Projektová žiadosť

Program INTERREG IVC poskytuje možnosť pre inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na regionálnej politike, aby získali prístup k skúsenostiam partnerov z iných častí Európy. Špecifické nápady na projekty môžu vzniknúť v regionálnych a miestnych orgánoch v celej Európe na základe ich špecifických zodpovedností a záujmov. Hľadanie partnerov by malo začať v počiatočnej fáze prípravy projektu za účelom náležitého zainteresovania možných partnerov na príprave návrhu. Skoré kontakty medzi budúcimi partnermi tiež prispievajú k vybudovaniu dôvery v rámci partnerstva, čo môže zjednodušiť budúce riadenie projektu. Program poskytuje pre budúcich uchádzačov dva hlavné nástroje súvisiace s hľadaním partnerov a vypracovaním / rozvíjaním základných myšlienok projektov.

Po prvé, na webovej stránke programu (www.interreg4c.eu) je k dispozícii Databáza základných myšlienok projektov a na vyhľadanie partnerov. Všetci tí, ktorí by radi zverejnili svoje nápady / základné myšlienky projektov a predstavili ich svojim budúcim potenciálnym partnerom, majú možnosť ich predložiť prostredníctvom štandardného formulára. Nápodobne, organizácie hľadajúce zaujímavé projektové nápady môžu prehľadávať databázu používajúc kľúčové slová. Je potrebné si uvedomiť, že program nekontroluje myšlienky predložené v databáze a rovnako negarantuje ich relevantnosť pre program.

Po druhé, pravidelne sú organizované Fóra na vyhľadanie partnerov na úrovni programu. Na týchto fórach budú navrhnuté určité možnosti za účelom pomoci partnerom pri propagácii ich projektových nápadov alebo vyhľadaní relevantných partnerov podľa témy, o ktorú sa zaujímajú. Podrobnosti o týchto udalostiach sú tiež zverejnené na webovej stránke programu INTERREG IVC.

Štyri Informačné body umiestnené v Katoviciach, Lille, Rostocku a Valencii môžu rovnako uľahčiť hľadanie identifikovaním vhodných partnerov v ich oblasti.

 

Informačný bod (IB)
Zemepisná oblasť
Katowice (Poľsko)
Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko
Lille (Francúzsko)
Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Švajčiarsko, Veľká Británia
Rostock (Nemecko)
Dánsko, Estónsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Nemecko, Nórsko, Švédsko
Valencia (Španielsko)
Cyprus, Grécko, Malta, Portugalsko, Španielsko, Taliansko

Aktuálny zoznam Národných kontaktných bodov je dostupný na webovej stránke programu (www.interreg4c.eu).

Príprava žiadosti

Ako je uvedené v bode 6.1 žiadosť by mala byť pripravovaná v úzkej spolupráci s budúcimi partnermi. Príprava dobrej žiadosti môže byť zabezpečená iba po pozornom preštudovaní programových dokumentov. Predovšetkým informácie poskytnuté v Programovom manuáli sú rozhodujúce pre uchádzačov. Napríklad opis kritérií oprávnenosti a kvality poskytuje užitočné informácie o požiadavkách programu a o spôsobe, akým sú žiadosti vyhodnocované.

Žiadosti musia byť vyplnené v anglickom jazyku, pretože ten je pracovným jazykom programu. Žiadosti predložené v inom jazyku budú považované za nespĺňajúce požiadavky.

Žiadosť je dokument formátu Excel, ktorý obsahuje množstvo automatických prepojení a vzorcov. Vďaka týmto vlastnostiam sa v prípade, ak nie je formulár riadne vyplnený, zobrazia správy o chybách. Toto výrazne znižuje riziko predkladania žiadostí nespĺňajúcich požiadavky. Tiež to znamená, že ochrana v dokumente Excel nesmie byť odstránená. Podrobné inštrukcie o tom, ako vyplniť žiadosť, sú tiež uvedené v samotnej žiadosti.

Pre ďalšiu pomoc pri vypracovaní projektu a v období predkladania žiadosti, majú uchádzači možnosť telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu kontaktovať Spoločný technický sekretariát a štyri IB. Okrem toho budú pravidelne pre uchádzačov organizované individuálne konzultácie alebo školenia.

Všetky informácie relevantné pre vypracovanie projektu a žiadosti, vrátane kontaktných údajov STS a IB, sú k dispozícii na webovej stránke programu: www.interreg4c.eu.

Predloženie žiadosti

Žiadosti sú podávané do programu na základe výziev na predkladanie projektov, ktoré sú vyhlasované na pravidelnej báze medzi rokmi 2007 a 2011. Môžu byť podané kedykoľvek medzi úvodným a posledným dňom každej verejnej výzvy. Uchádzač by mal pozorne preštudovať podrobnosti o každej výzve, ktoré budú zverejňované na webovej stránke programu.

Žiadosť musí byť podaná elektronicky prostredníctvom e-mailu, ale aj ako originál v riadne podpísanom (modrý atramentový podpis) nezviazanom písomnom vyhotovení (nie faxovaný, skenovaný alebo iný duplikát). Papierová verzia žiadosti musí byť identická s elektronickou verziou a musí tiež obsahovať vyhlásenie o spolufinancovaní od všetkých partnerov, vrátane vedúceho partnera. Žiadatelia by mali zasielať elektronickú verziu len potom, keď sú si istí, že už nebudú robiť ďalšie zmeny v papierovej verzii.

Vyššie uvedené dokumenty musia byť poslané STS pred konečným termínom určeným vo výzve na predkladanie projektov. Žiadosti alebo opravené dokumenty zaslané po tomto termíne nebudú akceptované. Splnenie tejto podmienky bude posudzované podľa dátumu poštovej pečiatky na obálke, alebo na základe ekvivalentného dôkazu dátumu zaslania poskytnutého spolu so zaslanými dokumentmi.

K žiadosti musia byť pripojené vyhlásenia o spolufinancovaní od všetkých partnerov, vrátane vedúceho partnera. Originály alebo kópie vyhlásení o spolufinancovaní musia byť poslané spolu s vytlačenou a podpísanou žiadosťou poštou. Meno partnera uvedené vo vyhlásení musí byť identické s menom inštitúcie uvedenej v žiadosti v časti 5. Uvedená suma národného spolufinancovania musí minimálne pokrývať sumu indikovanú pre partnera v časti 5 žiadosti. Uvedené nižšie sumy by nezabezpečili požadované spolufinancovanie. Vyhlásenia o spolufinancovaní by mali byť vytlačené na hlavičkovom papieri inštitúcie a mali by byť opečiatkované, ak je to možné. Musia obsahovať dátum a musia byť podpísané osobou zodpovednou v rámci inštitúcie. Používaný musí byť výlučne štandardný formulár, ktorý obsahuje aplikačný balík a jeho znenie nesmie byť menené. Vzor vyhlásenia o spolufinancovaní je k dispozícii na webovej stránke programu.

Výberový proces

Po podaní bude každá žiadosť predmetom dvojstupňového výberového procesu. Najskôr budú projekty skontrolované z hľadiska splnenia podmienok oprávnenosti za účelom ubezpečenia sa, že spĺňajú technické požiadavky programu. Posúdenie oprávnenosti vykoná Spoločný technický sekretariát.

Výlučne projekty spĺňajúce podmienky oprávnenosti budú predmetom kvalitatívneho hodnoteniaNie je možné predkladať opravené dokumenty po konečnom termíne stanovenom na podanie žiadosti. Kvalitatívne posúdenie je založené na bodovacom systéme a jeho výsledkom je poradie všetkých podaných žiadostí. Bude uskutočnené Spoločným technickým sekretariátom v spolupráci s externými expertmi.

Dôležité: Je potrebné si uvedomiť, že v zadávacích podmienkach každej výzvy môžu byť zadefinované ďalšie, príp. striktnejšie kritériá. V prípade rozporu medzi informáciami poskytnutými v Programovom manuáli a v zadávacích podmienkach, použijú sa striktnejšie kritériá. Zadávacie podmienky sú publikované na webovej stránke programu: www.interreg4c.eu.

Podmienky oprávnenosti

Hodnotenie oprávnenosti je proces „áno alebo nie“. Tzn., že hodnotenie oprávnenosti neumožňuje žiadnu flexibilitu pri aplikovaní kritérií.

Každý projekt INTERREG IVC musí zodpovedať „áno“ na nasledujúce kritériá oprávnenosti:

 

Podmienky oprávnenosti [1]
1. Bola žiadosť podaná včas v originálnom a elektronickom vyhotovení, pričom obe verzie boli identické? Bol poskytnutý dôkaz o zaslaní (poštová pečiatka alebo ekvivalent)?
2. Je žiadosť úplná a obsahuje:
- formulár žiadosti (originál)?
- vyhlásenie o spolufinancovaní za vedúceho partnera a každého partnera (originály alebo kópie)?
3. Je žiadosť datovaná a ručne podpísaná a je úplne a riadne vyplnená v súlade s pokynmi (v dokumente sa nezobrazujú žiadne správy o chybách)?
4. Obsahujú všetky vyhlásenia o spolufinancovaní dátum a sú podpísané (mali by tiež byť opečiatkované a vytlačené na hlavičkovom papieri)? Je meno partnera uvedené vo vyhlásení identické s názvom inštitúcie uvedeným v žiadosti? Pokrýva suma uvedená vo vyhlásení minimálne sumu „národného spolufinancovania“ (alebo celkovú sumu v prípade partnerov nežiadajúcich o INTERREG IVC financovanie) uvedenú v žiadosti? Je použitý štandardný formulár z aplikačného balíka a, okrem políčok, ktoré majú byť vyplnené, neboli v texte urobené žiadne zmeny?
5. Je projekt podporovaný partnermi aspoň z troch krajín, z ktorých sú najmenej dvaja partneri z členských štátov EÚ a sú financovaní z programu INTERREG IVC?
6. Zúčastňuje sa v prípade mini-programov na spolupráci najviac osem partnerov?

 

Kvalitatívne kritériá

Kvalitatívne posúdenie sa vykoná iba pri projektoch, ktoré splnili podmienky oprávnenosti. Bude založené na nasledujúcich výberových kritériách:

- kritériá súvisiace s obsahom

· kritérium 1 – relevantnosť návrhu

· kritérium 2 – ucelenosť návrhu a kvalita prístupu

· kritérium 3 – kvalita výsledkov

- kritériá súvisiace s implementáciou

· kritérium 4 – kvalita riadenia

· kritérium 5 – kvalita partnerstva

· kritérium 6 – rozpočet a financie

Aby mohli pri každom kritériu projekt bodovo ohodnotiť, používajú hodnotitelia „usmernenia pre kvalitatívne hodnotenie“, ktoré možno nájsť v prílohe F tohto dokumentu. Žiadatelia by si mali tieto usmernenia starostlivo preštudovať pred tým, ako budú pripravovať svoju žiadosť.

Proces rozhodovania

Po vykonaní prvého stupňa hodnotenia bude Monitorovací výbor informovaný o neoprávnených žiadostiach. Vedúcim uchádzačom týchto neoprávnených prihlášok bude doručené písomné oznámenie špecifikujúce nesplnené kritériá oprávnenosti.

STS môže spolupracovať s externými expertmi pri vykonaní kvalitatívneho hodnotenia oprávnených projektov. Toto kvalitatívne hodnotenie je založené na nasledovnom bodovom systéme.

 

5
výborný
4
dobrý
3
primeraný
2
slabý
1
veľmi slabý
0
K.O. kritérium (podmienka nie je splnená a ohrozuje implementáciu a dosiahnutie cieľov celého projektu)

Body budú pridelené ku každému kvalitatívnemu kritériu (okrem K.O. kritéria). Výsledkom bude priemerné skóre projektu. Na základe tohto priemerného skóre zostaví STS poradie všetkých oprávnených projektov podľa typu intervencie. Projekty s dostatočným bodovým ziskom budú odporučené na schválenie alebo odporučené na podmienené schválenie. Ostatné projekty nebudú odporučené na schválenie.

Žiadosti, na ktoré sa použije K.O. kritérium nebudú úplne ohodnotené. V hodnotiacich výsledkoch budú vysvetlené len dôvody, pre ktoré bolo žiadosti udelené K.O. kritérium.

Konečné rozhodnutia o oprávnených projektoch bude prijímať MV programu INTERREG IVC na základe výsledkov kvalitatívneho hodnotenia.

Toto rozhodnutie bude oznámené všetkým vedúcim uchádzačom bezodkladne po zasadnutí MV. Všetkým vedúcim uchádzačom neschválených projektov budú doručené písomné oznámenia so zhrnutím výsledkov kvalitatívneho posúdenia. Takto budú informovaní, prečo ich žiadosť neuspela. Podobne, všetkým vedúcim partnerom schválených projektov bude doručený list od STS oznamujúci rozhodnutie MV, ako aj schválenie prostriedkov celkovo poskytnutých z ERDF a prípadne nórskych národných fondov. Je pravdepodobné, že rozhodnutie bude obsahovať určité podmienky odvodené od výsledkov kvalitatívneho posúdenia. Presný termín pre splnenie týchto podmienok bude určený v písomnom oznámení. Až po splnení týchto podmienok môže byť uzavretá Zmluva o poskytnutí príspevku.

 

[1] V príslušných zadávacích podmienkach každej výzvy na predkladanie projektov môžu byť zadefinované striktnejšie kritériá.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk