Projektová činnosť

Činnosti navrhované projektmi programu INTERREG IVC musia byť organizované logicky v určitom počte komponentov, ktoré sú opísané v žiadosti. Komponenty majú buď zameranie na implementáciu (napr. „manažment a koordinácia“, „komunikácia a šírenie“) alebo zameranie na obsah (napr. „výmena skúseností“). Ani umiestnenie ani časová následnosť týchto činností nerozhodujú o tom, či patria k určitým komponentom. Projekty regionálnej iniciatívy môžu byť rozdelené na najviac päť komponentov plus komponent venovaný „prípravným činnostiam“. Odporúča sa avšak, aby bol počet komponentov čo najviac obmedzený za účelom zjednodušenia riadenia projektu. V každom prípade musia byť uvedené najmenej tri komponenty (ktoré sú už preddefinované). Komponenty 1 a 2 sú určené na činnosti súvisiace s implementáciou (tzn. „manažment“ a „komunikácia“). Keďže tieto činnosti sa vzťahujú na všetky INTERREG IVC projekty, sú spoločné pre oba typy intervencie. Komponent 3 sa zameriava na činnosti súvisiace s obsahom (napr. „výmena skúseností“) a je rozdielny v závislosti od vybraného typu intervencie.

Komponent „Prípravné činnosti“

Úspešné projekty schválené Monitorovacím výborom môžu obdržať finančné prostriedky z programu na úhradu ich nákladov súvisiacich s prípravou projektu INTERREG IVC. Náklady uvádzané v komponente prípravné činnosti musia preukazovať priamy a preukázateľný vzťah k vypracovaniu projektu.

Toto sú typické činnosti počas prípravnej fázy projektu:

· tvorba základnej myšlienky projektu a hľadanie partnerov;

· stretnutia s projektovými partnermi;

· vypracovanie žiadosti;

· účasť na fórach programu INTERREG IVC zameraných na vyhľadávanie partnerov, na seminári určenom pre vedúcich uchádzačov (Lead Applicant seminar), individuálne konzultácie s členmi Spoločného technického sekretariátu a/alebo s Informačnými bodmi.

Náklady na prípravu musia byť ďalej popísané v žiadosti a rozpísané do rovnakých rozpočtových položiek ako ostatné komponenty projektu. Činnosti sa musia uskutočniť a súvisiace výdavky musia vzniknúť od 1. januára 2007 do dňa predloženia žiadosti. Tieto náklady musia byť uhradené do konca prvého kontrolovaného / vykazovaného obdobia. Musia byť vykazované v prvej správe o pokroku. Uplatniteľné prípravné náklady nesmú presiahnuť výšku 30.000 EUR.

Komponent 1 „Manažment a koordinácia“

Prvý komponent je venovaný úlohám manažmentu a koordinácie. Je určený pre všetky činnosti súvisiace s administratívnymi, právnymi a finančnými činnosťami, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu projektu INTERREG IVC. Odporúča sa, aby náklady na manažment a koordináciu predstavovali primeraný podiel z celkového rozpočtu, pričom vo všeobecnosti by nemali presiahnuť 20 % takéhoto rozpočtu.

Komponent 2 „Komunikácia a distribúcia“

Komponent 2 je venovaný úlohám komunikácie a distribúcie. Činnosti vykonávané v rámci tohto druhého komponentu sú zamerané na šírenie projektových činností a výsledkov mimo projekt, k relevantným osobám v Európe (napr. osoby zodpovedné za tvorbu verejnej politiky na lokálnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni). Tieto úlohy sú osobitne dôležité pri kapitalizačnom programe ako je program INTERREG IVC, pri ktorom by z výsledkov projektov nemali mať úžitok len priamo zúčastnení partneri, ale tiež ostatné miestne a regionálne orgány v Európe, ktoré prejavia záujem.

Komponent 3 „Výmena skúseností“

Zameranie komponentu 3 závisí na vybranom type intervencie.

· Projekty regionálnej iniciatívy (Typ 1)

Základným cieľom programu INTERREG IVC je výmena skúseností, a to predovšetkým skúseností s identifikáciou a analýzou osvedčených postupov. Komponent 3 projektov regionálnej iniciatívy sa zaoberá základným prvkom spolupráce, ktorým je: „Výmena skúseností s identifikáciou a analýzou osvedčených postupov“.

V rámci tohto komponentu musia byť identifikované a vymieňané partnermi vypracované osvedčené postupy v oblasti, na ktoré sa projekt zameriava. Program neobsahuje žiadnu špecifickú požiadavku súvisiacu so spôsobom, akým by sa mala uskutočniť výmena skúseností. Od každého projektu regionálnej iniciatívy bude záležať, aby boli zorganizované činnosti v rámci tohto komponentu tak, aby bola zabezpečená efektívna výmena skúseností medzi partnermi. Za účelom prispenia ku kapitalizácii na úrovni programu však musia projekty regionálnej iniciatívy zabezpečiť náležitý záznam a sledovanie takýchto výmen. Predovšetkým na konci výmenného procesu je požadované vytvorenie konkrétneho dokumentu, ako je návod pre osvedčené postupy, zbierka prípadových štúdií alebo dokument o politických odporúčaniach. Takýto dokument by mal obsahovať atraktívne a obsiahle zhrnutie výsledkov výmeny politických skúseností. Napríklad môže poskytovať podrobné informácie o určitých postupoch identifikovaných počas výmeny skúseností, ako aj opis hlavných poznatkov získaných pri týchto postupoch. V ideálnom prípade by tento dokument mal byť zaujímavý pre akýkoľvek iný verejný orgán v Európe zaoberajúci sa oblasťou zachytenou projektom.

Existujú viaceré metodológie určené na identifikáciu a oznamovanie regionálnych / miestnych rozvojových postupov. Postupy sami o sebe môžu byť rôznej povahy (napr. metodológie, projekty, procesy, techniky). Tabuľka v Prílohe B poskytuje minimálne informácie, ktoré sú vo všeobecnosti potrebné na opis postupu. Odporúča sa, aby projekty zobrali do úvahy tieto základné údaje v rámci práce vykonávanej v komponente 3.

Projekty schválené v štvrtej výzve musia okrem toho vypracovať „implementačné plány“. Implementačný plán je definovaný ako dokument, ktorý upresňuje, ako bude každý „región“ participujúci na spolupráci pracovať, aby integroval skúsenosti získané z tejto spolupráce do svojich miestnych / regionálnych alebo prípadne národných politík. Cieľom je ísť za vyššie spomínané požiadavky (ktoré obyčajne zostávajú na úrovni projektu) tým, že sa zameria na špecifickejší výstup na úrovni „partnera“.

· Kapitalizačné projekty (Typ 2)

Čo sa týka druhého typu intervencie, komponent 3 sa zameriava na základný prvok kapitalizačných projektov, ktorým je: „Výmena skúseností s prenosom osvedčených postupov do hlavných programov štrukturálnych fondov“.

Kapitalizačné projekty musia v rámci tohto komponentu precízne opisovať spôsob, ktorým každý zúčastnený región vypracuje vlastný akčný plán. Ako je naznačené v bode 5.1.2, projekty predložené v rámci druhého typu intervencie už musia dobre poznať osvedčené postupy existujúce v ich oblasti spolupráce. Toto je dôvodom, prečo v porovnaní s projektmi regionálnej iniciatívy by komponent 3 nemal byť zameraný na samotnú identifikáciu postupov, ale na spôsob, akým zúčastnené regióny prenesú už identifikované osvedčené postupy do ich príslušných operačných programov ŠF EÚ. Je záležitosťou každého kapitalizačného projektu, aby určil činnosti potrebné na dosiahnutie uvedeného cieľa aj v prípade, ak bude proces prenosu pozostávať v princípe z troch kľúčových medzníkov: výber, prispôsobenie a záväzok. Povaha týchto činností môže byť podobná, ako sú činnosti vykonávané v rámci komponentu 3 projektov regionálnej iniciatívy (napr. semináre, workshopy, študijné návštevy, výmeny zamestnancov).

Komponenty 4 a 5

· Projekty regionálnej iniciatívy (Typ 1)

Vo vzťahu k prvému typu intervencie nie sú komponenty 4 a 5 preddefinované, a preto môžu uchádzači podľa svojho uváženia využiť jeden alebo oba tieto komponenty. Ako je už naznačené vyššie, čím je vyšší počet komponentov, tým sa stáva ťažšie riadenie projektu. Pokiaľ sú však používané komponenty 4 a 5, činnosti tam popísané by mali dopĺňať, nie prekrývať činnosti už plánované v troch preddefinovaných komponentoch. Činnosti súvisiace s pilotným experimentom alebo s vypracovaním nových prístupov by mali byť uskutočňované v rámci komponentu 4 alebo 5. Čo sa týka mini-programov, realizácia sub-projektov musí byť vykázaná len v komponente 4.

· Kapitalizačné projekty (Typ 2)

Keďže druhý typ intervencie sa zameriava na zapracovanie osvedčených postupov regionálneho rozvoja do hlavných programov štrukturálnych fondov EÚ, neexistuje možnosť, aby boli do kapitalizačných projektov pridávané k trom preddefinovaným komponentom ďalšie komponenty. Z tohto dôvodu musia byť pri kapitalizačných projektoch všetky činnosti súvisiace s obsahom zoskupené v komponente 3.

 

Popisu komponentov sa venuje časť 3 žiadosti. Obsahuje detailný pracovný plán každého komponentu. Činnosti v tomto pracovnom pláne musia byť popísané čo najpresnejšie. Napríklad v prípade organizovaných akcií by mali byť poskytnuté detaily ako dátum (mesiace), trvanie (dni), miesto (región), typ účastníkov a tematické zameranie. Takáto úroveň detailov sa vyžaduje z dvoch dôvodov. Po prvé, umožňuje lepšie pochopenie návrhu a podstaty plánovaných aktivít. Napríklad pri pilotných aktivitách umožňuje overiť, či sú splnené programové požiadavky. Po druhé, tieto informácie sú nevyhnutné pre náležité monitorovanie projektovej implementácie v prípade, že bola schválená žiadosť.

Zoznam možných činností

Príklady činností, ktoré sú charakteristické pre interregionálnu spoluprácu, sú uvedené nižšie. Sú zoskupené podľa kľúčových úloh, ktoré majú uskutočniť projekty programu INTERREG IVC:

Manažment a koordinácia:

· Finalizácia a uzavretie zmluvy o partnerstve;

· Príprava správy o pokroku;

· Organizácia zasadnutí Riadiacej skupiny projektu;

· Monitorovanie a kontrola vynaložených výdavkov.

Komunikácia a šírenie:

· Zverejnenie a distribúcia spoločných letákov / brožúr / novín;

· Organizovanie spoločných obedov a záverečných konferencií;

· Vypracovanie web stránky projektu;

· Organizácia tlačových konferencií;

· Distribúcia výstupov z projektu (návod osvedčených postupov, politické odporúčania, atď.).

Výmena skúseností:

· Organizácia spoločných tematických seminárov / workshopov / konferencií;

· Organizácia študijných / miestnych návštev;

· Organizácia výmeny zamestnancov;

· Organizácia spoločných interregionálnych „školiacich“ stretnutí;

· Vypracovanie spoločných tematických prieskumov / štúdií;

· Vypracovanie prípadových štúdií / návodov osvedčených postupov / politických odporúčaní / strategických smerníc;

· Vypracovanie akčných plánov.

Okrem vyššie uvedených príkladov, typické činnosti pri týchto projektoch môžu zahŕňať:

· spoločné vypracovanie nástrojov regionálnej politiky (metodológie, software, atď.);

· spoločnú implementáciu pilotných činností;

· spoločnú implementáciu subprojektov (v rámci mini-programov).

Tento zoznam nie je taxatívny a iné činnosti môžu byť tiež podporované zo strany programu za predpokladu, že priamo prispievajú k dosiahnutiu cieľov programu, že rešpektujú legislatívu EÚ v oblastiach finančného riadenia a kontroly, a že rešpektujú základné princípy zakotvené programom.

Činnosti na programovej úrovni

Vedúci partneri schválených projektov sú pravidelne pozývaní na podujatia a aktivity organizované na programovej úrovni ako napr.:

- semináre pre vedúcich partnerov (organizované krátko po schválení, na ktorých sú

vedúci partneri informovaní o základných prvkoch a požiadavkách programu)

- finančné semináre

- semináre zamerané na komunikáciu

- tematické kapitalizačné semináre.

Aj keď nie je povinná, účasť na týchto podujatiach sa odporúča, keďže prispieva k zlepšeniu celkovej kvality implementácie programu. Žiadatelia by si preto mali byť vedomí týchto aktivít pri príprave žiadosti a obzvlášť pri vypracúvaní rozpočtu. Od vedúcich partnerov sa očakáva, že sa ročne zúčastnia na maximálne troch podujatiach na programovej úrovni.

Podmienky, ktoré musia byť dodržané navrhovanými činnosťami

Je potrebné zdôrazniť, že program INTERREG IVC nemôže byť považovaný a používaný ako náhradný program pre programy Cieľa Konvergencie a Konkurencieschopnosti alebo pre akékoľvek iné hlavné programy na národných, regionálnych a miestnych úrovniach. Inými slovami, činnosti navrhované v rámci programu INTERREG IVC, a to najmä činnosti súvisiace s vypracovaním nových prístupov a pilotnými činnosťami, musia dodržiavať nasledovné tri základné podmienky:

· Význam programu

Všetky činnosti navrhované v rámci akéhokoľvek projektu INTERREG IVC musia byť v súlade s celkovými cieľmi programu a mali by jednoznačne prispievať k zlepšeniu regionálnych alebo miestnych politík, na ktoré sa projekt zameriava.

· Interregionálnosť

Aktivity čisto lokálneho charakteru nemôžu byť podporované programom INTERREG IVC. Vždy musí byť preukázaný interregionálny charakter činností. Toto je jednoznačné pri činnostiach ako je organizovanie spoločných tematických seminárov. Pri vypracovaní nových prístupov alebo pilotných akciách je často krát obtiažnejšie odôvodniť interregionálny charakter, ale môže byť preukázaný rôznymi spôsobmi.

Napríklad interregionálnosť pilotných aktivít je zjavná, keď sa tieto aktivity priamo týkajú prenosu postupov z jedného regiónu do druhého regiónu. Ďalším príkladom je vypracovanie nových prístupov s úžitkom pre celé partnerstvo. Na základe výmeny skúseností môžu partneri projektu zistiť, že nikdy v minulosti nevyskúšali určitý prístup. V takejto situácii jeden z partnerov môže prevziať vedenie pri vyskúšaní takéhoto nového prístupu na jeho území v blízkej spolupráci s ostatnými partnermi. Pokiaľ sú títo ostatní partneri priamo zúčastnení na príprave, implementácii a vyhodnotení takéhoto nového prístupu, takáto činnosť môže byť následne považovaná za užitočnú pre celé partnerstvo. Toto je ďalší príklad, ako môže byť preukázaný interregionálny charakter pilotnej činnosti.

· Dodatočnosť

Pridaná hodnota navrhovanej spolupráce musí byť jednoznačne preukázaná. Činnosť navrhovaná pre program INTERREG IVC musí byť skutočne odlišná od normálnych a pravidelných úloh partnerov zúčastnených na projekte. Predovšetkým pilotné činnosti musia predstavovať dodatočné úlohy, ktoré by neboli realizované bez podpory zo strany programu INTERREG IVC.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk