Výsledky a výstupy projektu

Výstupy sú konkrétne produkty projektu. Sú priamym výsledkom činností uskutočnených v rámci projektu. Podávajú správu o tom, aké sú hlavné „produkty“ projektu. Nebudú viesť ku kvalitatívnemu posudzovaniu o výsledkoch projektu. Inými slovami, ak projekt organizuje vysoký počet workshopov, neznamená to, že je aj úspešný. Indikátory výstupov sú typicky zaznamenávané vo fyzikálnych jednotkách ako je počet seminárov, návštev miesta, konferencií, účastníkov, publikácií, identifikovaných osvedčených postupov a dotknutých politík.

Výsledky sú priame a okamžité dôsledky projektu a produkcie výstupov. Nepodávajú správu o tom „čo“, ale prečo projekt poskytuje špecifické výstupy. Organizovanie interregionálnych podujatí, identifikácia a rozširovanie osvedčených postupov, vytváranie politických odporúčaní sú iba prostriedkami na naplnenie cieľa. Tieto činnosti sú vykonávané za účelom dosiahnutia špecifických účinkov, ktoré by indikátory výsledkov mali byť schopné vyhodnotiť a odmerať v kvantifikovaných veličinách. Preto, v porovnaní s výstupmi, obsahujú kvalitatívnu hodnotu. Musia byť zaznamenávané vo fyzikálnych jednotkách, ako je počet zamestnancov so zvýšenou schopnosťou, počet úspešne prenesených osvedčených postupov alebo počet zlepšených politík.

 

Výsledky
(priamy a okamžitý účinok)
 
napr. zamestnanci so zvýšenými schopnosťami, vedľajšie činnosti, prenesené osvedčené postupy, ovplyvnené politiky
Výstupy
(konkrétne tovary alebo služby)
 
napr. stretnutia, publikácie, nástroje, identifikované osvedčené postupy
Vstup
--->
PROJEKT

Podrobnejšie informácie o hodnotení štrukturálnych fondov sú prístupné na nasledovnej stránke: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm

Indikátory účinnosti projektu

a/ Preddefinované indikátory na úrovni programu

Príloha č. 2 Operačného programu INTERREG IVC poskytuje prehľad o monitorovacom systéme programu. Za účelom zabezpečenia vyrovnanosti vyhodnocovania programu sa pri každom projekte požaduje naplnenie určitého počtu preddefinovaných výstupov a výsledkov v závislosti od zvoleného typu intervencie. Tieto indikátory sú automaticky vkladané do sekcie komponentov žiadosti a uchádzač musí iba odhadnúť ich výslednú hodnotu. Prístup navrhovaný pre jednotlivé projekty musí byť realistický, a preto sa odporúča nenadhodnocovať očakávania súvisiace s týmito indikátormi. Dodatočné informácie o význame každého z týchto indikátorov možno nájsť v Prílohe C a Prílohe D. Dôrazne sa odporúča, aby si žiadatelia pozorne prečítali túto prílohu pred tým, ako vyplnia časť o indikátoroch v žiadosti.

 

Zoznam indikátorov preddefinovaných v žiadosti
1/ Prínos k naplneniu cieľov programu
1.1 / Cieľ: Výmena skúseností a zlepšenie schopností a znalostí regionálnych a miestnych účastníkov, osobitne pri vyrovnávaní menej vyspelých regiónov s viac vyspelými regiónmi
Indikátory výstupov:
· Počet interregionálnych podujatí, organizovaných projektmi, zameraných na výmenu skúseností
· Celkový počet účastníkov všetkých interregionálnych udalostí
Indikátory výsledkov:
· Počet zamestnancov so zvýšenými schopnosťami (povedomie / znalosti / zručnosti) v dôsledku výmeny skúseností počas interregionálnych udalostí
· Počet akčných plánov vypracovaných regiónmi Cieľa „Konvergencia“ na základe vedomostí získaných od regiónov Cieľa „Konkurencieschopnosť“
1.2 / Cieľ: Identifikácia, zdieľanie a prenos osvedčených postupov do regionálnych politík a hlavných programov štrukturálnych fondov EÚ
Indikátory výstupov:
· Počet osvedčených postupov identifikovaných projektmi regionálnej iniciatívy
· Počet osvedčených postupov už identifikovaných a sprístupnených regionálnym a miestnym účastníkom zapojeným do kapitalizačných projektov
Indikátory výsledkov:
· Počet osvedčených postupov úspešne prenesených v rámci projektov regionálnej iniciatívy
· Počet akčných plánov vypracovaných v rámci kapitalizačných projektov
· Počet hlavných fondov (Kohézny/ERDF/ESF) vyčlenených na implementáciu osvedčených postupov pochádzajúcich z kapitalizačných projektov
1.3 / Cieľ: Zlepšenie regionálnych a miestnych politík
Indikátory výstupov:
· Počet regionálnych / miestnych politík a nástrojov, ktorými sa projekt zaoberá v oblasti, na ktorú je projekt zameraný
Indikátory výsledkov:
· Počet regionálnych / miestnych politík a nástrojov zlepšených v oblasti, na ktorú je projekt zameraný
2/ Všeobecné výsledky projektov
2.1 Manažment a koordinácia
Indikátor výstupov:
· Priemerný počet zasadnutí riadiacej skupiny zorganizovaných za rok
2.2 Komunikácia a distribúcia
Indikátory výstupov:
· Počet distribuovaných tlačových vyhlásení
· Počet brožúr (počet vytvorených čísiel / vydaní, nie počet vytlačených alebo distribuovaných kusov)
· Počet distribuovaných kópií brožúr
· Počet novín (počet vytvorených čísiel / vydaní, nie počet vytlačených alebo distribuovaných kusov)
· Počet distribuovaných kópií novín
· Počet zorganizovaných podujatí za účelom distribúcie
· Počet iných udalostí, na ktorých sa zúčastnili (s prezentáciami / stánkami o operačných činnostiach projektu)
Indikátory výsledkov:
· Počet článkov / oznámení zverejnených v tlači a v iných médiách
· Odhadovaný počet účastníkov udalostí (ktoré organizovali, alebo na ktorých sa zúčastnili)
· Priemerný mesačný počet návštev na webovej stránke projektu

Skúsenosti z minulých projektov interregionálnej spolupráce ukázali, že projekty so základnou úrovňou intenzity spolupráce môžu niekedy viesť ku konkrétnym prenosom osvedčených postupov medzi partnermi. Toto je dôvod, prečo sa môžu projekty regionálnej iniciatívy so základnou úrovňou intenzity spolupráce zaviazať k obmedzenému počtu prenosov osvedčených postupov v rámci komponentu 3. Tento preddefinovaný indikátor výsledkov zostáva však pre projekty prvého typu intervencie nepovinný.

V prípade, že prenos zahŕňa náročnejšie aktivity ako napr. pilotné akcie, projekt regionálnej iniciatívy bude charakterizovaný vyššou úrovňou intenzity spolupráce a tieto náročnejšie aktivity by mali byť v princípe organizované mimo komponentu 3 (napr. v rámci komponentu 4).

b/ Vlastné indikátory

Popri preddefinovaných indikátoroch má každý projekt možnosť definovať svoje vlastné indikátory výstupov a výsledkov. Tieto „vlastné“ indikátory musia byť uvedené v žiadosti v časti Komponenty. Uchádzači, ktorí chcú zaradiť dodatočné indikátory, sa musia ubezpečiť, že tieto indikátory sú zmysluplné a merateľné a že nekopírujú programové preddefinované indikátory. Indikátory výstupov a výsledkov musia byť tiež navzájom jednoznačne rozlíšené.

 

Príklady vlastných indikátorov
Príklad projektov
Indikátory výstupu
Indikátory výsledkov
Manažment vôd s osobitným zameraním na predchádzanie povodní
- Počet riečnych korýt, ktoré sú predmetom projektu
- Počet porovnávacích štúdií o počte a charakteristikách ostatných povodní v zúčastnených regiónoch
- Počet kampaní na zvýšenie povedomia o povodniach, ktoré analyzuje projekt
- Počet nových projektov venovaných manažmentu vôd v dôsledku výmeny skúseností
- Počet nových plánov riadenia riečnych korýt úspešne zavedených na základe spolupráce
- Počet nových nástrojov pre kampane na zvýšenie povedomia o povodniach úspešne vytvorených vďaka spolupráci
Rozvoj regionálnych / miestnych služieb
„e-government“
- Počet technických analýz vykonaných na overenie relevantnosti inovatívnych riešení pre e-government identifikovaných v zúčastnených regiónoch
- Počet spoločných udalostí organizovaných pre zvýšenie povedomia miestnych politikov o rozvoji e-governmentu
- Počet nových aplikácií e-governmentu úspešne zavedených na základe spolupráce
- Počet miestnych politikov so zvýšenými schopnosťami súvisiacimi so záležitosťami „e-governmentu“
Mini-program o manažmente klastrov
- Počet podporených subprojektov
- Počet účastníkov subprojektov
- Počet existujúcich klastrov v zúčastnených regiónoch
- Počet podnikov zastúpených v týchto klastroch
- Počet nových prepojení zriadených medzi podnikateľmi, vedeckými inštitúciami a verejnými orgánmi
- Počet dodatočných podnikateľov pripájajúcich sa k existujúcim skupinám vďaka spolupráci
- Počet nových klastrov vytvorených na základe spolupráce
- Počet nových nástrojov úspešne vytvorených pre podporu rozvoja klastrov (napr. prijatie nového „manažéra klastra“, vytvorenie nových schém rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky)
Inovatívny charakter výsledkov projektu

Projekty financované v rámci programu musia vysvetliť inovatívny charakter svojich očakávaných výsledkov. Je zrejmé, že pojem pridanej hodnoty je relatívny: čo je bežnou praxou pre veľké verejné orgány alebo v určitom európskom kontexte, môže byť veľmi inovatívne pre menšie verejné orgány alebo v inom kontexte (a opačne). Napriek tomu sa odporúča, aby žiadatelia, ešte pred tým, než rozvinú myšlienku projektu, prinajmenšom skontrolovali na programovej webovej stránke druh projektov interregionálnej spolupráce, ktoré už boli financované (www.interreg3c.net), alebo ktoré sú v súčasnosti podporované (www.interreg4c.eu). Mali by sa uistiť, že ich vlastný projekt a jeho očakávané výsledky bude mať pridanú hodnotu v porovnaní k minulým alebo existujúcim iniciatívam.

Otázka pridanej hodnoty projektu je obzvlášť dôležitá pre projekty nadväzujúce na projekty INTERREG IIIC, ktoré musia jasne demonštrovať, ako prekročia hranicu minulej spolupráce. Pridaná hodnota sa môže odzrkadľovať najmä v nasledujúcich črtách projektu:

- navrhované partnerstvo,

- téma, ktorou sa projekt zaoberá,

- zvolená intenzita spolupráce.

Stálosť projektových výsledkov

Jednou zo základných požiadaviek akéhokoľvek verejne financovaného projektu je dokázať zo strany žiadateľa, že plánované výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté v rámci projektu sa nestratia po skončení obdobia financovania. Spôsob, akým si žiadatelia predstavujú trvanlivosť projektových výsledkov, musí byť zreteľne vysvetlený v časti 2 žiadosti. V kontexte programu INTERREG IVC by malo byť zdôraznené, že pojem trvanlivosti výsledkov je úzko spojený s významom samotného projektu. Ak je význam návrhu jasný, znamená to, že je preukázaný spôsob, akým interregionálna výmena skúseností priamo vplýva na regionálne politiky. Tento dopad na politiky a integrácia osvedčených postupov do regionálnych / miestnych politík a stratégií je najlepším spôsobom, ako demonštrovať trvanlivosť projektových výsledkov v programe INTERREG IVC.

Pokiaľ ide o komunikáciu a rozširovanie, program má nasledujúce 2 požiadavky, aby zaistil dostupnosť projektových výstupov:

- každý schválený projekt si musí vytvoriť vlastnú webovú stránku, kde budú dostupné kľúčové informácie o projekte (napr. ciele, partneri, aktivity, hlavné výstupy ako príručky osvedčených postupov).

projektová webová stránka musí zostať dostupná ešte minimálne 5 rokov po ukončení projektu. Náklady s týmto spojené, ktoré by mali byť relatívne nízke, musia byť plne znášané partnerstvom.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk