie najrelevantnejšie.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk