Projekt

Nasledovné typy intervencie sú podporované programom INTERREG IVC:

  • Projekty regionálnej iniciatívy (Typ 1);
  • Kapitalizačné projekty vrátane „Fast Track“ projektov (Typ 2)

Projekty regionálnej iniciatívy (Typ 1)

· Definícia

Projekty regionálnej iniciatívy sú „klasickými“ projektmi interregionálnej spolupráce porovnateľnými s projektmi podporovanými v rámci programu INTERREG IIIC. Umožňujú partnerom z rôznych členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska ako aj nečlenských štátov EÚ[1] vzájomne spolupracovať na spoločných záležitostiach regionálnej politiky v rámci dvoch tematických priorít programu. Mali by priamo prispievať k dosiahnutiu celkového cieľa programu - zlepšiť efektivitu regionálnych politík. Participácia tvorcov verejnej politiky a rozhodnutí je preto dôležitou súčasťou ich partnerstiev. Projekty podľa tohto prvého typu intervencie budujú na získaných skúsenostiach partnerov; skúsenostiach, ktoré budú obohatené prostredníctvom interregionálnej spolupráce. Bez ohľadu na intenzitu spolupráce, musia byť všetky projekty regionálnej iniciatívy (vrátane mini-programov) osobitne zamerané na výmenu skúseností a na identifikáciu, analýzu a rozširovanie osvedčených postupov v politickej oblasti, na ktorú je daný projekt zameraný.

· Intenzita spolupráce

V rámci tohto prvého typu spolupráce sú možné viaceré úrovne intenzity spolupráce. Intenzita spolupráce je určená povahou činností navrhovaných projektom:

  • Projekty, ktoré navrhujú „tradičné sieťové činnosti“ ako je organizovanie tematických seminárov alebo vypracovanie spoločných komunikačných nástrojov (noviny, webové stránky) predstavujú základnú úroveň intenzity spolupráce;
  • Projekty, ktoré navrhujú, popri normálnych sieťových činnostiach, náročnejšiu prácu súvisiacu s realizovaním pilotných aktivít alebo prenosom osvedčených postupov spadajú do strednej úrovne intenzity spolupráce;
  • Napokon, niektoré projekty môžu zájsť až za tieto činnosti navrhnutím vytvorenia „mini-programu“, v zmysle ktorého budú podporované subprojekty. Tieto ambiciózne projekty spolupráce si budú vyžadovať vysokú úroveň intenzity spolupráce, keďže budú napríklad požadovať zavedenie spoločných rozhodovacích procesov o subprojektoch.

Mini-programy

V zmysle definície bodu 4.1.1 Operačného programu INTERREG IVC mini-programy sú „projekty s obmedzeným počtom partnerov vytvárajúce spoločný rámec pre interregionálnu spoluprácu, ktorá bude uskutočňovaná prostredníctvom obmedzeného počtu subprojektov, ktoré budú vypracované na základe výziev na predkladanie návrhov v zúčastnených regiónoch.“

Vychádzajúc z uvedenej definície sa na tieto projekty vzťahujú určité podmienky:

Požiadavky na partnerstvo

 

· vzhľadom na komplexnosť prístupu musí byť počet partnerov v rozmedzí od najmenej troch partnerov po najviac osem partnerov;

· osobitne sa odporúča, aby sa výlučne verejné orgány (nie orgány spravované na základe verejného práva) uchádzali ako hlavní partneri projektu (t.j. partneri uvedení v žiadosti). Tieto orgány majú prirodzenú legitimitu na riadenie mini-programov, vrátane výberu subprojektov a financovania participujúcich účastníkov z ich teritória. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch však môžu byť mini-programy podporované orgánmi riadenými verejným právom. Aby sa presne zadefinovala oprávnená oblasť pre výzvu na predkladanie mini-programov, mali by organizácie vystupujúce ako hlavní partneri vždy reprezentovať špecifické územie;

· Mini-programy by v zásade mali byť navrhované samotnými regionálnymi orgánmi, keďže región často predstavuje príslušnú územnú úroveň na vykonanie daného projektu. Avšak v náležite odôvodnených prípadoch môže byť mini-program predložený verejnými orgánmi nižšej úrovne ako je región (napr. okresy, mestské aglomerácie, mestá).

 

Relevantnosť a legitimita partnerov participujúcich na mini-programoch musí byť vyzdvihnutá a jasne popísaná v časti 5 žiadosti – „Partnerstvo“.

Požiadavky na riadenie

 

Mini-programy by v zásade mali kopírovať implementačné postupy ustanovené pre program INTERREG IVC. Uvedené znamená, že v rámci každého mini-programu musia byť ustanovené postupy pre výber, posudzovanie, rozhodovanie, uzatváranie zmlúv, podávanie správ, uhrádzanie a monitorovanie subprojektov. Spoločné výzvy na predkladanie projektov musia byť zverejnené v partnerských regiónoch a následne budú žiadosti posudzované a rozhodnutia o financovaní prijímané Riadiacou skupinou daného projektu.

Spoločný technický sekretariát pre program INTERREG IVC musí byť prizvaný na zasadnutia Riadiacej skupiny pri každom mini-programe. Náklady na účasť na takýchto zasadnutiach budú uhradené zo strany STS.

Kritériá na výber subprojektov by mali byť špecifikované v žiadosti a v každom prípade musia rešpektovať pravidlá ustanovené na programovej úrovni. Predovšetkým sa musia na každom subprojekte zúčastňovať účastníci z najmenej troch krajín, pričom najmenej dvaja z nich musia byť z členských štátov EÚ a financovaní z programu INTERREG IVC. Účastníci subprojektov sa musia nachádzať na území hlavných partnerov mini-programu. Okrem uvedeného, iba verejné orgány a orgány spravované verejným právom sa môžu zúčastniť na uvedených subprojektoch.

Najviac dvanásť subprojektov môže byť podporovaných v rámci jedného mini-programu.

Implementácia subprojektov musí zohľadňovať požiadavky na financovanie a riadenie projektu ustanovené v programe INTERREG IVC.

Odporúča sa, aby boli subprojekty ukončené v dostatočnom čase pred uzavretím mini-programu. Časové obdobie požadované pre uzavretie aktivity môže záležať na vnútorných oznamovacích a platobných postupoch.

Prístup k mini-programom

V mini-programoch je komponent 3 venovaný výmene skúseností na strategickej úrovni. Preto by mali byť hlavnými aktérmi tohto komponentu hlavné zúčastnené regióny a nie účastníci subprojektov. Pôjde o aktívnejšiu a priamejšiu úlohu regiónov pri výmene skúseností, keďže regióny budú musieť samy vyvíjať špecifické aktivity na strategickej úrovni. Cieľom nie je len ísť do hĺbky pri identifikácii a analýze osvedčených postupov, ale tiež maximalizovať výsledky dosiahnuté na subprojektovej úrovni, takže sa výsledky a skúsenosti získané na úrovni každého subprojektu nestratia. Preto je komponent 3 miestom, kde budú hlavní partneri konsolidovať výsledky subprojektov, aby zaistili, že budú mať dopad nie len na politiku každého zúčastneného regiónu, ale tiež na politiky ďalších regionálnych a miestnych orgánov v Európe (tzv. „európska pridaná hodnota“).

V porovnaní s tým, aktivity spadajúce do komponentu 4 majú byť spojené len s rozvojom subprojektov. Tieto subprojekty by mali byť v súlade s programom INTERREG IVC. Predovšetkým by mali byť zamerané osobitne na výmenu skúseností a mali by preukazovať, ako prispejú k zlepšeniu regionálnych/miestnych politík alebo nástrojov.

Aj keď budú vybraté na základe verejných výziev na predkladanie projektov, predstava o povahe možných subprojektov by mala byť predložená už počas fázy podávania žiadosti.

Počas procesu posudzovania sa nebude prihliadať na projekty podľa určitej úrovne intenzity spolupráce. Inými slovami, projekty s vyššou intenzitou spolupráce nebudú uprednostňované pred inými projektmi a dobrý sieťový projekt bude mať vždy lepšiu šancu na schválenie ako slabý mini-program.

Ako návod, nasledovná tabuľka predkladá paletu rôznych možných úrovní intenzity spolupráce.

 

Intenzita spolupráce
Príklad činností
Očakávané výsledky
Základná
Výmena a rozširovanie skúseností
- Tematické semináre
- Študijné pobyty
- Výmeny zamestnancov
- Konferencie
- Webové stránky, noviny, brožúry
- Výroba návodov osvedčených postupov
- Nové znalosti a zručnosti
- Možný úspešný prenos postupov medzi partnermi
- Možné zlepšenie regionálnych /miestnych politík a stratégií
Stredná
Výmena a rozširovanie skúseností + prenos skúseností / vypracovanie nových prístupov
Okrem činností uvedených v „príklade 1“:
 
- Pilotné akcie (napríklad v súvislosti s prenosom postupu)
- Vypracovanie nástrojov regionálnej politiky (metodológie, softvér)
Okrem výsledkov uvedených v „príklade 1“:
 
- Úspešný prenos postupov medzi partnermi
- Priame zlepšenie regionálnych / miestnych politík a stratégií
Vysoká
Výmena a rozširovanie skúseností + spoločné vypracovanie nových prístupov (mini program)
Okrem činností uvedených v „príkladoch 1 a 2“:
 
- Vypracovanie subprojektov
Okrem výsledkov uvedených v „príkladoch 1 a 2“:
 
- Zlepšenie politík /stratégií na úrovni subprojektov

Za účelom jednoznačnosti by malo byť tiež uvedené, že v rámci programu INTERREG IVC by mali byť činnosti súvisiace s prenosom osvedčených postupov alebo vypracovaním nových prístupov obmedzené na jednoduché pilotné implementácieImplementácia veľkého rozsahu pri tomto druhu činností nemôže byť financovaná z programu INTERREG IVC, keďže podporovať takýto typ aktivít je cieľom príslušných programov regionálnej alebo miestnej podpory. Uvedené sa tiež vzťahuje na druhý typ intervencie, pri ktorom je akákoľvek významná implementácia prenesených osvedčených postupov financovaná z programu štrukturálnych fondov pre príslušný región a nie samotným programom INTERREG IVC.

Ako je uvedené vyššie, výsledkom projektov prvého typu intervencie nebude vždy prenos osvedčených postupov alebo vypracovanie nových nástrojov a prístupov. Bez ohľadu na intenzitu spolupráce však všetky programy regionálnej iniciatívy vytvoria určité množstvo konkrétnych výsledkov, ako sú politické odporúčania alebo návody pre osvedčené postupy.

 

Za prenos osvedčených postupov môže byť považovaný len postup, ktorý zavedie jeden partner a ktorý má konkrétny a merateľný dopad na iného partnera (napr. prostredníctvom iniciácie pilotného projektu, alebo prijatia určitej metodológie týmto druhým partnerom). Rozširovanie osvedčených postupov, alebo zámer partnera prijať nový postup nie sú dostatočné na to, aby bolo možné povedať, že došlo k prenosu osvedčeného postupu.

· Počet zúčastnených partnerov

Odporúčaný počet partnerov závisí od úrovne intenzity spolupráce. Vo všeobecnosti, čím je vyššia úroveň intenzity, tým nižší by mal byť počet partnerov. Pre projekty so základnou úrovňou intenzity spolupráce sa odporúča, aby počet partnerov bol medzi najmenej 8 a najviac 20. Pre projekty so strednou intenzitou spolupráce sa odporúča, aby partnerstvo nepresiahlo 10 až 15 partnerov. V jednoznačne odôvodnených prípadoch môžu byť dovolené výnimky z týchto odporúčaní.

· Trvanie

Projekty v rámci programu INTERREG IVC musia jednoznačne uvádzať v žiadosti dobu ich trvania. Odporúčaná doba trvania pre projekty regionálnej iniciatívy je 36 mesiacov. Ak to však bude odôvodnené, projekty s vyššou intenzitou spolupráce (ako mini-programy) môžu vyžadovať dlhšiu dobu trvania a môžu trvať do 48 mesiacov.

Je dôležité si uvedomiť, že tieto odporúčania pre trvanie projektu zahŕňajú v sebe čas potrebný pre uzavretie projektu, keďže konečný dátum projektu je tiež konečným dátumom pre oprávnenosť výdavkov.

Keďže program musí byť uzavretý do konca roku 2015, všetky činnosti v rámci projektov musia byť ukončené a náklady zaplatené pred koncom roku 2014.

· Príspevok z ERDF

Príspevok z ERDF na projekty regionálnej iniciatívy môže byť vo výške od 500.000 EUR do 5 miliónov EUR. Tento príspevok závisí nielen od počtu zúčastnených partnerov, ale tiež od navrhovanej úrovne intenzity spolupráce. Vo všeobecnosti, činnosti vykonávané pri projektoch so základnou úrovňou intenzity spolupráce vyžadujú nižší rozpočet ako činnosti ako je implementácia pilotných akcií alebo vypracovanie sub-projektov. Toto odporúčanie je však trochu široké a je potrebné upozorniť na fakt, že horný limit odporúčaného ERDF príspevku (tzn. 5 mil. EUR) môže byť požadovaný len vo výnimočných prípadoch (tzn. mini-programoch). Očakáva sa, že priemerný ERDF rozpočet všetkých bežiacich IVC projektov bude medzi 1 a 2 mil. EUR.

Kapitalizačné projekty vrátane „Fast Track“ projektov (Typ 2)

· Definícia

Kapitalizačné projekty“ sú projekty interregionálnej spolupráce, ktoré sa špecificky zameriavajú na prenos osvedčených postupov regionálneho rozvoja do hlavnej časti programov ŠF EÚ (t.j. Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a iných programov Európskej teritoriálnej spolupráce) pre regióny zúčastnené v projekte alebo zastúpené v partnerstve. Projekty predložené v rámci tohto druhého typu už musia mať dobrú vedomosť o existujúcich osvedčených postupoch v ich oblasti spolupráce. Potenciálne partnerstvá zaujímajúce sa o kapitalizačné projekty musia preukázať, že majú dobré výsledky a prenositeľné nástroje a prístupy, ako aj dobré riadiace schopnosti a vedomosti v rámci danej témy. Tieto znalosti by mohli byť napríklad výsledkom predchádzajúcich projektov INTERREG IIIC. Vo všeobecnosti by to mohol byť výsledok akejkoľvek úspešnej politickej skúsenosti na európskej, národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. V každom prípade musí byť toto existujúce know-how preukázané v žiadosti, keďže bude predstavovať základ na prenos do hlavných programov. Jedným z očakávaných výsledkov kapitalizačných projektov je konkrétny akčný plán pre každý zo zúčastnených regiónov upravujúci, ako budú určené postupy implementované do hlavných regionálnych programov. Toto znamená, že samotná implementácia osvedčených postupov musí byť financovaná z programov štrukturálnych fondov daného regiónu (napr. po ukončení projektu) a nie samotným programom INTERREG IVC.

 

Akčný plán je strategický dokument, ktorý podrobne definuje, ako budú osvedčené postupy implementované v rámci operačného programu každého regiónu zúčastneného v kapitalizačnom projekte. Predovšetkým musí obsahovať podrobné informácie týkajúce sa:
· osvedčených postupov (napr. metodológie, projekty, procesy, techniky), ktoré boli vybraté pre implementáciu v regióne;
· mená a úlohy najsilnejších organizácií v regióne, ktoré budú musieť byť zúčastnené v implementačnom procese;
· presné kroky a činnosti, ktoré musia byť uskutočnené za účelom zabezpečenia úspešnej implementácie;
· relevantné indikátory implementácie (vrátane východiskových a cieľových hodnôt);
· podrobnosti o dočasných hlavných fondoch vyhradených na účel implementácie akčného plánu.
Tento strategický dokument, ktorý predstavuje konečný výsledok kapitalizačných projektov, je viac ako len jednoduchým vyhlásením o úmysle. Za účelom zabezpečenia jeho úradného a záväzného charakteru by mal byť podpísaný príslušným RO hlavného programu štrukturálnych fondov a príslušnými zúčastnenými organizáciami v každom zo zúčastnených regiónov. Akčný plán teda odzrkadľuje politickú podporu každého regiónu. Toto je dôvod, prečo je tento strategický dokument považovaný za výsledok a nie za výstup.

Kapitalizačné projekty sa venujú otázkam regionálnej politiky spoločného významu pre partnerstvo v súlade s dvomi tematickými prioritami programu. Z dôvodu špecifického zamerania na postupy prenosov do hlavných programov, účasť príslušných orgánov zodpovedných za monitorovanie operačného programu v každom zo zúčastnených regiónov (buď sám RO alebo sprostredkovateľský orgán určený na vykonávanie niektorých alebo všetkých úloh RO) je predpokladom pre uchádzanie sa o druhý typ intervencie. Spôsob, akým sa budú zúčastňovať na projekte osoby zodpovedné za tvorbu verejnej politiky a prijímanie rozhodnutí, musí byť jednoznačne opísaný a preukázaný v žiadosti (najmä v časti 2.2.2 – „Zapojenie relevantných osôb zodpovedných za tvorbu verejnej politiky“ a v časti 5 – „Partnerstvo“). Popri tom by sa tiež mali zapojiť iné významné regionálne a miestne orgány zodpovedné za vykonávanie politiky, pričom sa budú obmieňať v závislosti od témy projektu. Napríklad, ak sa projekt zaoberá jednou z podtém Priority 1 („Inovácie a znalostná ekonomika“), účasť regionálnych rozvojových agentúr alebo iných dôležitých osôb regionálneho ekonomického rozvoja bude nevyhnutná. Priama účasť týchto „hĺbkových delegátov“ (tzn. osoby zodpovedné za tvorbu politiky a orgány zodpovedné za vykonávanie politiky) v každom zúčastnenom regióne je jadrom kapitalizačných projektov. Ďalej je pre tento druh projektu nevyhnutné, aby boli zistenia distribuované ďaleko za okruh partnerstva projektu.

Jedným z cieľov interregionálnej spolupráce bolo budovanie na skúsenostiach s osvedčenými postupmi a skúsenostiach získaných z cezhraničných a transnacionálnych programov spolupráce. Z tohto dôvodu v rámci kapitalizačných projektov nie je prenos osvedčených postupov obmedzený na programy Konvergencie a Konkurencieschopnosti, ale tiež zahŕňa programy Európskej teritoriálnej spolupráce. Ako príklad, úspešný postup vypracovaný v rámci transnacionálneho programu „Juhozápadná Európa“ (South West Europe) by mohol byť prenesený v rámci tohto druhého typu intervencie do transnacionálneho programu „Baltické more“ (Baltic See).

Nakoniec musia byť v spojení s kapitalizačnými projektmi uvedené dve nasledujúce vysvetlenia:

- pojem „kapitalizácia“ je všeobecne chápaný ako širší koncept obsahujúci zber, analýzu, rozširovanie a možný prenos osvedčených postupov. Uvedený druhý typ intervencie nazvaný „kapitalizačný projekt“ sa však zameriava na jeden špecifický aspekt kapitalizácie (t.j. „prenos“), pretože toto je očakávaný výsledok projektovej činnosti (prostredníctvom prijatia akčného plánu v každom zúčastnenom regióne).

- Aj keď kapitalizačné projekty súvisia s prenosom osvedčených postupov do hlavných programov štrukturálnych fondov, v skutočnosti sa zameriavajú na prípravu prenosu a nie na prenos samotný (pozri definíciu prenosu v časti 5.1.1), keďže prenos bude financovaný príslušnými programami štrukturálnych fondov.

· Projekty „Fast Track“

Fast Track projekty sú kapitalizačné projekty, ktoré získavajú dodatočnú spoluprácu a odbornú pomoc od EK. Tieto projekty prispievajú k EÚ iniciatíve Regióny za ekonomickú zmenu (Regions for Economic Change). Komisia poskytne dodatočnú odbornú pomoc na vlastné náklady.

Za účelom vyhodnotenia projektov pre dodatočnú pomoc posúdi Komisia žiadosti kapitalizačných projektov podľa určitého počtu otázok. Tieto „otázky pre posúdenie“ možno nájsť na webovej stránke: www.interreg4c.eu alebo na webovej stránke Regiónov za ekonomickú zmenu ako je uvedená nižšie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/themes_en.cfm?nmenu=3

Je potrebné zdôrazniť, že na Projekty Fast Track neexistujú žiadne špecifické žiadosti. Uchádzači si budú musieť vybrať podanie žiadosti iba na jeden z dvoch typov intervencií (Projekty regionálnej iniciatívy alebo Kapitalizačné projekty). Schválenie projektov a ich výber ako projektov Fast Track bude predmetom oddelených a nezávislých konaní. Monitorovací výbor však bude vedieť, keď rozhodne o schválení kapitalizačných projektov, či tieto projekty boli označené Komisiou ako projekty Fast Track alebo nie.

 

Témy iniciatívy Regióny za ekonomickú zmenu pokryté programom INTERREG IVC
I. Pretváranie Európy a jej regiónov na miesta atraktívnejšie pre investovanie a prácu
Zvyšovanie adaptability
Zlepšovanie kvality vzduchu
Posun k nízko uhlíkovej ekonomike
Zlepšovanie kvality dodávky vody a zaobchádzania s ňou
Posun k recyklujúcej spoločnosti
Tvorba zdravých komunít
Zlepšovanie monitorovania životného prostredia a bezpečnosti regiónmi a pre regióny
II. Zlepšovanie znalostí a inovácií pre rast
Zlepšovanie schopnosti regiónov v oblasti výskumu a inovácie
Rýchlejšie prinášanie inovatívnych myšlienok na trh
Vyškolenie a udržanie si výskumníkov
Pomoc pri reštrukturalizácii regiónov silne závislých na tradičných odvetviach
Prinesenie e-governmentu do regiónov a podnikov
Lepšie ICT spojenia medzi regiónmi
III. Viac a lepšie pracovné miesta
Zlepšovanie kvalifikácie pre inováciu
Podpora podnikania
Čeliť demografickým výzvam
Zlepšovanie adaptability pracovníkov a podnikov
Rozširovanie a zlepšovanie systému vzdelávania a školenia
Zvyšovanie zamestnanosti starších pracovníkov
IV. Územná dimenzia európskej politiky súdržnosti
Riadenie pobrežných zón
Využívanie benefitov mora
Predchádzanie a znižovanie povodní
Podporovanie ekonomickej diverzifikácie vidieckych oblastí

 

· Počet zapojených partnerov

Pri kapitalizačných projektoch neexistuje špecifická požiadavka ohľadom počtu účastníkov, ale existuje odporúčanie týkajúce sa počtu krajín zastúpených v projekte. Odporúča sa, aby najmenej 6 a najviac 10 krajín bolo zastúpených v partnerstve. Keďže sa kapitalizačné projekty zameriavajú na prenos postupov, vyžadujú určitú úroveň intenzity spolupráce. V tejto súvislosti nesmie byť podceňovaná komplexnosť riadenia veľkého partnerstva. Je tiež dôležité zabezpečiť, aby bol k dispozícii dostatočný rozpočet na pokrytie výdavkov hĺbkových delegácií potrebných pre implementáciu projektov Fast Track.

Za účelom úhrady výdavkov hĺbkových delegácií sa obzvlášť odporúča, aby boli zúčastnené organizácie uvedené ako partneri v žiadosti. Toto im umožní, aby obdržali prostriedky z ERDF. Pokiaľ nebudú oficiálne uvedení v žiadosti, bude to znamenať, že sa buď zúčastňujú na svoje vlastné náklady alebo sú rozpočtovaní ako „externí experti“ pod podmienkou, že ich náklady budú plne zaplatené, a tak v celosti znášané jedným z oficiálnych partnerov.

· Trvanie

 

Odporúčaná doba trvania kapitalizačných projektov je kratšia ako projektov regionálnej iniciatívy a vo všeobecnosti by nemala presiahnuť 24 mesiacov. Vyplýva to z očakávaní, že sa projekty budú menej zaoberať identifikáciou osvedčených postupov, ale bezprostredne si budú pripravovať podmienky pre prenos už identifikovaných postupov.

Je dôležité si uvedomiť, že tieto odporúčania pre trvanie projektu zahŕňajú v sebe čas potrebný pre uzavretie projektu, keďže konečný dátum projektu je tiež konečným dátumom pre oprávnenosť výdavkov. Keďže program musí byť uzavretý do konca roku 2015, všetky aktivity v rámci projektov musia byť ukončené a náklady zaplatené pred koncom roku 2014.

· Príspevok z ERDF

Príspevok z ERDF na kapitalizačné projekty môže byť vo výške od 300.000 EUR do 3 miliónov EUR. Tento príspevok závisí najmä od počtu zúčastnených partnerov.

Zhrnutie hlavných vlastností dvoch typov intervencií

Nasledovná tabuľka zhŕňa hlavné všeobecné vlastnosti oboch typov intervencií.

 

 
Projekty regionálnej iniciatívy
(Typ 1)
Kapitalizačné projekty
 
(Typ 2)
Účel
Výmena, rozširovanie a prenos skúseností. Možné vypracovanie nových prístupov, ak bude založené na výmene skúseností.
Prenos osvedčených postupov do hlavných programov
Účasť Riadiaceho orgánu (RO) / sprostredkovateľského orgánu povereného vykonaním úloh RO
Nie je potrebná.
Povinná
Podpora Európskej komisie
Nie.
Áno, pri projektoch Fast Track.
Odporúčaný počet partnerov
Vo všeobecnosti záleží od intenzity navrhovanej spolupráce. Veľké partnerstvá sú možné pri malých sieťových projektoch, ale obmedzený počet účastníkov je odporúčaný pre projekty s vyššou intenzitou spolupráce.
Pri mini-programoch nesmie počet partnerov presiahnuť 8.
Žiadne odporúčania súvisiace s počtom zúčastnených partnerov, ale odporúčanie súvisiace s počtom krajín zastúpených v projekte:
Najmenší odporúčaný počet zastúpených krajín: 6.
Najvyšší odporúčaný počet zastúpených krajín: 10.
Odporučená dĺžka trvania[2]
36 mesiacov
Mini-programy: do 48 mesiacov
24 mesiacov
Odporučený rozpočet
Min ERDF: 500.000 EUR
Max ERDF: 5 miliónov EUR[3]
Min ERDF: 300.000 EUR
Max ERDF: 3 milióny EUR
Prijímatelia
Verejné orgány a orgány riadené verejným právom
Verejné orgány a orgány riadené verejným právom

Dôležité: Je potrebné si uvedomiť, že v zadávacích podmienkach každej výzvy môžu byť zadefinované ďalšie, príp. striktnejšie kritériá. V prípade rozporu medzi informáciami poskytnutými v Programovom manuáli a v zadávacích podmienkach, použijú sa striktnejšie kritériá. Zadávacie podmienky sú publikované na webovej stránke programu: www.interreg4c.eu.

 

[1] Projektoví partneri z krajín mimo EÚ nemôžu získať ERDF prostriedky z programu.

[2] Odporučená dĺžka trvania zahŕňa čas potrebný na uzavretie projektu.

[3] Maximálny odporúčaný ERDF rozpočet bude pridelený len vo výnimočných prípadoch.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk