Projektové partnerstvo

Na projektoch sa musia zúčastňovať partneri z najmenej troch krajín, z ktorých najmenej dvaja partneri musia byť z členských štátov EÚ a financovaní z programu INTERREG IVC.

Okrem týchto minimálnych požiadaviek, ktoré určujú oprávnenosť príslušného projektu, by partnerstvá mali vždy uľahčovať efektívnu implementáciu a odzrkadľovať ciele projektu. Komplexnosť širokého partnerstva nesmie byť podceňovaná. Počet partnerov zúčastnených na projekte tiež úzko súvisí s intenzitou spolupráce. Čím vyššia je úroveň intenzity, tým nižší počet partnerov by mal byť. Odporúčania súvisiace s vhodným počtom partnerov a účastníkov podľa typu intervencie sú uvedené v bode 5.1.

Je tiež potrebné si uvedomiť, že program INTERREG IVC je jediný INTERREG program pokrývajúci celú Európu. Preto sa dôrazne odporúča, aby partnerstvá pokrývali širokú oblasť EÚ, keďže takáto konfigurácia dovoľuje partnerom rozširovať svoje skúsenosti a konfrontovať svoje postupy s úplne odlišnými kultúrami a kontextami. Túto otázku reflektuje piate výberové kritérium týkajúce sa „Kvality partnerstva“ (pozri prílohu F). Geografické pokrytie partnerstva by malo značne presahovať normálne cezhraničné a transnacionálne programové oblasti. Je veľmi pravdepodobné, že partnerstvo, ktoré je v podstate prevažne „transnacionálne“ (napr. väčšina partnerov pochádza z oblasti INTERREG IVB a pár iných „externých“ partnerov je len symbolicky zapojených do spolupráce) nebude mať v rámci programu INTERREG IVC pridanú hodnotu. Obzvlášť sa to týka tohto programového obdobia, v ktorom čl. 21 Nariadenia (ES) č. 1080/2006 o ERDF dovoľuje, za istých podmienok, aby sa časť financovania (až do 20 % príspevku ERDF) programov cezhraničnej a transnacionálnej spolupráce minula mimo ich normálnu oprávnenú geografickú oblasť. Vyrovnané geografické pokrytie by sa malo odraziť aj vo finančných vzťahoch. Rozdelenie rozpočtu by malo byť vyrovnané medzi krajinami a aj medzi skupinou geograficky blízkych krajín a ostatnými zastúpenými krajinami.

Kvalita zloženia partnerstva tiež závisí od proporčného zapojenia rozličných partnerov. Odporúča sa vyvážená účasť partnerov, pričom je reflektovaná na dvoch úrovniach. Po prvé, zapojenie partnerov do rôznych projektových aktivít a do projektovej koordinácie musí byť vysvetlené čo najdetailnejšie v samotnej žiadosti. Po druhé, proporčné zapojenie partnerov je tiež vyjadrené prostredníctvom ich finančného príspevku. Je samozrejmé, že rozpočet partnera musí byť tiež v súlade s úrovňou výdavkov v jeho krajine. Ale akékoľvek väčšie rozdiely medzi rozpočtami partnerov musia byť jasne odôvodnené v žiadosti.

Spájanie menej skúsených regiónov s pokročilejšími tiež predstavuje jeden z programových cieľov a projektoví žiadatelia by ho mali vziať do úvahy pri vytváraní svojho partnerstva.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk