Rozpočet projektu

S výnimkou prípravných nákladov (pozri nižšie) náklady na projekty môžu byť uplatnené odo dňa schválenia Monitorovacím výborom[1] až po koniec mesiaca označeného ako „záverečný mesiac“ v schválenej žiadosti. Očakáva sa, že MV zasadne do 8 mesiacov po záverečnom dni každej výzvy na predkladanie projektov. Projekty by mali byť v tom čase pripravené na začatie implementácie do 2 mesiacov odo dňa schválenia MV.

Za účelom určenia posledného dňa projektu je dôležité zobrať do úvahy, že všetky platby musia byť uhradené pred týmto dňom, aby mohli byť akceptované (vrátane platieb za finančnú kontrolu poslednej správy o pokroku). Dĺžka trvania projektu by preto mala zahŕňať dva až tri mesiace po ukončení hlavných programových aktivít pre administratívne uzavretie projektu, aby sa zaistilo, že všetky činnosti súvisiace s prípravou a kontrolou poslednej správy o pokroku a konečnej správy budú oprávnené.

Podľa Nariadenia (ES) 1083/2006 článok 56 musí byť program ukončený do 31. decembra 2015. Projekty INTERREG IVC preto musia skončiť najneskôr do 31. decembra 2014, aby bol dostatok času na predloženie a monitoring posledných správ o pokroku projektov a pre STS / Riadiaci orgán, aby uzavreli program v roku 2015. Okrem tohto predpismi stanoveného obmedzenia, odporúčania ohľadom vhodnej dĺžky trvania projektu (medzi 24 a 36 mesiacmi, výnimočne 48 mesiacov – v závislosti od typu intervencie) sú uvedené v kapitole 5.1.

Prípravné náklady sú oprávnené len pri úspešných projektoch schválených MV a ak vznikli medzi 1. januárom 2007 a dňom predloženia žiadosti. Tieto náklady musia byť zaplatené pred koncom prvého kontrolovaného obdobia a musia byť vykázané v prvej správe o pokroku. Prípravné náklady sú akceptovateľné najviac do výšky 30.000 EUR.

5.4.2 Rozpočtové položky

Rozpočtová tabuľka v žiadosti upravuje rozdelenie do nasledovných položiek:

 

- zamestnanci

- administratíva za osoby zamestnávané partnerskými inštitúciami

- cestovné a ubytovanie oficiálne uvedenými v žiadosti

- vybavenie

- externá expertíza a služby zahŕňa externých odborných pracovníkov, výdavky externých expertov na administratívu + cestovné + náklady na vybavenie, ak prichádzajú do úvahy

Je dovolené, aby si náklady partneri medzi sebou delili. Je však dôležité uviesť, že postup pri delení nákladov a ich vykazovaní by mal byť vždy overený kontrolórmi všetkých dotknutých partnerov (ktorí potvrdia náklady). V minulosti sa totiž vykazovanie zdieľaných nákladov ukázalo ako zložité. Niektorí národní kontrolóri odmietli akceptovať zdieľanie nákladov na zamestnancov a administratívu. Odporúča sa preto, aby sa zdieľané náklady obmedzovali na náklady spadajúce pod rozpočtovú položku externá expertíza a služby“ (ktoré môžu byť jednoduchšie vykazované transparentným spôsobom). Ďalšie informácie o vykazovaní zdieľaných nákladov sú uvedené v časti 7.3.4.

Projekty musia byť v súlade s požiadavkami verejného obstarávania. Projekty, ktoré nemôžu poskytnúť doklady – dôkaz o súlade s európskymi, národnými a ich vlastnými internými pravidlami verejného obstarávania riskujú stratu ERDF príspevku.

Náklady na zamestnancov

Rozpočtová položka zamestnanci obsahuje personálne náklady za čas, ktorý strávia zamestnanci partnerských organizácií vykonávaním projektových činností v súlade so žiadosťou (celý pracovný čas alebo jeho určitý percentuálny podiel).

Osoby, na zamestnávanie ktorých sú náklady rozpočtované a neskôr vykázané, musia byť priamo zamestnané a platené partnerskou organizáciou oficiálne uvedenou v žiadosti.

Vykazovanie akýchkoľvek zamestnaneckých nákladov na externých pracovníkov oficiálnej partnerskej organizácie nie je v rámci tejto rozpočtovej kategórie prípustné. Pokiaľ je pri aktivite využívaný externý koordinátor projektu, finančný manažér alebo externý nezávislý kontrolór, náklady musia byť špecifikované, rozpočtované a vykázané v rámci rozpočtovej položky „Externá expertíza a služby“.

 

Vykazovanie nákladov na zamestnancov
Kým na účely tvorby rozpočtu je možné použiť priemerné sadzby a odhady, vykazovanie nákladov na zamestnancov sa musí riadiť nasledovnými princípmi:
 
- výpočet musí byť založený na skutočných sadzbách mzdy (zamestnancova hrubá mzda + odvody zamestnávateľa v súlade s národnou legislatívou) príslušného zamestnanca, ktorý sa skutočne zúčastňuje na projektových činnostiach. Výpočet vylúči akékoľvek správne / režijné náklady.
 
- pokiaľ zamestnanci pracujú menej ako 100 % svojho skutočného pracovného času na projekte, výpočet musí byť založený na hodinovej sadzbe. Táto hodinová sadzba je odvodená zo skutočnej sadzby mzdy rozdelenej celkovým počtom hodín odpracovaných zamestnancom pre partnerskú inštitúciu (ako budú zaznamenané v systéme zaznamenávania pracovného času danej inštitúcie). Hodinová sadzba sa potom vynásobí počtom hodín skutočne odpracovaných na projektových činnostiach. Toto sa použije pri nákladoch za zamestnancov počítaných na ročnom, polročnom alebo mesačnom základe.
 
- náklady na zamestnancov musia byť preukázané dokumentmi umožňujúcimi identifikáciu:
  • pracovného pomeru s partnerovou organizáciou (pracovná zmluva),
  • skutočných nákladov na zamestnanca (výplatné pásky, potvrdenia o zaplatení, výpočtový doklad pre určenie hodnoty času / hodinovej sadzby zamestnanca),
  • celkového pracovného času (časové záznamy),
  • času stráveného pri vykonávaní činností súvisiacich s projektom (záznam úloh, špecifické časové výkazy pre projekt) a
  • v prípade, že je zamestnanec zapojený do viacerých projektov financovaných z EÚ – času stráveného na ostatných projektoch financovaných z EÚ (špecifické časové výkazy pre ďalšie projekty, resp. jeden časový výkaz so zaznamenaným časom stráveným na všetkých projektoch financovaných z EÚ + celkový pracovný čas).
 
Náklady na zamestnancov sú považované za peňažný vklad (a nie nepeňažný vklad), keďže sú v skutočnosti platené partnerovou inštitúciou.
Administratívne náklady

Administratívne náklady môžu pozostávať z nákladov na položky ako sú:

 • kancelárske potreby;
 • kopírovanie;
 • poštovné;
 • telefón, fax a internet;
 • kúrenie, elektrina;
 • kancelárske zariadenie, údržba;
 • nájomné;
 • iné administratívne výdavky nevyhnutne potrebné pre úspešné dokončenie projektu a jednoznačne spôsobené implementáciou projektu.

Tieto náklady môžu byť priame alebo nepriame administratívne náklady. Kým priame administratívne náklady môžu byť identifikované ako vzťahujúce sa priamo na projekt, nepriame administratívne náklady (réžia vzťahujúca sa na projektové činnosti) sú vypočítané na pomernom základe.

Administratívne náklady súvisiace so službami poskytnutými externými expertmi musia tvoriť súčasť rozpočtovej položky „Externá expertíza a služby“.

Odporúča sa, aby boli administratívne náklady primerané a aby neprekročili 25 % nákladov na zamestnancov.

Aby sa zjednodušilo vykazovanie administratívnych nákladov, bola pre projekty, ktoré budú schválené v rámci štvrtej výzvy, zavedená paušálna sadzba (pozri nižšie druhý sivý rámik).[2]

 

Vykazovanie administratívnych nákladov
(pre projekty schválené v rámci prvej, druhej a tretej výzvy)
Administratívne náklady musia splniť nasledovné podmienky:
 • musia byť oprávnené podľa národných pravidiel a európskych predpisov (predovšetkým Nariadenie (ES) č. 1083/2006 čl. 56; č. 1080/2006 čl. 7; č. 1828/2006 čl. 48 až 53);
 • musia byť vypočítané na základe skutočných nákladov a musia byť overiteľné, t.j. založené na skutočných položkách v účtovnom systéme, ktoré môžu byť overené kontrolórom. Žiadne paušálne sumy, celkové odhady alebo náhodné postupy nie sú povolené!;
 • musia preukazovať priamy vzťah k činnostiam projektu;
 • nesmú byť už uhradené z iných fondov EÚ;
 • nesmú byť zahrnuté do iných rozpočtových alebo nákladových položiek.
 
V prípade nepriamych administratívnych nákladov (réžia vzťahujúca sa na projektové činnosti) je výpočet uskutočnený na pomernom základe vychádzajúc zo skutočných nákladov podľa riadne odôvodnenej, poctivej a spravodlivej metódy, ktorá by mala ostať rovnaká počas celého obdobia implementácie. Toto znamená, že náklady budú zaťažovať projekt v rozsahu, v akom predstavujú spravodlivý podiel na skutočných administratívnych nákladoch organizácie a v akom boli nevyhnutné pre úspešné dokončenie projektu.
 
Priradenie oprávnených administratívnych nákladov organizácie k projektu by mohlo byť uskutočnené podľa nasledovných kľúčov (v závislosti od toho, ktorý kľúč najlepšie odzrkadľuje daný typ nákladov):
 
- pomer „počet ľudí pracujúcich na projekte /počet ľudí pracujúcich v organizácii alebo na oddelení“ alebo
- pomer „počet hodín odpracovaných na projekte / počet celkovo odpracovaných hodín v organizácii alebo na oddelení“
- pomer „plocha používaná pracovníkmi pracujúcimi na projekte / plocha organizácie alebo oddelenia“.
 
Nariadenie (ES) č. 1828/2006 čl. 52 tiež poskytuje možnosť využiť priemernú sadzbu, ktorá nemôže presiahnuť 25 % nákladov, ktoré priamo ovplyvňujú výšku réžie (napr. náklady na zamestnancov). Táto priemerná sadzba by mala byť napriek tomu náležite zadokumentovaná a pravidelne preverovaná.
 
V každom prípade, čo sa týka vykazovania týchto nákladov, musí byť preukázané, že administratívne náklady odzrkadľujú výlučne náklady:
 
- ktoré sú skutočne znášané organizáciou, a
- boli nevyhnutné pre implementáciu projektu.
Ak sa v minulosti vyskytli problémy s vykazovaním administratívnych nákladov, často krát boli spôsobené snahou partnerov rozšíriť vyššie uvedené pravidlá na šedé územia. Vykazované administratívne náklady boli umelo zvyšované započítaním nákladových kategórií, pri ktorých chýbala jednoznačná súvislosť s projektom. V prípade pochybností možno len odporučiť, aby boli vylúčené pochybné kategórie nákladov tak, aby sa predišlo neskorším problémom.
Mimoriadne sa odporúča, aby si partneri dohodli princíp prerozdelenia s ich finančným kontrolórom.
 
Pri projektoch schválených v rámci štvrtej výzvy bude vykazovanie administratívnych nákladov založené na paušálnej sadzbe 12 % automaticky aplikovanej na skutočne vykázané a certifikované náklady na zamestnancov. Táto metóda paušálnej sadzby sa vzťahuje výlučne na administratívne náklady projektov štvrtej výzvy a neplatí pre projekty schválené v rámci prvej až tretej výzvy, kde zostávajú v platnosti princípy vykazovania administratívnych nákladov opísané vyššie (pozri sivý rámik nižšie).

 

Vykazovanie administratívnych nákladov
(pre projekty, ktoré budú schválené v rámci štvrtej výzvy)
 
V žiadosti pre štvrtú výzvu je teraz rozpočet administratívnych nákladov automaticky vypočítaný použitím 12 %-nej paušálnej sadzby z rozpočtovaných nákladov na zamestnancov. Tento rozpočet zahŕňa všetky typy administratívnych nákladov, ako sú položky vymenované vyššie. Nie je možné vykázať ktorúkoľvek z týchto položiek priamo pod inou rozpočtovou položkou.
Neskôr, keď príde ku vykazovaniu administratívnych nákladov, rovnako bude automaticky použitá paušálna sadzba 12 % zo skutočne vykázaných a certifikovaných nákladov na zamestnancov. Použitie paušálnej sadzby pre administratívne náklady, vzťahujúcej sa na všetkých partnerov vo všetkých štátoch zapojených do programu INTERREG IVC, takto zjednoduší vykazovanie, prvostupňovú kontrolu a audity administratívnych nákladov, keďže nebude požadovaná žiadna podporná evidencia, ktorá by podložila sumu vykazovaných administratívnych nákladov. Pre vykazovanie nákladov na zamestnancov (ako aj nákladov vykazovaných pod ostatnými rozpočtovými položkami) zostáva v platnosti princíp skutočných nákladov, ktorý znamená, že musí byť poskytnutá podporná evidencia o skutočne vyplatených nákladoch.
Cestovné a ubytovanie

Táto kategória nákladov odkazuje na náklady na cestovanie a ubytovanie zamestnancov partnerských inštitúcií oficiálne uvedených v žiadosti a vzťahuje sa na ich účasť na zasadnutiach, seminároch alebo konferenciách uskutočňovaných v rámci EÚ. Tieto cesty musia byť odôvodnené projektovými aktivitami naplánovanými v žiadosti. Náklady na cesty, ktoré sa majú konať mimo územia EÚ, sú oprávnené, ak sú jednoznačne spomenuté a odôvodnené v žiadosti.

Náklady na cestovanie a ubytovanie by mali byť rozpočtované s ohľadom na národné a/alebo vnútorné pravidlá príslušnej partnerskej organizácie pre neskoršie vykazovanie týchto nákladov. Denné diéty na cestovanie a ubytovanie sú prípustné, pokiaľ sú diéty skutočne platené partnerskou organizáciou zamestnancovi a je to v súlade s národnými alebo vnútornými pravidlami určenými pre túto partnerskú organizáciu (princíp hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania prostriedkov).

Obdobne ako rozpočtové položky „Zamestnanci“ a „Administratíva“ je aj rozpočet cestovanie a ubytovanie vyhradený pre pracovníkov zamestnaných v partnerovej organizácii oficiálne uvedenej v žiadosti. Cestovné náklady externých expertov zúčastňujúcich sa na projektových činnostiach, ktoré majú byť financované z projektu, musia byť rozpočtované pod položkou „Externá expertíza a služby“.

Vybavenie

Táto položka rozpočtu odkazuje na nákup vybavenia potrebného pre úspešné uskutočnenie projektu. V súvislosti s programom INTERREG IVC táto kategória obyčajne odkazuje na IT vybavenie, ako je počítač alebo tlačiarne potrebné pre účely koordinácie projektu a finančného riadenia. Tieto nákupy musia dodržiavať príslušné pravidlá verejného obstarávania. Vyberaný musí byť ekonomicky najvýhodnejší typ vybavenia. Funkcie / vlastnosti vybavenia musia byť v súlade s jeho reálnym používaním.

Keďže nákup vybavenia nemôže tvoriť základný prvok programu INTERREG IVC, malo by k nemu dochádzať len výnimočne. Pokiaľ sú tieto náklady nevyhnutné, dôrazne sa odporúča, aby nepresiahli 5 % všetkých nákladov.

 

Vykazovanie nákladov na vybavenie

Položky vybavenia, ktoré boli pôvodne plánované v žiadosti môžu byť vykazované:
- formou jednorazového odpísania (do spotreby) v čase kúpy vybavenia, po doručení a platbe alebo
- odpísaním nákladov na vybavenie pri uplatnení národných účtovných predpisov;
 
Musí byť zabezpečené, aby položky
- neboli už zaplatené z iných dotácií (napr. EÚ, národné alebo regionálne) a
- neboli už odpísané a
- neboli zahrnuté ako nepriame náklady do iných kategórii ako je napríklad rozpočtová položka administratíva.
 
Vo všeobecnosti by nákup mal byť uskutočnený v dostatočnom predstihu pred ukončením projektu.
 
Suma za vybavenie musí odzrkadľovať skutočné využitie týchto vecí v súvislosti s projektom. Pokiaľ nie je používané výlučne na účely projektu, iba časť skutočných nákladov môže byť priradená k projektu. Táto časť musí byť vypočítaná na základe spravodlivej, odôvodnenej a poctivej metódy.
 
Inventár nakúpených vecí, ako aj metodická dokumentácia pre ich vykazovanie (jednorazové odpísanie alebo postupné odpisovanie, celkové alebo čiastočné využitie na projekt), musia byť uchované na účely účtovné, kontrolné a auditu.
 
Pri dodatočných položkách vybavenia a nákladoch na vybavenie, ktoré neboli pôvodne naplánované v žiadosti, ale vyskytli sa výnimočne pri použití pravidla flexibility, by projekty mali kontaktovať JTS ešte predtým, než ich zakúpia, aby vopred získali potvrdenie o ich oprávnenosti a vyhli sa tak odmietnutiu počas monitoringu správy o pokroku.

Rozpočet vybavenia musí byť čo najpresnejšie špecifikovaný v žiadosti. Predovšetkým musí byť uvedená presná povaha kupovaného vybavenia, partner zodpovedný za tento nákup a rozpočet.

Externá expertíza a služby

Pojem „externá expertíza a služby“ sa používa na výdavky zaplatené partnermi na základe:

 • zmlúv / dohôd a
 • faktúr / žiadostí o úhradu

v prospech poskytovateľov externých služieb, ktorí vykonávajú určité úlohy pre projekt, keďže partner nemá k dispozícii zdroje, aby ich vykonával sám. Tieto úlohy môžu zahŕňať napríklad:

 • externú koordináciu projektu alebo finančné riadenie,
 • externú nezávislú finančnú kontrolu (v súlade so špecifickými národnými kontrolnými požiadavkami),
 • dizajn a hosťovanie webovej stránky,
 • navrhnutie, dizajn, vytlačenie propagačných materiálov ako sú noviny,
 • externá organizácia špecifických podujatí,
 • prenájom zasadacích miestností a občerstvenie na špecifické stretnutia,
 • tlmočenie / preklad špecifických dokumentov alebo stretnutí,
 • štúdie a prieskumy týkajúce sa špecifických otázok.

Môžu tiež obsahovať náklady na externých hovorcov a účastníkov počas zasadnutí projektu a udalostí, ak:

 • pridaná hodnota ich účasti a platba ich nákladov partnermi môže byť jednoznačne preukázaná a
 • náklady budú s konečnou platnosťou uhradené a znášané partnermi oficiálne uvedenými v žiadosti.

Neexistujú žiadne pevné sadzby alebo maximálne sumy určené programom pre rozpočtovanie a vykazovanie nákladov externej expertízy a služieb. Použijú sa bežné trhové sadzby získané v procese verejného obstarávania.

 

Verejné obstarávanie
Kedykoľvek projekt externe nakupuje služby, tovary, vybavenie, atď., musia byť dodržané pravidlá verejného obstarávania, vrátane pravidiel európskeho verejného obstarávania a príslušných národných a vnútorných pravidiel partnera zodpovedného za uzatváranie zmlúv. Keďže národné pravidlá vychádzajú z transpozície EÚ smerníc o verejnom obstarávaní do národného práva, pravidlá sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.
 
Základné princípy verejného obstarávania (transparentnosť, zákaz diskriminácie uchádzačov/záujemcov, rovnaké zaobchádzanie a účinná súťaž – hospodárnosť a efektívnosť) sa vzťahujú aj na nákup služieb a tovarov pod hraničnými hodnotami EÚ. Požiadavky na obstarávanie pod a nad hraničnými hodnotami sa vzájomne odlišujú v súvislosti s množstvom formálnych procedúr, ktoré musí zadávateľ absolvovať (napr. požiadavka na zverejnenie tendrovej dokumentácie, minimálne trvanie zverejnenia). Dodržanie pravidiel verejného obstarávania musí byť náležite zdokumentované. Dokumenty, ako sú oznámenia o verejnom obstarávaní, súťažné podklady, ponuky, objednávkové formuláre a zmluvy musia byť k dispozícii pre finančnú kontrolu a na účely auditu.
 
Všetky projekty musia dodržiavať požiadavky na verejné obstarávanie. Projekty, ktoré nedokážu preukázať listinným dôkazom dodržanie európskych, národných a ich vlastných interných pravidiel verejného obstarávania sa vystavujú riziku straty financovania z ERDF.

Je potrebné upozorniť na fakt, že hlavnými prijímateľmi projektov INTERREG IVC musia zostať samotní projektoví partneri (t.j. organizácie uvedené v časti 5 žiadosti). Preto sa dôrazne odporúča, aby rozpočet vyhradený na externú expertízu a služby nepresiahol 50% celkového rozpočtu. V každom prípade musí byť externá expertíza a služby odôvodnená a špecifikovaná v žiadosti čo najpresnejšie. Tieto náklady musia byť samozrejme v súlade s aktivitami popísanými v pracovnom pláne (časť 3 žiadosti). Popísané by mali byť predovšetkým nasledovné časti: presný druh expertízy alebo služby, partner zodpovedný za uzavretie zmlúv, rozpočet, partneri, ktorí sa budú spolupodieľať na nákladoch, ak to prichádza do úvahy.

Ďalšie predpoklady oprávnenosti

Počas prípravy rozpočtov projektovými manažérmi je dôležité, aby brali do úvahy pravidlá oprávnenosti pre výdavky uhrádzané z ERDF definované v:

- Smernica (ES) č. 1083/2006, čl. 56,

- Smernica (ES) č. 1080/2006, čl. 7,

- Smernica (ES) č. 1828/2006 čl. 48 až 53,

- pravidlá stanovené v Programovom manuáli a

- príslušné národné pravidlá a požiadavky.

V tejto súvislosti by mali byť zdôraznené nasledovné body:

a) DPH

DPH nepredstavuje oprávnený výdavok, pokiaľ nie je skutočne a konečne znášaná partnerom. DPH, ktorá je odpočítateľná / vratná akýmkoľvek spôsobom, nemôže byť považovaná za oprávnenú, aj keď nebude v skutočnosti vrátená partnerovi / partnerom získaná späť.

b) Finančné poplatky

Poplatky za medzinárodné finančné operácie sú prípustné, ale finančné poplatky za domáce transakcie a úroky z úverov nie. Ak si implementácia projektu vyžaduje otvorenie osobitného účtu, bankové poplatky za otvorenie a spravovanie účtu sú taktiež prípustné. Oprávnené nie sú pokuty, finančné penále, straty z kurzových rozdielov.

c) Nepeňažné vklady

V súvislosti s programom INTERREG IVC sa nepeňažné vklady (napr. dobrovoľná neplatená práca) nebudú považovať za oprávnené výdavky.

Náklady na zamestnancov pre personál pracujúci v jednej z partnerských inštitúcií oficiálne uvedenej v žiadosti na báze pracovných zmlúv a poberajúci pravidelný príjem sa nepovažujú za nepeňažný vklad, ale za peňažný vklad, keďže náklady na zamestnancov sú v skutočnosti platené partnerskou inštitúciou.

d) Výnosy

 

Pokiaľ projekt prináša výnosy napríklad prostredníctvom služieb, konferencií, účastníckych poplatkov, predaja brožúr alebo kníh, musia byť tieto odrátané od oprávnených nákladov, v celosti alebo pomerne v závislosti na tom, či boli vytvorené úplne alebo iba čiastočne spolufinancovaným projektom. Financovanie z ERDF je vypočítané na základe celkových nákladov po odpočítaní výnosov. Odpočítanie výnosov sa vzťahuje na tie IVC projekty, ktorých celkové výdavky spolufinancované z ERDF prekračujú 1 000 000 EUR.

e) Výdavky už pokryté z iných EÚ, národných alebo regionálnych dotácií

Výdavky, ktoré už sú spolufinancované z iného zdroja EÚ financovania sa nebudú považovať za oprávnené náklady v rámci projektov INTERREG IVC. Pokiaľ je už výdavková položka plne pokrytá z inej národnej alebo regionálnej dotácie, tiež nie je považovaná za oprávnenú, lebo by to malo za následok dvojité financovanie. V prípade čiastočnej dotácie z národných alebo regionálnych zdrojov môžu byť náklady považované za prípustné, iba ak národná alebo regionálna dotácia pri takýchto výdavkoch nepresiahne národný podiel na spolufinancovaní (15 % alebo 25 % v závislosti na členskom štáte, v ktorom sa partner nachádza). V takomto prípade by mala byť tiež informovaná národná alebo regionálna inštitúcia poskytujúca financovanie, aby bola zabezpečená kompatibilita.

 

[1] Pokiaľ je projekt schválený podmienečne, náklady budú oprávnené už od počiatočného dňa rozhodnutia MV za predpokladu, že projekt bude dodatočne schválený s konečnou platnosťou. Implementácia projektových činností v období od schválenia MV po splnenie podmienok bude preto uskutočňovaná na nebezpečenstvo projektu, pretože by sa teoreticky mohlo stať, že projekt nesplní podmienky, a preto nebude právoplatne schválený.

[2] v súlade s čl. 7(4) Nariadenia (ES) č. 1080/2006 upraveného Nariadením (ES) č. 397/2009 a s ohľadom na pozitívne ex-ante zhodnotenie EK navrhovanej metódy. Popri žiadosti budú primerane upravené nasledujúce programové dokumenty pre projekty štvrtej výzvy: vzor správy o pokroku (automatický výpočet administratívnych nákladov) a zodpovedajúce vzory potvrdenia oprávnenosti nákladov a partnerskej zmluvy.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk